Revelation of John 8

Sipsip matekga gatak gatau masan siknga daka dauwan kakut.

Sike nata kawawa sipsip mateu wagwenda gatak gatau masan siknga daka dauwan kakum. Sike nata nataawa sanga tapatuta gakngau dua siknga yakut. Aho. Enandangu sanga kuupbamu kuma siknga yuwawa kuku tapduknga mamaya komdusim sikut. Siwana masande nata kake angela katau kuut musa kautdu tapaaya ngangga Anutue nomune yukingunin kakum. Kawawa angela waakwau inandek inandek pumu gwendu gwendu papa kakum.

Siwan angela tapatuta apu tebo dakasimu sanga kapanga kaya sakaingune wesim yukut. Sike angela waapata gapma mateu gwendu gol sake tasikingunin take yuwan kakum. Yuwan kawawa angela tapatuta sanga kapanga kaya muyup binga kwaapzang ie iman ita sawan kupanu kapanga take siknga akngata akopikge imikut. Ngan. Waapata sawan kapanga take akngaat gatu tumuk wamu Anututane aminabamda yakaing kakngaat ngangga unekan gatake Anutue nomune akopningge imukut. Iman pake angela waapata tebo mateknga Anutu nin ninduyuak kapae nomune yuak dakane tukngwamban pukuwa Anutue sakut. Sike waapata Anutue nomune yuke sawan kupanu kapanga take siknga akngata Anutue nomune akopbing. Akopa Anututane aminabamde tumuk wamu kuupbamda kapanga take waakngaat gatake Anutue nomune akopbing. Siwan nata kawawa angela waapata katap paimu tebo mateknga wandakasimune yukingu pake ita gapma mateu wagwene pamuban dopbut. Pamuban dopana ita katap paimu wa muban kuke kepdakane pimaking. Pimapa gakngau takngatu takngatu yawawa yapasiu takngatu takngatu siwawa kepdaka miyamun sikut.

Angeleta pum tanguwa kakut.

Siwan nata mia kawawa angela katau kuut musa kautdu tapaaya ngangu pum pakingu waakwakga pumna puyapnangge atandakngawa kakum.

Sike nata nataawa angela tupan tapata pumna puyapbut. Puyapana katau asisiwawan sopa zambumu kuut gatu dau kuut muban kepdakaatang pukuwan kakum. Sike kepdakaatang pukuke kep kokomu kautdusimban gatu katap dakandaka kautdu simban nganggan yasiwawa gatu zongazonga kuupbam yasiwan puyuwan kakum.

Sike nata nataawa angela masan tapata pumna puyapan natapbum. Natake nata kawawa sanga tawanu buyambam daka katapda isinggak binga kakum. Sike angelata sanga wa muban kuke yanggabam gwekatang pimapan kakum. Pimapan kawawa yanggabam gwenu kautdusimban dak dakngakut. Sike kaau yanggabam gwene nana kautdusimban atzipa kumbing. Sike sip gwegwenu kautdusimban atzipbuwa yanggaatang pukuwa kakum.

10 Sike nata nataawa angela banakan tapata pumna puyapan tapaat tapatuat sikut. Siwan nata kawawa yekapdaau buyambam siknga gwendu katapda isike aakatapda binga isikopbut. Isikopan yekapdaau wagwenda deke asepbut. Asepuke wagwenda yangga apaapane gatu yangga dapun dakandakane kuut pimakut. Pimapan yangga apaapa gatu yangga dapun dakandaka ngangu kautdusimban wai siking. 11 Siwan yekapdaau wagwendane umana nau tokngana kaya aknga ngang iniking. Sike wagwenda yangga kautdusimban pasiwan wai dakngawan aminu yangga wai waaknga tangopbingu kwaapzangga akumbing. Dasingge? Yanggata amin zipnanga sikut.

12 Siwan nata nataawa angela tapatuta pumna puyapan tapaat tapaat sikut. Sike nata kawawa gunzit gwekat yekap gwekat ngangu zipan kukgweat kautdusimban zikaa siwat kakum. Kawawa yekapdaau kautdusimban zipan kupa kakum. Sike gunzitda zet dua akopan zikaa buyambam sikut. Tapduknga gunzitda akonggak komune dua kwakake yusika tapduknga gunzitda akoke awekanggak komune kwakawan gunzitda akopbut. Ina unzakan yekap gwenda zet dua akopan zikaa buyambam sikut.

13 Siwan nata kawawa tinggigi buyambamu gwendu enane siknga bepmake kuwan kakum. Sike nata nataawa tinggigi wagwenda bepmayuk apaa anzing yanggamatakut, “Butaya! Butaya! Butaya! Aminu kepdakane yuaingge butaya siknga! Angela tapaat tapatuatda pumna puyapa meya buyambam siknga wa aminda apaning,” ngang yanggamatawan natapbum.

Copyright information for `WNC