Psalms 73

Buk 3

Sam 73-89

Kau aaknga Asapda matakut.

Anututa Isrel nana aminde take siknga pasinggak.
Ngan, Anututa amin musip patang kawan noman gan siwanu ita take pasinggak.
Siwan ngana na waiakngaatang paa siknga pimakum.
Wa unzing kepi naatang saweknga binga siwan pimake banip singgat takngana tenanga singgak.
Dasingge, nata kawanu wai aminu sangana bamban takwak siwan
na yamandet aminu waakwakgane sangaapanae geengukum.
Sike waaminu meya takngatu dua kaaing.
Aho, waaminu gupnaatangu toknga dua pake gupna kekeknga, siwan takekan yuaing.
Waaminu meya aminu kunduta pakaing binga dua kaaing.
Sike aminu kundu meya takngatu takngatu pakaing, siwan ngana meya wa ninu kuupbamda kaamangu wa dua apukaing.
Unzingge waaminda inane umana aknga yapangenakaing.
Unzing gupnaapa moo pasibakngake inae apbakngake yuaing. Bakngake yuke aminu kundu yumdekan zipmake pasiwa maikaing.
Sike musipnaatangu sanga yamandet taknga tasinangge nataaingunin tasikaing.
Ngan, natetdetnaatangu sanga waiaknga tasinangge nataaingunin tasiwa buyambam siknga singgak.
Gatu waamindakan kundu sapdut wam yanike waiaknga pasiyamunangge yakaingunin. Sike waakwau yamandet siknga siwan
kepi takngatu kake aminu kundu pasiwan mainingge yakaingunin.
Waakwakgakan Anutu yekaune yuak kapaaya asinisapdukaing.
Sike waakwakgakan inane umana aknga yapangenake aminbamda waakwakga nataaing kaknga tawaningge akekekakaing.
10 Unzingge Anututane aminabamda
yamandet sikaing amindane wamna tawaningge yanikaing.
11 Sike wai amindanu anzing yakaing,
“Sanga ninda tasinim taknga Anututa natapnanga dua. Anutu enane siknga yuak kapatanu sanga ninda tasinim taknga kakapikge kepi wena,” ngang yakaing.
12 Siwan wai aminda tasikaingu anzing. Waaminu meya takngatu dua kaaing.
Dua kake sanga buyambam pakaing, siwan ngana sangana kunduat panangge tasikaing.
13 Na ninae akgwaumba musipma noman gan yukut.
Siwan wai takngatui dua tasikum. Asikaya wa buyana dua aakut ba dasing?
14 Dasingge, Anutu, gata nae toknga kwakngaom gatu zikaane ngang namukuyak.
Sike tembana tapduu kuut toknga gatane namukuyak.
15 Sike nata wamu takngatu takngatu wai aminda yakaing kaknga yakum gamu,
manggamu nata amindabamu ayuaing aminde kem yanike tanzit tasiwam.
16 Siwan nata nangaakan natake
wai aminda tasikaing takngae yapii kanangge tasiwa maiwan meya natapbum.
17 Nata tasitakuusika nata Anututane yotnane kopbum. Koke yuwawa natane natdetdetna kakaa sikut.
Siwan waomunea sanga wai aminde aawik takngaenu natapbum.
18 Gata pasiwi waaminu kepi saweknga sikngaapane kukaing.
Kuwawa gata pasiwi pimake gatukande maining.
19 Zeetgaman siknga waakwau maiking.
Sike kungwau waaknga wai siknga kundu.
20 Buyambam tapa, wa mainingu aminu tapatuta mia kaaknga tembana enawan
mia waaknga wena zet siknga singgak binga.
Ngan, gata aminu waakwau natapi sanga mia kawa wena singgak binga siwik.
21 Sike nata musip maik natake
musipmaatangu wai siknga natapbum.
22 Wai natake natane natdetdetna upeet sikut, siwan gatane yuyuk kakngakae dua natapbum. Nata sanga kaikane yumdekan tasinggau,
unzing kaap zongga dua natdekaing binga tasinggat.
23 Siwan ngana na gaat asinggan yuamak.
Yuke gata katakngane tanggayaunin.
24 Gata wamu take aknga yuyuknga tanomanuwitde atnaninggayak.
Ge masande gata na tapi yekaune yutzim.
25 Sike yekapatangu mamin tapatu yuaknga na kakuya tasiwik? Aminu tapatu wena. Gakan siknga gandupa yuayak. Ayok, Anutu, na gae siknga nataat.
Na sanga kepdakanenanae nataau wa unzing gae siknga nataat binga dua.
26 Sike gupma ba natdetdetna kekekngana wena siwanu,
ayok, Anutu, ga natane kekekngaapana unin.
Ga naat yuke gae natapa take siknga siwan asinggan asinggan yuwik.
27 Siakan siknga. Aminbamu gae masa gamukengu wena gatukande sining.
Sike aminu kundu tupa gawaking ngana apmanu akgapmaking aminu gata wa pasiwi mainingunin.
28 Siwan ngana na, na gae wesim yuke kawa take singgak.
Anutu, Buyambam tapa, ga natane daman gwen siknga dakngake yuayak.
Ge nata sanga gata tasinggaakge kuupbam yakapit.
Copyright information for `WNC