Psalms 78

Kau aaknga Asapda matakut.

Ginu natane aminabam, nata wamu danindamutnangge natat taknga daniwa katak natapnong.
Ginu maak pake wamu nata yananggenggatde natapnong.
Nata tuwang wamu gin daninangge nataat.
Nata sanga inata inata tupata apu apman kusopuknga yuaingge daniwa natapnong.
Tupa bapuninda sanga wande gwa niniwa natapbumang.
Siwan ninu gwa natake atnatayuamang.
Nindane waatdakaninda natapningge wamu waaknga dua takusopunim.
Aho. Ninda engangu kayuu aatning kaa ayaninim.
Ninda Anututane kekeknganae puya kekeknga pasike
duya takngatu takngatu pasikutde ngang yaninim.
Anututa mama wamu aminu Isrel nanae yamukut.
Ngan, wamu wa dongu Jekopdane bapunae yanikut, waaminda atawaningge.
Ita bapuninu tupa anzing yanikut,
“Ginda waatdakasa katak siknga natane mama wama kuupbam yanindamutnong.”
Siwan waatdaka masan aatning kaa atnatapning.
Natake waaminda gatu inane waaknga aatningunin yanining.
Sike unzing tasiwanu dongu waakwakaa Anutue baniu asining.
Banip sike sanga wa pasikutde dua botaning. Siwana itane mama wamu kuutgan tawaning.
Asikaya waaminu bapunata tasiking takngakan tasinang.
Sike waakwakgane bapuna yamandet sike Anututane wamu ayamasandeking.
Siwan ie baniu kekeknga dua siking.
Gatu itane wam takngaaya asinggan dua tawaking.
Tupa Efraim nana kweem gatu sakut ngang pake amnangge tandakngaking.
Ngana tapduu waomune amak kaknga buyambam siwan kake atdatakuking.
10 Aminu waakwau Anututane pasap wam taknga dua tawaking.
Siwan mama wam takngaaya dua tawaking.
11 Sike sanga ita pasikutde apbotaking.
Siwan duya takngatui waaminde kaine yeuyamukut kaa kuut abotaking.
12 Siwan bapunatane kaine Anututa duya takngatu
keu Soan yot gapma Isip kep komu yuwaune tasikut.
13 Ita yanggabam gwenu wesiwan kaukaut kuwan daman binga dakngawan
Isrel nana banakan tapane yanipakapbut.
14 Sike gunzit tapane i minga musiaatang yuke ita waaminde tupan kukut.
Gatu zikaane katap gwendane kakaa akngaatang yuke tupanu ita kukut.
15 Gatu ita sanga wena kepban komune kuke sup gwegwen zipan yangga buyambam siknga apaapata undangga akopbut.
Akopan waakwakga tangopan take sikut.
16 Ita tasiwan yangga sup ganang katangga akoke
yangga buyambamu mekngan katangga akoke zipmakaing binga zipbut.
17 Siwan ngana waaminda waiaknga Anutu enane siknga yuak kapae tasiking.
Sike wa tasikingu sangana wena kepban komune yuke yamandeu tasiking.
18 Waaminda Anutu tanzike anzing tasiking.
Sike waaminda nanamu napan take siknga singgak kapa Anututa yamikge kumzang yanggamataking.
19 Waaminda Anutue sapdut wamu anzing yaking,
“Asikaya Anututa ninde nanamu kepban kopatang kwaapzang siknga apme nimik ba dasing,” ngang yaking.
20 Siakan, ita sup gwen tanguwan
yangga buyambamu undangga akopbing.
Siwan ngana dasingge?
Ita ninu aminabamde poyak kat gatu kaap kat apme ba nimik, ba dasing?
21 Ayok. Buyambam tapata waamindane wamna natake kaanga siknga natapbut.
Kaanga natake ita katau enandangga Jekopdane dongge tewan epbut.
Sike Isrel nana aminde kaanga natapbut taknga kuku buyambam siknga sikut.
22 Dasingge, waakwau Anutue baniu dua siking.
Siwan anzing natapbing, “Apmea ba gataniman take yutnim, ba dasing?”
23 Siwan ngana undanga, ita enandangge yawan
yekap gwenu gwambok binga zikut.
24 Ziwan nanamu Mana ngang yania pewan kepdakane pimapa pake naking.
Sike wa nakingu nanamu yekaune nana yaman naking.
25 Sike nanamu wa angelatane nanam yamukut.
Anututa nanamu kwaapzang yaman napa takekan sikut.
26 Siwana masande ita tasiwan got taknga gunzitda akonggak katangga puyapbut.
Siwan inane kekeknga aknganekan tasiwan got taknga amunzingga puyapbut.
27 Puyawawa itakan tasiwan kwait gwegwenu kwaapzang siknga waaminde banakan kepdane kupopong binga ba
saisai yanggabam gwende kwaimune kaamang bingata pimaking.
28 Anututa kwaiu yot gapma banakan pewan epbing.
Epuke sel yotna ayuking gwegwene yupbasiking.
29 Unzing kwaapzang siknga ge napan musia akgitnaking.
Sike sanga wa Anutue sitawanggawan yamukut.
30 Sike waakwau undang atnayuking.
Waaminda dua napan puyuwan
31 Anututa musiptok natake aminu kekekngana kaya atzipan kumbing.
Sike wa kumbingu wawi mateu
Isrel nana take siknga tapaapata kumbing.
32 Anututa duya takngatui waaminde apasiwan kake ngana
waiaknga kumzang tasike Anutue baniu dua siking.
33 Unzingge ita waaminu pasiwan sanga pasiking kakngata buyana dua aawan yutake kusika akumbing.
Ngan, ita aminu waakwakge pasiwan asiknga gwauke yutake kusika kumbing.
34 Sike Anututa aminu kundu atzipan kumbing.
Kupa kake dua kumbing aminu musia kapzang tapatekwamban ie apuke tumuk wamu kekeknga iniking.
35 Inike gatu anzing natdeking, Anutu nin ninduyuak kapanin.
Anutu enane siknga yuak kapa nin gatanimunggaunin ngang natapbing.
36 Siwan ngana masande kem yake
gatu geyangga ie yumdekan yaking.
37 Sike waaminda ie wamu dua gwaamuking.
Dua tawake pasap wamu iat tasiking kaknga atzipbuking.
38 Siwan ngana Anututa musip kwikwik natayamuke waiakngana asandeyamukut.
Sandeyamuke dua pasiwan maiking.
Ita asinggan gatu gatu kaanga natapbut taknga ateke
musiptok kaknga dua natayaman buyambam siknga dua sikut.
39 Itanu waaminde anzing natayamukut. Waakwau aminu gupnakan yuke akumnanga unin.
Ngan, waakwau got takngata apuke kunggak binga.
40 Sike tapdukbamu sangana wena kepban komune yukingu yamandet tasike ie wamu gatu gatu ayamasandeking.
Ayamasandeke tapduk bamu tasiwawa kake Anututa musiaatangu meyambam natapbut.
41 Sike Isrel nana aminda tanzit taknga Anutue tasikingu dua teking. Anutu waapa kepi dundumna takngakan tawake tasinggak kapanin.
Waaminda tanzit taknga ie tasiwawa musiaatangu meya natapbut.
42 Waaminda kekeknga buyambamu Anututa tasikut takngae dua natdeking.
Tupa siknga tapduu ita iwanae kataune sandeke pakutde dua natapbing.
43 Sike tapduu waomune ita duya takngatu takngatu
Soan kep komu, Isip kep komu yuwaune tasikut.
44 Anututa yangga tapan tekwamban tasiwan
dak siwa Isipnana aminda tangopnanga dua sikut.
45 Gatu itakan ingut kat gwapbam pat kwaapzang siknga pewan waaminde kuking.
Kuke ingutda ayasiwawan gwapbamda sanga puya naatang nana kwaapzang pasiwa maiking.
46 Siwan Anututa gatu gwakgwak kat apmak kat pewan apu
sanga puyanaatang akopbingunin nayamuking.
47 Ita sopa zambum pewan epu wainu tapunu apasiwan maiking.
Siwan aisda katau baap dakandaka pasiwan maiking.
48 Sike sopa zambumu buyambamda epuwawa
yapasik sike ikwawa gamankat sipsipnaat atzipan kungwayamuking.
49 Ngan, ita kaanga kumzang siknga natayamuke waaminde meyambam yamukut.
Yamuke angelana yanipewan kuku pasiwa meya buyambam paking.
50 Ita musiaatang toknga natayamuke waaminu dua kapekut.
Aho. Ita maiu buyambam takngatu tewan apu zipan yumdekan kungwa takuking.
51 Sike dongu Isip nanatane waaknga tupan tapaapa kuutgan zipan kumbing.
Ngan, dongu Hamdane waaknga zipan kumbing.
52 Siwan ngana ita unzing sipsip kayuya apa dakngake tupan kuke aminabamu yanipake kuke kayukut.
Sike keu sangana wena komune kukingu kepi ita yeuyamukut.
53 Waaminu yanipake kuwan take yuke dua gwauking.
Siwan ngana yanggabam gwenu kaukaut yukutda apu iwana asusikwatapbut.
54 Ngan, ita yanipake pakapu keu inane komune pakapbut.
Sike keu waomu ita kataknga kekeknga siakan tapata keu kekeknga akngananeta takut komune gatu apbing.
55 Keu waomune apuke dongu kundune nana ita yanikwasipewa kuwawa inane dongata pakapu yuking.
Pakapu yuwana ita keu usanzike dongu Isrel nanae yamutakukut.
Siwana yotna mitake une take yuking.
56 Siwan ngana masande Isrel nana aminda apmea aakingga
Anutu enane siknga apae tanziyuuk
ie yamandet tasike itane mama wamna dua tawaking.
57 Sike waakwakga yamandet siyuuk ie wamu sandeking. Unzing bapunata tupa tasiking taknga binga tasiking.
Waakwau unzing kweem dakata gutonga siwan sakut daka song mumsa binga.
58 Waaminda alta gwenu anutu pupukngae kundu pasiwawa kake Anututa musiptok waaminde natayamukut.
Ngan, anutu pupukngatane tuwanga pasiwawa kake Anutu musiaatangu wai natapbut.
59 Anututa waaminda tasikingunin kake musiane toknga siknga natayamukut.
Natake ita Isrel nana aminde masa siknga yamukut.
60 Siwan yotna gwenu tupa yaniwan amin banakan mitapbing.
Siwan sel yot takwana Silo kep komune mitapbing wagwenu masa imuke atekut.
61 Sike Anututa kapewan itane pukit takwan pasap wamna kaa wagwenu iwanata apu taking.
Sike pukit takwanu wagwen kake Isrel nana aminda natake Anututane kekekngana gatu kakaa buyambamu nomnane yuak kaknga anggwene yuak ngang natapbing.
62 Ita inane aminabamde kaanga natayamuke kapewan
iwanata asinggan apu zipa kumbing.
63 Sike wawi matek takwau amak gwene katapda yasiwan kungwakaing binga kumbing.
Siwan maya mateu wawi apna pananga wena sikut.
64 Gatu iwanata apu aminu yot takwande puya pasiking aminu atzipan kumbing.
Atzipa kupa maatnata butaya siknga natake ngana kwanamu sitnanga dua sikut.
65 Siwana Buyambamtapa asenakut. Unzing aminu apekgauneta enakgak binga.
Gatu unzing aminu kekeknga apata yangga toknga aknga kwaapzang tangoke datdaptake dapuna peke zet enakgak binga.
66 Siwan ita iwanaat amake yawapewan kuking.
Ita asiknga yapbimban maaknga siknga natapbing. Natake gatu amnangge dua tasiking.
67 Siwana ita Josepdane dongatane bapunae masa yamukut.
Siwan Efraimdane dongae kuut panangge dua yakut.
68 Siwan ngana ita dongu Judatane dongaat gatu tawanu Saion dakaat yawan yuking,
sike tawanu wa dakae take siknga nataak.
69 Sike inane yot takwan gwenu mitapan you kekeknga siknga sikut. Unzing tawan dakatu binga. Siwan ita tasiwan yotna gwenu kekeknga asinggan asinggan yuak.
Unzing kepdaka tasiwan kekeknga siknga yuak binga.
70 Siwana Anututa Deviu puya aminae takut.
Sike Daviu waapata sipsiu buyambam gatu mateknga ngang kayukut.
71 Siwana Anututa Isrel nana amindane king kapana dakngawikge tekut.
Tewana Anututane aminabamu kakuya ita pasikut.
72 Devitda puyana waakngaekan natanggamatake aminbamu kepi noman gan tawake kakuya take pasikut.
Sike ita tupan amintapa dakngake take siknga kayukut.
Copyright information for `WNC