Psalms 95

Ginu apnong! Ninda apbakngake kau Buyambam tapatane umana yatangenatnangge taina.
Ninda Anutu kekeknga siknga apata ninu gatu pakutde natake ninda kap taike ie ainggamatake apbaknganim.
Ninda ie inengan kuke musip gwaang kaknga inina.
Ninda kau kundu taike bakngake itane umana yatangenatna.
Dasingge? Buyambamtapa i Anutu kekeknga siknga apa.
Ita Kingu kekekngaapa yuke ita anutu pupuknga kuupbam ayapbike enane siknga yuak.
Ita kepna kepna kuupbam kayuak. Amunandang siknga gapmene yuainguneta kuku
gatu tawanune enane siknga yuaingu kuut kayuak.
Ita ina siknga kepdakaat gatu yanggabam gwekat pasike pekut.
Unzingge ina kayuak.
Ginu apnong. Ninda gwapaknginu gwetake inimbakngana, Buyambam tapata ninu pasikutde.
Ayok, inimbakngake ninda ie wesim kuke munu putna.
Dasingge? Anutu i ninu kuupbamdane apa. Ita ina ninu kakuya tasike ninu sipsip binga ninduyuak.
Ninduyuke ita ninde sanga kuupbam atnimunggak.
Unzingge ginda ie wam natapnong.
Buyambam tapata anzing yakut, “Ginda musipza kekeknga ma wamakusiwam.
Unzing tupa bapusaat Moseskat keu komdu umana Meriba gatu Masa ngang inikaing komu sanga wena kepban komune tasiking bingan.
Waaminda keu waomune yuke puya nata kekeknga pasikumu
kakapbing ngana na tanzit tasiwa sikut.
10 Tanzit tasiwawa nata musipmaiu waaminde natayuwawa kuku nakanu 40 sikut.
Unzingge nata anzing yakum, ‘Musipnaatangu nae dua nataing. Asingganu kepi nata teyamukum tapa ateaing.’
11 Unzingge nata musiptok natake waaminu nata anzing yanikum,
‘Ginda you ayuwan takananga komu ginde damunangge natat ngana dua dama koke yuwatakawik,’ ngang yakum.”
Copyright information for `WNC