Romans 13

Gavmande wam gepbiatang yutnim.

Ninu atnataamang. Gavman aminu ina dua gavmanu dakngake yuaing. Aho. Anututa ina katakngata pake pewan gavman amin dakngakaing. Unzingge ginu kuupbamda gavmande gepbiatang yutnong. Aminu gavmande wam sandewiu waapata toknga apapik. Dasingge? Ita sanga Anututa pekut takngae masa imuke itane wamna sandekut. Sike aminu take akngakan tasikaing aminda natake gavmanda toknga ba nimik ngang dua natapning. Aho. Aminu wai tasikaing amindakan ie gwautning. Siwan gata gavmande gwautnangge apbitakengu gata sanga take akngakan tasiyo. Tasiwi aminu gavman dakngake yuak kapata Anututane puya amin dakngake ga gatanggamunangge natapik. Natake gata sanga takeaknga tasiwinu ita gandupan take siwik. Siwan ngana gavmanu waapata Anututane puya tasike wai aminde toknga aknga ayamik. Asikaya ita moo siknga yuwikge natake Anututa aminu waapa take tewan gavman amin dakngake yuak? Aho. Gata sanga wai aknga tasikengu gata gavmande gwaumso. Ngan. Ninda natake Anututa toknga aknga namuyak ngang natake gwauke gatu sanga ninda tasikumang kakngae musipminu enawan meya siknga natapnam ngang natake ninda gavmande gepbiatang yutnim.

Yuke ninda takis mani mukamang. Dasingge? Aminu gavmanu waakwakga puyana tasinangge akekekake Anututane puyana pasikaing. Pasike takis dasing kakngae yawa natake ginda katak mutnong. Muke ginu gavmanu ie gepbiatang yutnangaapa dakngawiu ie gepbiatang koyutnong.

Ninda notninde butaya natayamunim.

Ginda sanga yake imunanga moo pakingge natake tapdukngane zet yake imunong. Sike ginda notzae asinggan butaya natayamunong. Ninu atnataamang. Mama wamda yanggak kaknga buya aawan ninda notninde butaya natayamunim. Ngan. Mosesdane mama wamu kundu anzing, “Yasewa ma tasiwam. Aminu ma zipam. Sangaapa kukae ma papam. Sangaapae ma geenguwam.” Siwan mama wamu takngatu Anututa Mosesde imukut taknga mama wamu kuupbamdane tupan taknga daknganggak kaknga anzing, “Ginda aminu ginde wesim yuak kapae butaya natangamunong.” 10 Siakan. Aminu tapatuta aminu wesim yuak kapae butaya natangamunggau waapata aminu waapae sanga wai takngatu dua siknga tasingamik. Wena. Ita butaya natangamuke tasiwawan mama wamu Mosesdane aknga buyana unin aawan ita mama wamu takngatusimu dua sandewik.

Jesuta gatuna apikge dapaknga singgak.

11 Ginu tapduu apmanu ninda ayuamang komde ginda atnataaing. Unzingge ginda sanga wa daninggat taknga katak tawake tasinong. Ngan. Tapduu ninda yakap siknga Jesue natapna kekekakut komune natapna tapduknga Jesuta gatuna apikge dapaknga sikut. Siwan ngana yuwatna nakanu kundu nipbibana apmanu apikge dapaknga siknga gwa singgak. Unzingge ginda enake waiakngasae masa imuke kepi nomana akngane sukunong. 12 Tapduknga ita apik gwenu dapaknga gwa singgak. Unzing kepda kwakawan kake gunzitda akopnanggenggak ngang yakamang binga ita apikge dapaknga gwa singgak. Unzingge ninda sanga zikaa dakaatang nana aknga teke sanga kakaa akngaatang nana aknga gitna pake yutnim. Yuke ninda sanga waiaknga yaitapakusinangge asiknga kekekanim. 13 Kekekake ninda kepi nomana sukunim. Unzing aminu gunzit tapane sanga kuupbamda kawa take singgak kakngakan tasikaing binga tasinim. Tasike ninda yangga toknga aknga dua tangoke datdaptake gatu sanga yasewa aknga dua tasinim. Sike ninda aminu kundutane sanga apanae dua geenguke gatu ninda dua yanganutnim. 14 Aho. Ginda Buyambam tapaninu Jesu Kraiskat gatake musipza takngatukan natake ie banip tawake tasinong. Tasike sanga wai musia enaya aknga tawanangge ma natapam.

Copyright information for `WNC