Psalms 92

Kau aaknga miti kap. Sapat tapduk tainanga.

Buyambamtapa, ga Anutu enane sikngaapa.
Nata kap taike umanda yatangenawitde natapa take siknga singgak.
Sike tembana tapduu kuupbam gata nae siknga nataayakge natake
umanda yatangenawitde natapa take singgak.
Siwan zikaane kuupbamu asinggan nanduyuwayak kakngae yakapitde natapa take singgak.
Nata gita daka tanguwa gakngae take yawan
Dasingge? Gata nae puya kekeknga tasikuyakge natapa kuwan nata musip gwaang siknga natakengu
nata apbakngake kap gae tainggamunggat.
Buyambamtapa, gata puya buyambam siknga pasinggayak.
Gatane natdetdetda buyambam siknga.
Sike aminu natdetdetna wena amindanu
wai aminu zonga zonga taketa akopning binga ngangu natdetnanga dua.
Ngan, waiaknga tasikaing aminu sangabam pake take yutning.
Siwan ngana gata waaminu gatukande pasiwi maining.
Dasingge, Buyambamtapa, gika siknga king kapa asinggan asinggan yuayak.
Ninu atnataamang. Aminu gatane iwanda dakngakaingu
waakwau akumning.
Ngan, waiaknga tasikaing aminu kuupbamu gata ayaipakepu peya.
10 Siwan ngana gata nae kekeknga buyambam namukuyak. Unzing kekeknga ikwawa gamanu wawi gwendane binga.
Gata nae take tasikuyakge na asiknga baknganggat.
11 Sike natane iwana pasiwi maiwanu kainata gwa kakum.
Siwan gata iwana yapbimbi datakuke kwanamu sikingu maakngata atnatapbum.
12 Siwan ngana amin noman aminu take siknga, zanggwa dakandakata buya buyambam aakaing binga yutning.
Unzing katau buyambam sida ngang yanikaingu tawanu Lebanon komune nana dakandakata buyambam siknga takakaing binga.
13 Noman aminu waakwau Buyambam tapatane yot gwekatang katau gwa kwaiwan yuking binga yutning.
Katau wa dakandaka Anutunindane yotnaatangu take siknga akokaing.
14 Sike katau wa dakandaka damana gwa sike ngana tapuya awasike yuaing. Katau waakwau kekeknga yuke dua kupiakaing.
Itane tatakngi gwegwenga asinggan yuke buyana aatning. Unzing, aminu noman aminu aminuake sining ngana kekekake yutning.
15 Kekekake yuke kepi waakngata aminu anzing yeuyamuning,
“Buyambamtapa noman siknga. Na gatangamunangge akekekangamunggak. Itane gutongana wena. Wena siknga.”
Copyright information for `WNC