Psalms 88

Kau aaknga Ezrae dong Haman ita matakut.

Anutu, Buyambamtapa, ga na gatangamunggayak kapanin.
Nata kwakngaom gatu zikaane kuut gata gatangamiakge yanggawanggat.
Natane tumuk wamae natapso.
Na gatangamiakge yawitde maak papso.
Dasingge? Nae meya kwaapzang apan
yapii waakngae kupitde wesim singgak.
Na aminu kuupbamda kumnangge dapaknga sikaing bingakan.
Natane kekekngana wena. Na tuyuknga gwasit.
Sike na gwa napmambi na gwa kumbing aminkat yuamang.
Na unzing aminu tapatuta aminu tapatu tanguwan kumbutna gapmaatang yuak binga.
Na unzing aminu kundue asiknga botakuyak binga.
Botake gatu dua gatayamunggayak binga yuat.
Gata na gapma daka amunane siknga kwaitakepu teya komune gwa mumbi pukukum.
Siwan na amunane gatukande zikaa siknga kopatang yuat.
Gatane musiptok kakngata na asiknga naitakepu napmanggak.
Unzing yanggabamdane sambuita binga enake usukwatapan yuat.
Siwan gata tasiwi ninane yanggatak notnata nae masa gwa namuking.
Gata na sanga gawaknga tapatu binga tasiwi aminda nae asiknga bitakaing.
Siwan waakngata na kaautde binga tanggaganuwan kunanga dua.
Nata meya gwaamumba kainata maiwat nata katak kananga dua singgak.
Unzingge tapdukbamu gae tumuk wamu akgatangamiakge ganinggat.
Ngan, nata tumuk wam yayuu kataknga tangenake ganinggat.
10 Gata duya takngatu gwa kumbing amin gatayamikge tasinggaak, ba?
Asikaya gwa kumbing aminda enake gatane umanda ayatangenakaing?
11 Sike asikaya aminu gapmaatang pekaingga gae take siknga natanimunggaunin ngangu ayakaing?
Sike keu wai sinanga komune yuke gata katak kayukuyak komde ayakaing, ba wena?
12 Sike asikaya aminu keu zikaa komune yuaingga duya takngatui pasiwawi akaaing?
Siwan aminu wai sinanga komune yuaingga gatane noman takngaka akaaing, ba wena?
13 Buyambam tapa, nata gae akgatangamiakge ayanggawanggat.
Sike tembana kuupbam tumuk wamu gae asinggan yanggat.
14 Siwan ngana Buyambam tapa, dasingge gata masa nae namunggayak?
Dasingge siknga gata nae kusopunggayak?
15 Sike tupa waatdaka yukumuneta apu apmanu na toknga gwaamuke akupitde dapaknga singgak.
Gata nae meya nami waaknga tasiwan kwatana tuyuknga siwan na meya buyak siknga yuat.
16 Buyambam tapa, gatane musiptok kakngata na gwa usukwatapbut.
Gata na atnuke gatukande siknga tasiwi maikum.
17 Gata unzingu kwakngaom gatu zikaane ngang tasiwawi meya asinggan kaat.
Siwan meya waakwau na umupbasikaingu wa unzing, yanggata paptake keu kuupbam usikwatanggak binga singgak.
18 Sike gata tasiwi natane dongaat gatu notna siknga apaapa ngangga gwa napmake kuking.
Unzingge apmanu zikaa dakata yanggatak notna binga dakngawan yuat.
Copyright information for `WNC