Psalms 8

Devitda kau aaknga matakut.

Anutu, ga nindane Buyambam tapanin.
Gatane umanda aknga kopsa siknga yuak ngangu
keu kuupbam kokomune anggaman singgak.
Siwan gatane umanda buyambam taknga ena kakaa komune kuut tapan sopunggak.
Siwan gata natake waatdakaat engangkat kuutda
gatane umanda yatangenatningge yawi kekekakut.
Yawi kekekawan damanu kekeknga siknga gatane iwandaat gatu gae wam sapdukaing aminkatde
kepi wamake umuyamunggayak.
Sike gata ena kakaa komu tasike tekuyakat
gatu yekap gwen gatu yekapdaak ngangu
pasike enane pewi yuaingu
nata kake anzing nataat.
“Ninu aminu dasing binga ge gata ninde natanggamatanggayak? Ninu sanga yumdekan binga.
Dasingge gata ninde kakuya tasinggayak?”
Gata ninu tumuke ninu umanin yapangenake pasiwi umaninu kaya dakngakamang.
Siwan ngana angelatane umana akngata nindane umanin ayapbikaing.
Siwan gata ninu sanga bamu gika pasike pekuyau kakuya ninda pasinimde nipmambi yuamang.
Siwan sanga kuupbamu pekuyau ninu aminde gepbiatang koke yuaing.
Ngan. Sipsip gatu ikwawa gaman
gatu kaap zongu zongaatang yuaing.
Siwan gatu kwaiu engatangan bepmakaing.
Gatu nambis gwene nana pis,
gatu sanga bamu yangga gwekatang sukukaingu, wa kuupbamda ninde gepbiatang yuaing.
Anutu, ga nindane Buyambam tapanin.
Gatane umanda aknga kopsa siknga yuak ngangu keu kuupbam kokomune anggaman singgak.
Copyright information for `WNC