Psalms 83

Kau aaknga Asapda matakut. Miti kap taknga.

Anutu, ga genda dua umuke kuma yuwim.
Ga moo ma pukuyuke yuwim. Ga moo ma yuwim.
Kayo. Gatane iwandata amak kaknga tangenakainggen.
Aminu gae apbitakaingga gae yamandet sikaing.
Sike waakwau akusopuke gatane aminda pasiwan mainingge yandekaing.
Gata aminu waakwau kakuya katak pasinggaayak ngana iwanata unekan yuke pasiwan mainingge yakaing.
Waaminda anzing yakaing, “Ayom! Ninda Isrel nana wena aknga pasinim.
Siwan aminu kunduta waaminde umanae gatu dua natapning.”
Sike waaknga tasinangge wamu takngatukan yakaing.
Siwan waakwau notna notna dakngake ga ayaitakepnangge tasikaing.
Aminu wamu waaknga yakaingu wa Idom kep komune nana
gatu Ismael kem komune nana gatu Moap kep komune nana gatu
Itakri kep komune nana gatu
Gebal kep komune nana gatu
Amon kep komune nana gatu Amelek kep komune nana gatu
Filistia kep komune nana gatu you gapmandu Tair yot gapmane yuaingu
ngangga notna notna dakngake gae masa gamunangge natake pasap taknga tasikaing.
Sike dongu kekeknga Siria kep komune nana kuut
unekan iat gatake yuke Lotdane bapuna waakwau gatayamukaing.
Siwan gata tupa aminu keu Midian komune nana aminde tasikuyak takngakan waakwakgea tasiyo.
Ngan, gata aminu Sisera gatu Jambin yangga buyambamu Kison tapane yukumayakge tasikuyak takngakan tasiyo.
10 Tapduu waomune gata waaminu Endor yotbam gapmane pasiwi maiwan
gupna kepdakane yumdekan yuke apbukataking.
11 Gata amak amindane tupan tapaapa meya tupa Orep nana gatu Sep nana ngangge yamukuyak binga yamuyo.
Gata tupan gwapaknga amin pasiwi umana wena Sebaat gatu Salmunaat sikumaak binga sinong.
12 Sike waakwakga anzing yaking,
“Ninda Anututane kepna atana nisane dakngawik,” ngang yaking.
13 Natane Anutuna, gata kupopongga enakaing binga yanikwasiwi unda unda kunong.
Gata ooi akwau got takngata puyapamapan kukaing binga unzing yanikwasiyo.
14 Sike katap gwenu sak kangaatang itzikgak.
Siwan tawanu saknga kayaatangu katau buyambam isinggak.
15 Ina unzakan, gata sopa buyambam tewi epu take waakwau yawamban atdatakuning.
Siwan gata got taknga tasiwi kekeknga siknga puyake pasiwan akgwautnong.
16 Buyambamtapa, gata aminu waakwau yaipakepi apmaakanong.
Siwan ga gawananggengu atnatapning.
17 Nata nataau gata ayapbimbi waakwakga gae asinggan gwautning.
Gata pasiwi maakawana waakwau zipi kumnong.
18 Nata nataau gata waaminde unzing tasiwina waaminda apme natdetning.
Ga gika siknga, ga Buyambam tapa, siwan ga Anutu enane siknga yuak. Yuke kepna kepna kuupbam kakuya tasinggak ngangu natapning.
Copyright information for `WNC