Romans 10

Anututane kepie masa imuking.

Mate notnabam. Nata musipmaatangu take siknga natake Anututa notna Isrel nana aminu gatayamuke toknga paning kakngane sandewikge natake tumuk wamu asinggan ininggat. Dasingge? Nata wa aminde katak siknga nataat. Wa aminda Anutuekan natanggamatake itane kepi tawanangge asiknga kekekakaing ngana natdetdetna dapaknga singgak. Ngan. Anututa kepi takngatukan ninda itane nomune amin noman daknganim taknga tenimuke inane waakngaapa initewan apu ninde tangge kungwanimukut. Ngana kepi wa Anututa tenimukut takngae masa imuke wa aminda Anutue nomune take yutnangge natake mama wamu katak siknga tawake tasiking ngana buyana dua aakut. Ninu atnataamang. Wa aminda Anutue nomune amin noman daknganangge natake mama wamu katak siknga tawake tasiking. Ngana Kraisda kepi waaknga Anutue nomune amin noman daknganangge natake tawake tasiking kaknga gwa tekut. Teke ita kepi kayuk kaknga teniman aminu kepi waaknga tawake Jesue natapa kekekawiu kuupbamda Anutue nomune amin noman dakngake yutning.

Anutue nomune amin noman dakngake yutning.

Siwan Mosesda kepi Anutue nomune amin noman dakngananga akngae natake anzing matakut, “Aminda sanga kuupbam mama wamda yanggak kaknga katak siknga asinggan tawake tasiwik gamu waapata Anutue nomune gitna asinggan yuwan,” ngang matakut. Ngana aminu tapatuta yake ninda Anutue nomune amin noman daknganangge natakengu ninda Jesue natapna kekekayok ngang yawiu waapata anzing niniwik, “Ginda musipzaatang anzing ma natapam, ‘Aminu tapatuta enane koke Krais tawake kake initakepik gamu ita gataniman ninda amin noman dakngake yutnam,’ ngangu ma natapam. Ba ‘Aminu tapatuta aminu gwa kumbing aminda yuaing komune kuke Krais uneta initakapik gamu ninda take yutnam,’ ngangu ma natapam,” ngang niniwik. Ngan. Amin waapata anzing niniwik, “Wamu ninda aminbamde yanikapmake ginda Jesue natapa kekekayok ngang yanikamang kaknga ginda musipzaatang atnataaing. Sike ginda wamu waaknga ayakaing,” ngang niniwik. Siwan wamu waaknga anzing. Gata musipbaatang natake Anututa Jesu akumbut katangga tangenakut takngae natapi siakan siwan Jesu waapae natane Buyambam tapana ngang yakapinu Anututa gatane waiakngaka asandekgamik. 10 Ngan. Aminu musiaatangu Jesue natapan siakan siwanu Anututa kawan amin noman siwik. Sike aminu waapata Jesue natake Buyambam tapana ngang yakapanu Anututa waiakngana asandekngamik.

11 Siwan wamu takngatu Anututane wapatangu anzing yuak, “Aminu ie natapan kekekawiu waapata masande ie kem ngang dua natapik. Wena.” 12 Siwan ninu atnataamang. Ninu Judia nana amikat gatu keu komduine nana amikat Anutue nomune buya kundukan yuamang. Yuwatna ita ninu kuupbamdane aminu buyambam tapaninda yuak. Yuke ita aminu inindatakaing aminu kuupbamde musip kwikwiu asiknga natayamunggak. 13 Ngan. “Aminu Anutue inindatakaing aminu kuupbam gatayamuke waiakngana sandeyamik.”

14 Siakan ngana aminu Anutue natapa kekeknga dua siwiu asikaya wa aminda ie inindatapning? Siwan aminu ie wamu dua natapbingu asikaya wa aminda Anutue natapa siakan siwik? Siwan aminu tapatuta wa aminde dua kuke wamu dua yanikapanu wa aminda Anututane wamu dasing natapning? 15 Siwan aminu tapatu Anututa dua take initewan apanu asikaya aminu waapata itane wamu ayanikapik? Aho. Ita gwa yanipewan apbing. Wamu takngatu Anututane wapatangu anzing yuak, “Aminu Anututane wamu takeaknga takapuwawa kana take siknga singgak,” ngang matakut.

Anututane wamu takeakngae masa imuking.

16 Siwan ngana wamu takeaknga aminu kundutakan take tawake tasikaing. Ngan. Aisaia ayanikapsa apata ie natake Anutue wapatang wamu takngatu anzing matakut, “Buyambam tapana! Aminu matekngatakan wamu ninu yanikapsa aminda yanikapbumang kakngae natapa siakan sikut,” ngang matakut. 17 Siwan wamu Aisaiata matakuu waakngata yeutniman ninda anzing nataamang. Kraisda nin pake ninipewan apuke itane wamu sanga ita yake tasikut taknga yanikapmakamang. Ninda yanikapna aminu maakngita nataaikat nana kunduta Jesue natapa kekekanggak.

18 Siwan asikaya aminu kunduta wamu waaknga dua ba natapbing ngangu ninda yananga dua. Aho. Kuupbamda atnatapbingge wamu Anutue wapatang yanikapsa aminu tapatuta anzing matakut,

“Wamu wa aminda yanikapbingu waaknga yatakuwa sandekgak.
Wamu wa aminda yanikapbingu waakngata kepna kepna tawamban sandekgak,”
ngang matakut.
19 Siwan wamu Anututa sanga apmea aawikge yakut taknga ninu Isrel nana amindane baminde atnatake ngana natapa buyami sikut ngangu yananga dua. Aho. Atnatdeking. Mosesda sanga wa apmea aawik kakngae natake wamu takngatu Anututa yawan natake anzing matakut,

“Nata aminu kepman nana dakngake yuaing amin gatayama kake ginda wa aminde semna natayamuning.
Nata tasiwa aminu katum amin ngang nataaing aminde ginda toknga natayamuning,”
ngang matakut.
20 Siwan masande Aisaita wamu takngatu Anututa yawan natapbut taknga natapan kusiwan anzing yakut,

“Aminu na nawanangge dua natapbingu wa aminda na gwa nandupbing.
Aminu na nandupnangge dua yakingu wa aminde nata anggaman apbum,”
ngang matakut.
21 Wamu waaknga Anututa kepman nana dakngakaing aminde natake yakut ngana Isrel nana aminde natake ita wamu takngatu anzing yakut,

“Tapduu mamaya siknga aminu yamandet sike nae masa namukaingu
wa aminu nata yayawamba apningge natake nata kataknga katapmike yuat,”
ngang yakut.

Copyright information for `WNC