Psalms 85

Kau aaknga Koratane kap.

Buyambam tapa, gata aminu gikane kepba komune yukingge musipba kwikwiknga natayamukuyak.
Ngan, ninu Jakopdane donga gata gatu gatanimi take yukumang.
Gata gikane amindabamu yuainggane waiakngana sandeyamukuyak.
Ngan, gata gutonga tasikingu sandeyamukuyak.
Gata gatane musiptou tekuyak.
Siakan, gata musiptou atnatayamukuyak ngana apmanu wena.
Anutu, ga nin pakuyak kapanin. Apmanu ninu gikae ninipakapso.
Gata kaanga ma natanimim.
Gata kaanga ninde asinggan natanimuya?
Kaanga ninde natanimunggaak kaknga wena dua siwik, ba?
Gata nindane kayuk yutnanga aknga gatuka tapi kekekayok.
Siwana ninu gikane amindabamda apbakngake umanda yatangenatnim.
Buyambam tapa, gata ninde take asinggan natanimunggayak kakngaka yeutnimi kanim.
Yeutnimi kana gata ninu papi take yutnim.
Nata maaknga tewa kuwan
Anutu Buyambam tapata wamu dasingga yawikge maak papit.
Ita musip kwikwik niman ninu itane aminda take yutnimde yanggak.
Unzing waiaknga tupa tasikumang katang gatu dua kunanun.
Siakan siknga, ita amin ie mun puke gatu ie banip tawakaingu apanangge gwa tandaknganggak.
Tandakngake tasike papan kuupbamda kawa nindane kep komune itane umana buyambam siwik.
10 Tapduu waomunea aminda notnaapae take natayamuke ie take akngakan pasiyamuning.
Siwana musip kwikwik takngane unekan noman gan yutning.
11 Keu andakane yuyuuk kepi noman taknga tawanimu,
kepi noman tawanggak kapa yekaune yuak kapata pakepusa nindupik.
12 Sike Buyambam tapata gatanimuwawan yutnim kopatangu sanga ninda tasinimu takekan siwik.
Siwan kepminu nanamu kwaapzang aatning.
13 Buyambam tapata amin pasiwan kepi noman taknga tawaningu
wa kepi ita apnanga taknga tandakngangamuning.
Copyright information for `WNC