Psalms 80

Kau aaknga Asapda matakut.

Ninu Isrel aminu ninukuya tasinggayak kapa, gata ninu Josepdane dongune nana kepi noman tapane panomanuwawi yuamang.
Unzing gatane sipsip matekga kayuayak binga. Ge ninda gae yanggawaatna maak panimuyo.
Gata king kapa yot takwan siknga gwekatang angela kekeknga apaapa yuaingune banakan yuayak. Yuke kakaa akngakata ninde apsok.
Apan ninu Efraimde dongaat gatu Benjaminde dongaat gatu Manase nganggane dongae kakaa waaknga aanggaman tasiwi kanim. Ngan, kekeknga buyambamu waakngaka ninde yeutnimuke apu gatanimi ninda take yutnim.
Anutu, gata ninde butaya natanimuke ninu gatuka gikae ninipakapso.
Pakapuke ninu ninduyuke gatanimi ninda wena dua sinim.
Anutu, ga kekekngakabamban tapa.
Tapduu datdasing gatane amindabamu gae tumuk wamu ganiwawa ngana gata kaanga natayamuya?
Gata tasiwi ninu kwanambam sike kai yangga
ninu nanam gatu yangga ngang binga nake ba tangoke yuamang.
Gata aminu dongu kundu kundune nana kapewi ninde wesim yuke amak wam yake nindane kep tanangge yakaing.
Yake iwaninu waakwakga masa wam ninike atninimikaing.
Anutu, ga kekekngaka bamban tapa,
gata ninu dua nindupeke gatane kekeknga akngakata paniwambi
ninda dua upeeke wena dua sinim.
Siwan tupa gata wain nap taknga Isip kep komune take takapbuyak.
Takapuke gata aminu dongu kundune nana keu waomune ayanikwasiwi kuwana gata wain nap taknga waamindane kep komune kwaikuyak.
Kwainangge natake gata keu wandaka tapi kakaawan gwa kwaikuyak.
Kwaiwi takake waapatane muyakngita puku taawan wa apa buyambam siknga takake keu kuupbam gepa tasikut.
10 Siwan wain nap waapatane kaingata tawanu kuupbam
gatu katau buyambamu kundu kuut usikwatapbut.
11 Sike nau waapatane kaingata kuke nambis buyambamu
Mediterenian gatu yangga buyambam tapatu Yufretis ngang yanikainggane kwaimune kuking.
12 Siwan ngana dasingge gata damanu wain puyae wamambasikingu gwenu waitdekuyak?
Ge aminu kepiapane kuyuk kake buya kukwae pakaing.
13 Siwan ikwawa zongga apu ayainggamuwawa
gatu kaap zongga atnakaing.
14 Anutu, ga kekekngaka bamban tapa, gata ninde gatuka natapso.
Ga yekaune yuayakge enaneta ninde nindupso. Ninduke epu gatanimuke ninduyuyo.
Dasingge, ninu gatane wain nap takngata binga yuamang.
15 Gata gikane kekekngane ninu nanam zak binga kwaikuyak. Ge epu gatanimuyo.
Ninu wain gumbang gaka binga gika pasiwi kekekakumang.
16 Siwan ngana nindane iwaninda nau waaknga pasike katap patang gwa saking.
Ngan, gata kaanga ninu amindabamde natake pasiwi mainim.
17 Siwan ngana nata nataau aminu umana kopsa amin katau siapanekane yuaingu katakgata papi kekekaningge nataat.
Aminu waakwau gata gwa papi waakga binga dakngaking.
18 Siwan gata unzing tasiwinu, ninda ga dua gapmake kunim.
Aho, gata gatanimi ninu take yutnim. Siwan ninda tumuk wam ganinim.
19 Anutu, ga kekekngaka bamban tapa,
gata ninu dua nindupeke gatane kekeknga akngakata paniwambi
ninda dua upeeke wena dua sinim.
Copyright information for `WNC