Psalms 94

Buyambamtapa, ga Anutu, gae waiaknga tasikaing aminu meya yake ayamunggayak.
Sike apmanu gata kaanga nataayak kakngaka waaminde yeuyamuyo.
Gata tasiwi amin kuupbamda gatane kaikane wam yaning.
Gata apman apuke yamandet aminda waiaknga tasikaingge yake meya yamuyo.
Tapduu mamaya yuak ge wai aminu yuyukngae bakngake yutning? Buyambamtapa, tapduknga mamaya yuak, ba?
Tapduu datdasing binga yuakge yamandet aminu waiaknga tasikaingge baknganing?
Tapduu datdasing binga yuakge wai aminda
waiaknga tasiningge yamandet dakngake bakaning?
Buyambamtapa, gatane amindabamu waaminda
apasiwan maiwan meya buyambam yamukaingunin.
Sike waaminda maya apna gwa kumbingunin zipan kungwakaing. Zipan kupan waatdaka minganana gwa kumbingu kuut zipan kungwakaing.
Zipan kupan aminu maa nana ngana pakapu inengan yuaingu iat kuut zipan kungwaikaing.
Siwan anzing yakaing, “Buyambam tapata ninu dua ninduak.
Anutu Isrel amindane apata sanga ninda tasikamang kaknga kake ngana undanga ngang nataak,” ngang yakaing.
Ginu natane aminabam, dasingge ginda kepi yumdekan taknga unzingu tasikaing?
Ginu katum amin, zaapduk ngaya natdetning?
Anututa nindane maaknginu pasikut. Unzingge asikaya ita dua natapik, ba?
Siwan Anututa nindane kaininu pasikut. Asikaya ina dua kaak, ba?
10 Ita amin kuupbam kayuak. Ayok! Asikaya ita waakwau dua papanomataning, ba?
Siwan waapa aminu kuupbamdane yanindamumsa apa. Asikaya i natdetdetna wena ba?
11 Buyambam tapatanu aminu kuupbamdane natdetdetna atnataak.
Sanga kuupbam ita tasinangge natapningu buya dua aawik ngang atnataak.
12 Buyambamtapa, gata aminu tapatu gikane mama wamba inindamumbinu
aminu waapata apbakngayok.
13 Gata unzingu wa tasinggaau wa ie yuwatakak imunggak. Imi waapa meya kundu dua kawik.
Siwawan wai aminu kungwake kupsa aminda yuaing komune kuning.
14 Dasingge, Buyambam tapata inane aminabamu dua kapewik.
Siakande siknga, ita aminabamu masa dua yamik.
15 Sike masande noman aminda wam yaning kopatangu yawan kuku noman gan siwik.
Siwan noman aminda take ngang natake wamu nomanu waaknga tawaning.
16 Maminda enake na gatangamuke wai aminu yaipakepu pewik?
Maminda enake na gatangaman gutonga tasia aminda nutnangge natake tasiwa maiwik?
17 Sike Anututa dua gatangamukut gamu,
asikaya kupsa aminda keu yuaing kopatang na zaatgaman gwa pewam.
18 Na anzing yakum, “Kepina saweknga. Na gwa pimananggenggat,” ngang yakum. Siwan ngana wena.
Buyambam tapa, gata butaya siknga natangamuke na tapi nata waiakngaatang dua pimakum.
19 Sike na musipmaatang meya natake sangabamde natanggamatanggat kopatangu gata tasiwi
musipma kwikwiknga yuwan apbaknganggat.
20 Ga gwapaknga aminu kawi wai siwanu puya iat dua gatake pasikaing.
Waakwakga mama wamu ina peke yawan kekekawan aminu waiaknga tasiningge yanikaing.
21 Sike waakwau unekan yuke noman amin pasiwan mainingge yandekaing.
Siwan gutonga dua tasikaing ngana temapa yanikaing. Yanike zipa kumninggen.
22 Siwan ngana Buyambamtapa, na gatangamunangge asiknga kekekanggaunin.
Ngan, Anutunata na kakuya take tasiwawan ie kuke kusopuke yuat.
23 Siwan nana waakwau waiaknga kwaapzang tasiking. Unzingge yake gutonganae meya apme yamik.
Ita waiaknganae natapan kuwan ita apme zipan kumning.
Unin, Anutu, Buyambam tapaninda, gatukande siknga pasiwan maining.
Copyright information for `WNC