Psalms 98

Aaknga kap taknga.

Ninda kau kayuu takngatu Buyambam tapae tainim.
Dasingge, ita duya inata inata take siknga pasinggak.
Pasike inane kekekngana buyambamu yuyuknga
takwan takngane tasike ita amau ayapbikgak.
Buyambam tapata amak tasike yapbikutde gwa yakapbut.
Yakapmake ita noman nomana tasike aminabamu gatuna sendeke pakut taknga yeuyaman aminu kepna kepna nana kuupbamda kaking.
Siakan, ita wamu ina yawan kekekakut takngae natake Isrel nana aminde butaya natayamuke dua kapekut.
Dua kapewan aminu kepna kepna nana kuupbamda kawawa Anutuninda amau tasike yapbike ninu gatuna pakut.
Ginu aminu kepna kepna nanata kap taike Buyambam tapae apbaknganong!
Siwan musip gwaang kap taike itane umana ayatangenatnong!
Yatangenake ginda gita tanguke kap taike Buyambam tapae umana aknga yatangenatnong.
Yatangenake gita tanguwa gakngae take siknga siyok.
Siwan pum gatu benggo ngang puyake ayanggamatake
Buyambamtapa king kapaninde apbaknganong.
Siwan nata nataau yanggabam gwenu gaat pis gatu sanga bamu gaatang yuaingu ginda kapzang yanggamataningge nataat.
Siwan kepdaka, ga gatu sanga gaeatang yuaingu kuupbamda kap tainingge nataat.
Siwan yangga atzipmakaing kapaapa ginda aminda kataknga wesikaing binga wesiningge nataat.
Sike ginu tawanu kuupbamda, ginda Anutue kaine kap taike asiknga baknganingge nataat.
Nata nataau Buyambam tapae kaine kap tainingge nataat.
Dasingge? Ita apuke aminu kepna kepna nana kuupbam kot yake usanziwik.
Usanzike aminu kuupbam noman takngane usanziwan
siakan siknga siwik.
Copyright information for `WNC