Revelation of John 7

Aminu 144,000 ngangga Anututane tuwangu taking.

Sike sanga wa kuupbam nata kawa puyuwana nata kake angela tapaat tapaatda keu kaukaut yuke gou ina unzakan takngaat takngaat panggaganuke yuwa kakum. Gou wa panggaganuke umuba got takngata kepdakane ba yanggabam gwene ba katap dakandakane ngangu dua puyapikge tasiwawa kakum. Sike nata kawawa angela tapatuta gunzitda akonggak katangga apan kakum. Kawawa ita tuwangu Anutu kekeknga asinggan yuak kapatane aknga tapan kakum. Sike nata nataawa angela waapata angela wa tapaat tapaatde yanindakngakut. Ngan. Angela kekeknga kepdakaat yanggabam gwekat pasiwa mainingge pakingu wa tapaat tapaatde yanindakngake ita anzing yanggamatakut, “Ginda zetgaman kepdaka gatu yanggabam gwen gatu katap dakandaka ma pasiwa maiwam. Ninda Anututane tuwangu itane aminae damanane matayamuke tasina puyawana masande ginda sanga wa take pasiwa maining,” ngang yanggamatawan natapbum. Sike nata nataawa aminu tuwanga takinggane nambana angela tapatuta na naniwan natapbum. Sike wa aminu Isrel nana amin gan. Sike aminu buyambam siknga 144,000 ngangga tuwangu paking. Ngan. Aminu kundu Isrel nana amindane donga kuupbam inandek inandek tuwangu paking.

 • Pake aminu Judiatane dongune aakikat nana 12,000-da tuwangu paking.
 • Sike aminu Rubendane dongune aakikat nana 12,000-da paking.
 • Sike Gatdane dongune aakingkat nana 12,000-da paking.
 • Sike aminu Asatane dongune aakingkat nana 12,000-da paking.
 • Sike aminu Naftalaitane dongune aakingkat nana 12,000-da paking.
 • Sike aminu Manasatane dongune aakingkat nana 12,000-da paking.
 • Sike aminu Simiondane dongune aakingkat nana 12,000-da paking.
 • Sike aminu Liwaitane dongune aakingkat nana 12,000-da paking.
 • Sike aminu Isakatane dongune aakingkat nana 12,000-da paking.
 • Sike aminu Sebyulandane dongune aakingkat nana 12,000-da paking. Sike aminu Josepdane dongune aakingkat nana 12,000-da paking. Sike aminu Benjamindane dongune aakingkat nana 12,000-da paking.

  Aminu kwaapzang sikngata Anutue inimbakngaking.

  Siwana nata kawawa aminu kwaapzang sikngata unekan gatake yuwa kakum. Sike wa aminu mateknga dua. Nata nambana kendetnanga dua. Sike aminu waakwau dongu kuupbapat nana siwan kepna kepna yuaingu kuupbapat nana siwan gupna inata inata siwan wamna inana inana yakaing amin ngangga yuwa kakum. Sike wa aminda tauknga kwaknga mamaya pasike katap tatau isat tatak binga kundu katakngita papa saking. Sike wa aminda Anutu sia buyambam dakane pukwike kayuak kapaat gatu sipsip mateu wagwekatde nomune yuwa kakum. 10 Sike nata nataawa wa aminda apaa anzing yanggamataking,

  “Nindane Anutuninu sia buyambam dakane pukwike nin ninduyuak kapaat
  gatu sipsip matekatda nin gatanimuke toknga pananga akngane ninu sandetnimukumayak,”
  ngang yaking,
  11 Yawana angela kuupbamda, “Siakan,” ngang yaking. Sike angelata yuke tupan sikngaapaat gatu take amin takwakat gatu sanga kayuk yuaingu wa gweaat gweaat ngang yupbasikinga kakum. Kawawa angelata Anutue nomune gwetake ie inimbakngaking. Inimbakngake anzing yaking,

  “Ninda nisane Anutue kumzang siknga baknganim.
  Bakngake itane umana aknga asiknga yatangenatnim.
  Sike itane natdetdetna buyambam siknga.
  Ge ninda ie asinimbaknganim.
  Sike ita kekeknga siknga yuak.
  Ngan. Ninda itane umana asinggan asinggan yatangenatna kekeknga asinggan asinggan yuwik. Siakan,”
  ngang yawa natapbum.

  Aminu tauknga sipsip matekgane dakngata sauking.

  13 Siwan take amikat nana tapatuta na anzing nanikwaikut, “Aminu tauknga mamaya kwaknga pasiingu waakwau mamin? Siwan waakwau zandangga apbing,” ngang nanikwaikut.

  14 Nanikwaiwan nata ie yake anzing inikum, “Na dua nataat. Gata gika atnataayak,” ngang inikum. Iniwa ita na anzing nanikut, “Aminu waakwau meya buyambam iwande kataune paking. Pake ngana wa aminda akekekake dua pimakingge keu ninda ayuamang komune apuke yuaing ngang nanikut. Sike wa aminda tauknga sipsip mateu wagwendane dakngata sauwa tauknga kwaknga sikaing. 15 Unzingge wa aminda Anutu nin ninduyuak kapatane nomune gitna yuaing,” ngang nanikut.

  “Sike kwakngaom gatu zikaane ngangu Anututane yot takwanu
  buya gwene yuke ie puya pasingamukaing.
  Puya pasingamuwawa Anutu sia buyambam dakane pukwike nin ninduyuak kapata wa amikat gatake yuke wa amin gatayamik.
  16 Gatayaman wa aminu gatuna tomna dua natake
  yanggae gatuna toknga dua natapning ngang nanikut.
  Siwan gunzitda wa aminu toknga dua yasiwik.
  Siwan sanga toknga akngata wa aminde dua apik.
  17 Dasingge? Sipsip mateu Anutu tupan siknga apatane nomune yuak kapata wa aminu akayuke yangga dapunu asakonggak dakane yanipakuwan kuning.
  Kuke yangga wa tangoke kayuu asinggan asinggan yutning. Yuwawa Anututa kai yangga pasiwan kuwa
  wa aminu kwanamu gatu dua sitning,”
  ngang naniwan natapbum.

  Copyright information for `WNC