Psalms 79

Kau aakanga Asapda matakut.

Anutu, aminu dongu kundune nana amake keu gata ninu amindabamde nimukuyak kopatang gwa apbing.
Apuke yot takwan gwenu gikae yawi yukuu gwa tasiwa maikut. Siwan Jerusalem yot gapma tasiwa wai siknga sikut.
Tasiwa maiwan you wagwegwenu waitdeking.
Sike katewa gikane puya amin
zipa kumbinggane gupna apaapa kwaitkat
gatu kaap zong ngangga apu naking.
Waaminda gikane aminda zipa kupa daknga tukngwake
Jerusalem yot gapmaatang yanggata binga zipbut.
Sike aminu tapatu dua yukutna itane gupna pake kwaiwik.
Sike ninde aminu wesim yukingga
sapdut wam ninike apmiyuuk gatu atninisapduking.
Buyambam tapa, gata ninde kaanga nataau mamayasim yuya ba dasing?
Asikaya gata kaanga nataau katapda binga isikoke dua kupik, ba dasing?
Asikaya gata kaanga aminu munu dua puke ganikaingge natayamuyo.
Ngan, aminu kepna kepna wa yuaingu gae masa gamukaingunin.
Dasingge, dongu waakwakga ninu Jekopdane donga notninu kundu atzipa kumbing.
Kupan nindane kepmin kaa asiknga pasiwan maiking.
Nindane bapuninda waiaknga tasikingge ie toknga ma nimim.
Apmanu gata ninde musip kwikwik natanimuyo.
Dasingge, ninda meya buyak yuke kumnangge dapaknga singgak.
Anutu, ga Anutu, nin pakuyak kapanin.
Gikane umanda kopsa akngae natake ninu gatanimuyo.
Ninu gika gatuka pake waininu kuupbam sandetnimuyo.
10 Dasingge aminu kepna kepna yuaingga ninu anzingu ninikwaikaing,
“Gindane Anutusa zandang yuak,” ngangun.
Aminda nisipa notninu kundu daknga tukngwakingge gata yake toknga dongu waakwakge yami kanimde nataamang.
Dasingge, wai aminda gatane puya aminda zipa kumbing.
11 Gata kaut aminda kwanamu gae sitningge natapso.
Sike gikane kekekngaka buyambam taknganeta
aminu iwanata atzipan kumningge yakingu gatuka papso.
12 Sike iwanu waakwakga ga akganisapduking.
Unzingge Buyambam tapa, gata yake waiaknga tasikingge meya katau kuutmusa gatu kautdu takngayat ngang yamuyo.
13 Gata unzing tasiwina ninu gikane amindabamda
unzing sipsipbata binga gae gaak wamu asinggan asinggan ganinim.
Siwan nindane bapuninu masan aatningga,
gae unzakan umanda ayatangenatning.
Copyright information for `WNC