Revelation of John 12

Maya tapatu gatu kepmaamu buyambam siknga tapatu ngang kakut.

Sike nata mia kake tuwangu buyambamu takngatu enandang aawan kakum. Sike maya tapatuta gunzit gwenu taukge tasikut. Sike yekap gwenu itane kepie gepbiatang yukut. Sike nata itane kupna kawa yekapdaau katau kuut musaat kepianganu gweaya ngang yuwa kakum. Sike ita engang musipna kaya. Ge engang tangaiwikge toknga takngatu takngatu natake ita apaya ainggamatawan natapbum. Siwan nata kawawa gatu tuwangu takngatuat enandang aawan kakum. Sike nata mia kake kepmaamu gamanaapa kakum. Sike waapa gwapakngi katau kuut musa kautdu gweaya siwan komna katau kuut musaat kakum. Sike ita kupna aminu tupan tapaapata gwapukaing binga itane gwapakngi waakwaune gwapukutna kakum. Sike waapatane ngwangita yekapdaau kautdusimban kwaamupamapan kuke kepdakane pimaking. Siwan kepmaamu waapata yuke maya waapata engang tangaiwan engangu kayuu waapa isipa napikge natake maya waapae nomune yukut. Yuwawan maya waapata engangu wawiapa tangaikut. Sike engangu waapata masande ita aminu kuupbam kayuke puya toknga siknga ayamik. Siwan engangu waapata aawana Anututa zetgaman kaiwan kuwan song isiwan engangu waapa enandang takopbut. Takoke keu enandangu Anututa kayuak komune takuke Anutue wesim tekut. Siwan maya waapa datang keu amina wena kopatang kukut. Sike tupa keu waopatangu Anututa you gwendu maya waapae tandakngatekut. Sike maya waapata you wagwene kusopuwan aminda katak toike tasiwawa kuku yekau 42 dakngawik.

Siwan nata mia kawawa amau buyambam siknga enandang enawan kakum. Sike angela buyambamu tapatu umana Maikel ngang inikaingu waapaat gatu itane angelanaatda enake kepmaamu waapaat ambing. Amake kepmaamu waapaat gatu itane dongaatda enake amau waakwakge yake zipnangge amaawa kakum. Sike nata kawawa kepmaamu waapaat gatu itane dongaat yapbike zipa pimapa Anututa dua kapewan enandang yuking. Aho. Anututa kepmaamu waapaat gatu itane donga ngang ayanikwasipewan kuke waakwakga kepdakane pukuking. Sike kepmaamu waapatane yapii gomou tupa siknga yukut tapa unin. Itane umana takngaaya Seten gatu Aminbamde Wam Temapa Yanggak Kapa ngang inikaing. Waapata aminu kepdakane nana kuupbam kem panzikgaunin.

10 Siwan nata nataawa wamu takngatuta enandangu apaa yanggamatake anzing yakut,

“Nindane Anutuninda ninu waiakngane gwa sandekgak.
Ngan. Ita kekeknga aknganane ninu ninduyuak. Iat gatu aminu ita tapan nin gatanimukuu wa umana Krais ngang inikamang kapaat ngangga kekeknga siknga yuke ninu ninduyuamayak.
Ninduyuke waapaatda aminu wa wamu nindane notninde asinggan temapa yanggak kapa gwa inikwasitewat kuke enandangu teke kukut.
Tupa waapata wa aminde wamu Anututane kaine kwakngaom gatu zikaane ngang asinggan asinggan temapa yakut.
11 Siakan. Nindane notninu sipsip mateu wagwendane dak kakngae gepbiatang yuke inane gupde dua gwauking.
Aho. Wa aminu akapewa iwanata zipa kumningge dua gwauking.
Dua gwauke wa aminu siakan wamu aminbamde yanikapbingu waakwakga Setenu waapa gwa yapbiking.
12 Unzingge ginu enandang yuaingu kuupbam! Ginu apbaknganong!
Ngana ginu kepdaka gatu yanggabam gwene nana!
Ginu gwautnong! Dasingge? Setenda ginde gwa pukunggak.
Sike ita atnataak. Itane tapduknga dapaknga gwa singgak.
Siwan ita musia toknga siknga nataakge ita meya buyambam siknga ginde damunanggenggak.
Butaya siknga,”
ngangu wamu waaknga apaa yanggamatawan natapbum.

13 Siwan kepmaamu waapa inikwasitewan kepdakane pukukut. Pukuke mayata engangu wawi wa tangaikut tapa isinangge tawakut. 14 Isinangge tawamban ngana tinggigitane pia saaya maya waapae ima pake ita apbepmake datakuke keu amina wena komune kukut. Kuke inane yotnane koke yuwawan Anututa i katak siknga toike tasiwawan kuku nakanu gweaat gwenduat gatu kautdu ngang dakngakut. 15 Siwan ngana kepmaamu waapata yangga genaatangga ngwatuwawan yangga buyambam tapa binga dakngakut. Dakngake yangga waapata zipmake kuku maya waapa tawake tanguwan kupikge natake ngwatukut. 16 Siwan ngana kepdakata maya gatangamuke aminda gena akngake yangga tangokaing binga kepda pukapan yangga kepmaamda genaneta wa ngwatuwan zipbut tapata kepdakaatang pukukut. 17 Siwan kepmaamu waapata maya waapae musia toknga siknga natapbut. Natake maya waapa gatu itane engangu kayuk kapa ngang peke maya waapatane dongu kunduat amnangge kukut. Siwan maya waapatane donga aminu Anututane wam tawake Jesue wam yanikapmakaing unin. Siwan kepmaamu waapata kuke yanggabam gwenu kwaim tapane yukut.

Copyright information for `WNC