Psalms 74

Kau aaknga Asapda matakut.

Anutu, dasingge gata masa ninde nimukuyak?
Ninu amindabamu gatane sipsip gwengwen binga ninduyak ngana gata kaanga asinggan natanimuya?
Gata ninu amindabamde gatuka natanimuyo. Tupa siknga nindane bapuninu amindabamu gikae papi yuking.
Gika dongu waakngane nana aminu gatayamuke iwande katakngane papi gikane dongga dakngake yuking.
Sike dongu waakwakga tawanu Saion dakane yukingu tupa yukuyakge natapso.
Sike nindane iwaninda apuke sangabamu you gatane buyambam gwene yuaingu gwa pasiwan maiking.
Unzingge gika apu sanga wa maike yuaingge kayo.
Gatane iwandata apu yotda gwa take yanggamatake tandotdonguke tasiking.
Sike gatane sanga waaminda pake tangie inane sanga tuwanga kaya peking.
Gatu katap sanu gikane yotda gwekatang yuaingu
sandun pake kuku katap yapundu pasikaing binga unzing pasiking.
Sike katap sanu tuwanga gatu kunzi kunzina kaya pasike peya waaminda apuke
sandunda mateknga gatu hama buyambamu sanga kekeknga zipmapukaing gwegwenda ngangga zipmakapbing.
Zipmakapmakenga gatane yotda gwekaa katapda satewan isikut.
Katapda satewan isiwawa you take siknga gikae yutnangge yawi yukut gwen tasiwan wai siknga maikut.
Sike waaminda musiaatangu ninu asiknga yaipakepnangge natapbing.
Unzingge miti you kuupbamu ninde keune yuaingu sapewan yasiking.
Sike tuwangu gata tupa ninde yeutnimukuyak ngana apmanu dua yeutnimi tuwangu wa binga dua kaamang.
Siwan apmanu yakapsa aminu tapatu nikat dua yuamang.
Unzingge nikat nana tapatuta meya wa kaamanggane tapduknga wena siwikgane dua nataak.
10 Anutu, tapdukbamu yutnimu iwaninda sapdut wamu unzing ganikaning?
Siwan wamu wai gae umandae asingganu unzing yakaning?
11 Dasingge gata gatanimunanga dua?
Dasingge ga moo siknga yuke waaminu yake dua pasiwi maining?
12 Siwan ngana Anutu, tupa siknga ga nindane King kapanin dakngake yukuyak.
Siwan apman kaa ga nindane king kapa yuayak. Unzingge gata asinggan gatanimuke nin gatuka papi amak gwekatang meya dua pakamang.
13 Sike gikane kekeknga akngane yanggabam gwenu wesiwi kaukaut paku yukumayak.
Siwana gata Isip nana aminbamu pasiwi maiking. Pasiwi maikingu wa unzing pis buyambam siknga gwendu yanggabam gwene nana binga pasiwi maiking.
14 Ngan, gata pukpuu buyambamu tapatane gwapaknga wesikuyak.
Siwan gata itane gupnaapa kaap zongu saibumbum kwaimune yuaingge yami naking.
15 Sike gata tasiwi yangga kepbanang katangga akoke zipmake kuking.
Siwan yangga buyambam tapaapa gika pasiwi kuupbam atzakngaking.
16 Gata kakaa akngaat gatu zikaa dakaat pasikuyak.
Siwan gunzitkat gatu yekapat ngangu enane pekuyak.
17 Siwan tuwangu yanggabamdane kwaimtapa takngai binga gwa tekuyak.
Sike gunzit tapduk gatu sopa tapduk ngang nakanu gwendu gwenduatang siwikge gwa tekuyak.
18 Buyambam tapa, ga ma siknga botawim. Iwandata gae sapdut wamu asinggan yakaing.
Waaminu katum binga, ge gae natapanu sanga moo binga singgak.
19 Sike gikane aminda kekekngana wena. Unzingge gata dua nindupewi iwaninu waakwakga ninu pasiwan mainim.
Ninu gikane amindabamu iwaninda asiknga pasiwa maikamang. Ge gata ninde ma siknga botawim.
20 Sike keu kuupbam ninda yuamang kokopatangu, amak kaknga yumdekan tasikaing.
Unzingge wamu gata ninu amindabamde yawi kekekakut takngae ma botawim.
21 Gata dua kapewi wai aminda aminu kundu yainggamuke pasiwa datakuke maakaning.
Sike nata nataau gata sangaapae dapmakaingunin gatayami gatane umanda ayatangenatningge nataat.
22 Anutu, gata apuke wamu kekeknga aknga iwandae yaniyo.
Sike tapdukbamu gae sapdut wamu yamandet aminda yakaingu atnatayuyo.
23 Sike iwandatanu asainggamatake ga akganisapdukaing. Ita kapzang siknga asinggan ainggamatakaing kaknga natake moo ma yuwim.
Anutu, gata gakngat buyambam iwanda waakwakga tasikaing kaknganae ma botawim.
Copyright information for `WNC