Psalms 84

Kau aaknga Kora nanatane.

Buyambamtapa, kekekngaka bamban tapa,
gatane yotdae take siknga nataat.
Nata une siknga yuwitde musip gwaang siknga nataat.
Nata natdetdetnaatang gae yotdane asiknga yutnangge nataat.
Siwan gupma san gatu natdetdetna kuupbam ngangga
gae apbakngake kap tainggat. Anutu kayuk yuwaak kapae.
Buyambam tapa, ga kekekngaka bamban tapa,
ga natane King siwan ga natane Anutuna.
Sike kwaiu mateknga gwegwensimu
gatane altakane yotna wesim mitake musia peaing.
Sike aminu gatane yotdane yuaingu, waaminu musip gwaang siknga nataaing.
Ngan, waaminda asinggan kap taike umanda yatangenakaing.
Mamin amindaka gatane kekeknga akngaka take
tawanu Saion dakane siknga kopnangge take siknga nataaingu, waaminda asinggan baknganing.
Undang kopnangge kosika ama keu sangana wena gapmekan komune kukaing kopatangu,
yangga gapma kwaapzang.
Ge sopa tembana tawanu yangga gapma wa daka daka atdotakakokaing.
Sike waakwau kepi akuyuk kekeknga pakaing.
Kekeknga pake Saion kunangge kuku aminu kuupbamdane Anutuna une yuwawan kaning.
Anutu, Buyambam tapa, ga Anutu kekekngaka bamban tapa, natane tumuk wamae natapso.
Ga Jekopdane Anutuna, maak gwaang pake natane wamu natapso.
Buyambam tapa, gata tewi king kapa dakngawan gata ie take siknga tasingamuyo. Kingu waapata ninu pakotnake kakuya katak siknga pasinggak.
Unzing tiunggu sasanda amak aminu amak tapduk pakotnakaing binga. Gata ie take tasingamuyo.
10 Sike nata tapduu gwendukan siknga yotdane yuwiu,
wa you gapmandune yutnanga aknga tapduu 1,000-nu asiknga yapbimbik.
Na Anutunatane yotna gwendane gwambok gwaune yutnangge nataat.
Sike wai amindane yotnane yutnanggengu apbitanggat.
11 Dasingge, Buyambamtapa ninde nindukuya tasike
kakaa nimunggak kapanin.
Ita musip kwikwik natanimuke umaninu kopsa nimunggak.
Sike sanga take kundu aminu noman sukukaing amindenu Buyambam tapata yamunangge dua kotnanggak.
12 Anutu, kekekngaka bamban tapa,
aminu gae banip sikaingu waaminu asinggan baknganing.
Copyright information for `WNC