Psalms 90

Buk 4

Sam 90-106

Kau aaknga Mosesdane tumuk wam taknga.

Buyambamtapa, ga nindane yotnin siknga binga yuayak. Ge tupa nindane bapunin kaya gaat gatake yuking.
Ge apmanu nikaya unzakan yuamang.
Siwan Anutu, ga asinggan asinggan yuayak.
Tupa yukuyak ngang masan kaa ayuya.
Sike tapduu tawanu kuupbam wena siwan gata sangabamu kepdakane nana dua yawi yuking komune ga ayukuyak.
Gata amin pasiwi akungwake gatu keek dakngakaing. Siwan gata anzing yakuyak,
“Ginu aminu keune nana akungwake gatusa keek daknganong,” ngang yakuyak.
Sike nindane natdetdetdanine nataamangu,
nakanu 1,000-nu kwaapzang siknga ngana gata kawi tapduu gwendukan binga singgak.
Siwan tapduu wa zeetgaman akuwan wena singgak.
Unzing kwep kwakake gwanzokut binga siwan gatu amak aminda iwanae gwauke zikaane tapduu dapaknga wamayuke kuwawan notna tapatuta ie tangge apunggak binga singgak.
Gata tasiwi aminu kuupbamda kungwakaing.
Kungwake wena sikaing.
Wa unzing, zongazonga tembana kana kayuk siknga siwan tapuya kana zitziknga siknga sikaing binga singgak.
Siwan ngana bangee kananu akupiakaing.
Gata ninde kaanga natanimunggayakge ninu pasiwi maikamang.
Gata ninde musipba toknga natanimunggayakge ninu gae asiknga gwaukamang.
Gata nindane waiaknganinu kuupbam akaayak.
Ngan, waiaknga ninda akusopuke tasikamangu wa gata aanggaman peke akakapmanggayak.
Kaanga gata nataayak kaknga tapduu ninda keune yutnanga komu atzipmandaknganggayak.
Siakan siknga, nindane tapduu zeetgaman wena sikaing. Siwan ninda meya buyak yuke waung kaknga sipdukan yana konggak binga.
10 Sike ninda nakanu 70 ngang gan kayuk yutnanga.
Sike ninda kekeknganinu kaya gamu nakanu 80 ayutnam.
Siwan ngana nakanu kuupbamu wa yuamangu ninda puya tokngabam tasike meyakan kaamang.
Kaatna nakanu wa kuupbam zeetgaman wena siwa nikaya kuut akumna wena singgak.
11 Siwan mamin amin tapata gata musiptok siknga natake sanga kekeknga tasinggayakge natapan kakaa siwik? Wena.
Dasingge? Gatane musiptou toknga siknga singgak. Siwan aminda gae asiknga gwautnanga aknga buyambam siknga siwik.
12 Gata ninu katak ninindamumbinu ninda tapduu kepdakane mamaya yutnanga dua ngangu apme natapnim.
Unzing siwanu ninda sanga waakngae natapna kakaa siwik.
13 Buyambam tapa, tapduu datdasing gatane musiptok kakngaka yuwik?
Gata musiptok kakngaka teke ninu gikane puya amindae butaya natanimuyo.
14 Gata ninde butaya siknga asinggan nataayak. Siwan ninu gata butaya wa natanimunggayak kakngata tembana bamu banimuwawan yutnim.
Unzingge asinggan ninu kayuk yuamangge ninda apbakngake musip gwaang natapnim.
15 Tupa gata tapdukbamu meya ninde atnimukuyak. Unzingge gata apmanu apbakngananga aknga nimuyo.
Unzing nakanu kwaapzangu wai yukumangge tangge.
16 Gata gikane puya pasinggayak kaknga ninu gikane puya amindae yeitnimuyo.
Gatane kekeknga noman akngaka nindane bapuninde yeuyamuyo.
17 Buyambamtapa, ga nindane Anutunin. Gata ninde musip kwikwik natanimuke ninde take pasiyo.
Siwan sanga kuupbamu ninda tasinimu takekan siwik.
Siakan siknga. Gata sangabamu ninda tasinimu tapi kekekawan takekan yutning.
Copyright information for `WNC