Romans 12

Ninda Anutue gepbiatang koyutnim.

Ngan mate notnabam. Nata sanga Anututa ninde butaya natanimukut takngae natake nata wamu takngatu daniwa natapnong. Ginda Anutue apbakngake ie kunong. Ie kuke katewa ita ginu papan itane gepbiatang koke gatukande yutnong. Yuke puyana asinggan tasike Anutue banip asinggan tawake tasinong. Sanga unzing tasiningu waaknga gupde sanga dua. Aho. Sanga waaknga musipzae sanga siwan ginda tasiwa danduke Anututa natapan take siwik. Siwan ginda sanga aminu Jesue masa imukaing aminda wai takngatu takngatu pasikaing kaknga ma tawake tasiwam. Wena. Anututa musipza papan nomatawa ginda Anutue banip tawake sanga nomana siknga aknga Anututa kawan take singgak kakngakan tawake tasinong.

Siwan Anututa musip kwikwiu nae natangamuke na tapan nata itane puyana pasike ginu kuupbam daninggat. Ginda Jesue natapa kekekawan Anututane puya inata inata tasingamuningge natake Anututa gatandamuke natdetdeu ginde inandek inandek damukut. Siwan ginda natdetdeu ita damukuu waakngae natake na natdetna baban tapa ngang ma natapam. Aho. Anututa natdetdeu waaknga nae naman tasinggat nganggan natake umanza yapangenatnangge ma natapam. Ginu atnataaing. Gupminu dakatukan ngana kataknginda sanga tananga siwan kaininda sanga kananga siwan kepininda kepiapane kunanga siwan geninda wamu ayananga.

Siwan ina unzakan ninda Kraiskat gatake aminu buyambam dakngake yuamang ngana toiknginu awia tapatutakan yuak. Yuwan ninu kuupbamda dongu takngatukan dakngake yuamang. Unzing kepinin katakngin gwapakngin ngangu inata inata dua yuaing. Unekan ngwakngake yuwa kana amintapa daknganggak binga ninu kuupbamda dongu takngatukan dakngake yuamang. Dongu takngatukan ngana Anututa ninde natdetdeu inata inata niman ninu inandek inandek puya takngatu takngatu tasikamang. Tasiwatna Anututa natake aminu tapatuta wamna yanikapikge natake ita natdetdet imuke musia tangenawan ayanikapik. Yanikapmake ita Jesue natapan kekekanggak kakngata buyambam siwanu aminu waapata asinggan yanikapsok. Siwan Anututa natake aminu tapatuta notna gatayamikge natake ita natdetdet imuke musia tangenawan aminu waapata notnabam gatayamuyok. Ngan. Aminu tapatuta yanindamumbikge natake Anututa musia tangenawan aminu waapata yanindamumsok.

Siwan aminu tapatuta notnatane musia papan kekekaningge natake Anututa waapatane musia tangenawan aminu waapata aminbamdane musia papan kekekanong. Siwan aminu sangaapae dapmakaing aminde sangaapana yamikge Anututa musia tangenawan aminu waapata dua kotnake katak yamuyok. Siwan Anututa natdetdet imuke kayuyaapa dakngawikge natake musia tangenawan aminu waapata semna semna dua natake puya waaknga tasiyok. Siwan Anututa musia tangenawan aminu maike yuaing aminde butaya natayamiu waapata iaknga siknga natake puya waaknga tasiyok.

Notninde musip gwaang natayamunim.

Ngan. Ginda notzae musip gwaang nataamang ngangu genzatakan ma yawam. Aho. Musipzaatangu kuut natapa kekekawan yanong. Sike sanga waiakngae masa imuke sanga take akngakan tawake tasinong. 10 Sike ginda notza Jesuat nana aminde natapa dongu takngatukan dakngawan ie musip gwaang natayamunong. Natayamuke ginda notzatane umana yapangenatnangge iaknga siknga natake tasinong. 11 Tasike puya kekeknga tasike tuyuknga natake ma tewa pimapan. Aho. Jesu Buyambam tapaninde natanggamatake musipzaatang toknga siknga natake puyana kekeknga pasingamunong. 12 Pasingamuke wamu ita tupa yawan kekekakut taknga buya aawan kaningge kayuke apbakngake yutnong. Yuwawa aminu Jesue iwana dakngake meya takngatu takngatu ginde damuwawa ngana ginda kekekake gitna take ma tewa pimapan. Aho. Ginda asinggan Anutue inindatake tumuk wam yanong. 13 Sike notza Jesuat nana aminu sangaapae dapmakaing aminde ginda gatayamunong. Gatayamuke aminu you gapmanduneta apningu yotzaatang pakoke ginda take toitnong.

14 Siwan aminu Jesue iwana dakngake gin pasiwa maikaing aminde natake Anututa wa amin pasiwan mainingge wamu ma yawam. Aho. Anututa gatayamikge natake tumuk wam ininong. 15 Sike aminu apbakngakaing amikat gatake yuke ginu kuupbamda apbaknganong. Siwan aminu meya siknga natake kwanam sikaing amikat gatake yuke kwanam sitnong. 16 Sike ginda sanga gisae gupzae take siknga natake tasikaing kakngakan notzae waakngae natake tasiyamunong. Aminu umana wena apae natake na binga dua ngang dua natake aminu waapaat gatake yutnangge ma bitawam. Sike aminu gikat nana tapatuta natake na natdetdetna babantapa ngang ma natapan.

17 Siwan aminu tapatuta ga tasiwan maiwinu gata yake tasiwi maiwikge natapnangge ma tasiwim. Aho. Ginda sanga aminda kawa noman singgak kakngakan tawake tasinong. 18 Sike ginda aminu kuupbapat gatake musipza kwikwikngakan natake yutningge kepi kakengu ginda wikake yutnong. 19 Siakan notna. Ginda yake yake ma amapam. Aho. Ginda wikake yuwawa Anutu awia tapatutakan toknga yake yamik. Unzing Anututa wamu takngatu yawan natake ayanikapsa aminu tapatuta anzing matakut, “Natakan yake toknga aknga wai aminde ayamit,” ngang matakut. 20 Siwan ginda yake yake dua amake Anututane wapatang wamu takngatu matakut taknga tawake anzing tasinong,

“Iwandata tomna natapan kakengu gata nanamba imi napsok.
Ba ita yanggae natapan kakengu gata yangga akngaka imi tangopsok.
Unzing iwandata aakatap gatapnangge apan gata katap paimu buyambamu gapma gwene kwaipamuke imi gwapakngane gwaputakuke ita wai gae tasinggamunggak kakngae natapan meya siwik. Siwan gata gatangami ita waiakngana gae tasinggamunggak kakngae meya natake bitatewik.”
21 Ngan. Ginda yake yake amnanga akngae gepbiatang yuking ngana teke kepman epu kunong. Kuke iwanzae musipza kwikwiknga natake gatayamuke waiaknga yaitapaakusinong.

Copyright information for `WNC