Psalms 93

Buyambamtapata king kapa yuak.
Aminu kuupbam kayuak.
Itane umana kopsa siknga aknga tauk ina usikwatanggak binga.
Ngan, kekekngana buyambam siknga.
Ita keu andaka tasiwan kekeknga siknga tangine yuak.
Buyambamtapa, tapduu sangabamu dua aake yuking komune
ga ayukuyak. Ga asinggan asinggan yuayak. Yuke King kapa asinggan asinggan yuayak.
Buyambamtapa, yanggabam gwenu amunandang siknga
gakngau kumzang gakngau yanggak.
Kekeknga siknga yanggak.
Yanggabam gwenda gakngau yanggau wa mateknga dua.
Siwan yanggabam gwendane sambuya enake gakngae kekeknga taku tangukgak.
Siwan ngana gatane kekekngaka buyambam siknga.
Sike gatane mama wamba kuupbam asinggan asinggan yuaing.
Siakan siknga.
Buyambamtapa, gatane yotda siknga asinggan asinggan yuak.
Copyright information for `WNC