Psalms 97

Buyambamtapa kingu tupan tapa. Kepdaka ga asiknga bakngayo.
Sike ginu keu yangga banakan yuaing dakandakasimu musip gwaang natapnong.
Minga gatu zikaa aknga ngangga Anutu banakan yuwawan atakumbasikamayak.
Atakumbasiwawat ita kepi noman takngane tawake aminu usanzike kayuak.
Iwanata takumbasiwawa ngana ita tasiwan
katapda tupan isitakuke iwana yasipuyukgak.
Siwan ita tasiwan yapasik gatu siwawan kepdaka kakaa singgak.
Siwan kepdakata waenga waaknga kake asatnakaing.
Anutu waapa aminu kepna kepna nana aminu kuupbamdane Buyambam tapa.
Siwan Anututa apan kake tawanu dauyapmake yangga binga dakngakaing.
Siwan sanga ena kakaa komune yuaingga itane yuyuknga noman takngae yeuyaman
kake aminu kuupbamda umana kayaapa ngang nataaing
Siwan aminu anutu pupukngae munu puke inike umana yapangenakaingu
waaminu asiknga maakaning.
Anutu pupuknga wa kuupbamda Anutue gwetake munu putning.
Munu puwan kake Saion nana aminu kuupbam gatu yotbamu Juda nana apbakngakaing.
Ngan, aminu Juda kep komune yuaingu kuupbamda
banip gwaangu gatane kot natake apbakngakaing.
Buyambam tapa, ga Anutu enane siknga apa, kekekngaka bamban tapa, gata keu kuupbam kakuya tasinggayak.
Ga umanda kopsaapa siwan gata anutu pupuknga kuupbam ayapbikgayak.
10 Buyambam tapata aminu waiaknga tasinangge dua nataaing aminde take siknga natayamunggak.
Ita kakuya inane noman aminabamu
katak kayuke toknga amindane kataune sandepakapuke kayuak.
11 Sandepakapuke amin nomande Anututa kakaa aknga ayamuke pasiwan
musip gwaang natake waaminu apbakngakaing.
12 Ginu amin noman, ginda Buyambam tapae apbaknganong. Bakngake ie gaak wam ininong.
Takeaknga gatu noman siknga aknga ngangu Anutu waapatakan tasinggakge apbaknganong.
Copyright information for `WNC