Psalms 82

Kau aaknga Asapda matakut.

Anututa yekaune pout buyambam gwekatang tupan tapa dakngake yuak.
Sike aminu buyambamu wam usanzikaing aminda wamna usanzitnangge apuke unekan yuwawa Anututa aminu kuupbamdane wamna usanzikgaak.
Ita anzing yanggak, “Ginu wam yak gwene koke kem wam yake wamu dua yawan nomatakaing.
Asikaya wai aminu ginda kaa wam yanikaingunin.
Ginda waatdaka kundu nana gwa kupsa aminu gatayamunong. Waaminda sangana wena yuaingu gatayamunong.
Siwan aminu kundu meya gwaamuke take dua yuaing aminu kuut take pasiyamunong.
Sike aminu kundu wai yuke sangae dapmakaingu
ginda waaminu wai aminde kataune sandeke panong.
Natdetdetna wena, siwan katum siknga. Kepi zikaa dakaatang sukukaingunin.
Unzingge sangabamdane yapii aanggaman dua kake nangaakan natake aminu kuupbamda noman taknga dua tawakaing.
Unzing miamunda buyambam siknga singgak binga.
Nata anzing yanikum, Ginu aminu tupan siknga apa apa anutu binga yuaing.
‘Ginu Anutu enane siknga yuak kapatane waaknga.’
Siwan ngana ginda aminda akungwakaing binga kumning. Siwan gindane kayuk yutnanga akngasa wena asiwik.
Unzing king tapa apatane kayuk yutnanga aknganata wena sining binga.”
Anutu, gata enake apu aminu kepna kepna yuaingu kayuke usanziyo.
Unzing waaminu kuupbam gikanekan.
Copyright information for `WNC