Romans 16

Polda gaak wamu yanikut.

Maya tapatu umana Fimbie ngang inikamang kapa aminu Jesuat nana Senkria yot gapmane yuaing aminda tapa maya waapata Jesue puya amin dakngake yuak. Ninda waapae saminin ngang inikamang. Ita aminu kwaapzang gatayamuke na kuut gatangamukut. Unzingge maya waapata apan kakengu ginda natake ninu Buyambam tapanindane aminabam dakngake yuamang aminde dongune nana tapatu ngang natapnong. Natake aminu gisane dongune nana aminde take natayamuke katak toikaing binga ginda maya waapae take natangamuke toitnong. Toike ita sanga tapatue meya natapanu ginda katak gatangamunong.

Siwan wawi tapatu umana Akwila siwan gatu itane maatna umana Prisila ngang yanikamang. Waapaatda tupa naat gatake yuke ninda Jesu Kraisdane puya tasitakuwatna waapaatda aminda nit nisipnang ngang dua natake na gatangamunangge tasikumayak. Unzingge nata ninatakan dua waapaatde yanimbaknganggat. Aho. Aminu keu komduine nana Anututane aminabam dakngake yuaingu kuupbamu kuutda waapaaatde ayanimbakngakamang. Siwan ginda natane gaak wama aminu waapaatde yamunong. Siwan aminu Anutue inindatapnangge natake aminu waapaatdane yot gwene unekan gatake asinggan kokaing amindeaya natane gaak wama yamunong. Gatu aminu tapatu umana Epinitas ngang inikamang. Ita Esia kep komune nana aminde tupan Kraisde natapan kekekakut tapa. Nata ie musip gwaang natangamunggat. Ginda waapaaya kuut gaak wamu imunong. Siwan maya tapatu umana Maria ngang inikamang. Ita puya kwatan siknga gin gatandamunangge tasikut. Ginda maya waapaaya kuut natane gaak wama imunong. Gatu aminu tapaaya umana Andronaikas gatu Junias ngang yanikamang. Naat waapaakatdane bapuninu buya kundukan. Siwan sipdune aminu Jesue iwana dakngake yuaing aminda naat waapaakat panggaganuke kaautde nipmaba yukumang. Aminu Jesutane aposel amin dakngake yuaing aminda waapaatdane umana atnataaing. Sike nata Jesue masa imuwawa waapaatda Jesue amina dakngake yuwawat na masana Jesue amina dakngakum. Ginda waapaatde kuut natane gaak wama yamunong.

Gatu aminu tapatu umana Amplietas ngang inikamang. Ita Jesutane amina dakngake yuakge nata ie musip gwaang siknga natangamunggat. Ginda waapae kuut natane gaak wama imunong. Gatu gaak wama ginda aminu tapatu umana Eban ngang inikamang kapa kuut imunong. Waapata puya amin notnin dakngake Kraisdane puyana pasinggak. Siwan aminu tapatu umana Stekis ngang inikamang. Nata ie musip gwaang siknga natangamunggat. Siwan ginda natane gaak wama waapae kuut imunong. 10 Gatu aminu tapatu umana Apelis ngang inikamang. Iwanata natdetdetna tasiwa maiwikge natake tasiwawa ngana ita kekekake Kraisdekan natanggamatake yuak. Ginda natane gaak wamu waapae kuut imunong. Gatu gaak wama aminu Aristobyulaskat gatake itane yotnane yuaing aminde ginda yamunong. 11 Gatu aminu tapatu umana Herodion ngang inikamang. Naat iat bapuninu buya kundukan. Waapae kuut ginda gaak wama imunong. Gatu aminu Nasisaskat gatake Buyambam tapanindane aminabam dakngake itane yotnane yuaing aminde natane gaak wama yamunong.

12 Gatu maya tapaaya umana Traifina gatu Traifosa ngang yanikamang. Waapaatda Buyambam tapanindane puyana kwatan tasikamayak. Waapaakat kuutde gaak wama yamunong. Gatu maya tapatu umana Pesis ngang inikamang. Ita amin gwaang. Buyambam tapaninde puya kwatan tasingamunggak. Waapae kuut gaak wama imunong. 13 Gatu aminu tapatu umana Rufas ngang inikamang. Ita Buyambam tapaninde natanggamatake tasike umana kayaapa dakngake yuak. Waapaat itane mingaat kuutde gaak wama yamunong. Itane minga waapae natapa natane minga daknganggak. 14 Gatu ginda natane gaak wama aminu kundu umana Asinkritas gatu Fligon gatu Hemis gatu Patrobas gatu Hemas gatu notninbamu wa amikat gatake yuaing aminde yamunong. 15 Gatu aminu tapatu umana Filologas siwan gatu itane maatna umana Julia ngang yanikamang. Gatu tapatu umana Nerias siwan gatu itane samina umana Olimpas ngang yanikamang. Gatu aminu Anututane aminabam dakngake aminu waakwakat gatake yuaing amikatde kuut ginda gaak wama yamunong.

16 Sike ginda notza Jesuat nana dakngake yuaing aminde takekan natayamuke kataknga ipnong. Sike aminu Kraisdane aminabam dakngake anggwak saak yuaing aminda ginde gaak wamna danikaing.

Aminu Jesue masa imuke kem wam ninindamukaingge masa yamunim.

17 Mate notnabam. Aminu kunduta Anututane wamu ginda gwa natapa kekekakut taknga sandeke kem wam danindamukaingge ginda wa aminde gwautnong. Danindamuba ginda yanganuke dongu takngaaya daknganang. Wa aminde masa yamunong. 18 Sike wa aminda puya Buyambam tapaninu Kraisdane puya akngane dua tasikaing. Aho. Wa aminu inae gupde banip takngakan tawakaing. Tawake wamu kaa siknga yake yanindatdauwawa aminu ie dua gwaukaing aminda natake ngana natapa kem dua singgak. 19 Siwan ngana ginda Anututane siakan wam takngae natake atawake tasikaing kakngae natake aminu Jesue amina dakngake yuaing aminda sanga waaknga yatakuwawa aminu kuupbamda nataaing. Unzingge nata ginde natake apbaknganggat. Siwan ngana ginda sanga takeakngae katak siknga natake gatu kem wamu wa danindatdaukaing kakngae masa imuningge nata take nataat. 20 Ginda sanga waaknga tasike yuwawa Anutu ninde musip kwikwik natanimunggak kapata gatandamuke ita Setenu tangutamamban pimapan ginda yaitapaakusike yapbitning. Siwan nata tumuk wam iniwa musip kwikwiu Buyambam tapaninu Jesu Kraisda natanimunggak kakngata gikat gatake yuyok notna Isrel nana aminde.

Gaak wamu yatewa kukut.

21 Natane puya amin notna umana Timoti ngang inikamang. Gatu aminu kundu umana Lusias gatu Jeson gatu Sosipata ngang yanikamangu naat waakwakat bapuninu buya kundukan. Wa aminda gaak wamna ginde yatewa kunggak.

22 Siwan na Tetias. Nata wamu pas asane matanggat taknga Polde genaneta yawan natake matanggat. Nata Jesuat nana amin dakngake yuatde nata gaak wama ginde yatewa kunggak.

23 Siwan aminu tapatu umana Gaias ngang inikamang. Ita na take inane yotnane takoke na toiban yuat. Sike ita aminbamu Jesuat nana dakngake yuaing amin pake yotnane pakopan unekan yuke Anutue inindatakaing. Waapata gaak wamna ginde yatewan kunggak. Siwan aminu tapatu umana Erastas ngang inikamang. Ita you anggapmane nana aminda takis mani muba kayuak kapanin. Waapataaya gaak wamna ginde yatewan kunggak. Siwan notninu umana Kwotas ngang inikamang. Itaaya kuut gaak wamna ginde yatewan kunggak.

24 Nata tumuk wam iniwa musip kwikwiu Buyambam tapaninu Jesu Kraisda ninde natanimunggak kakngata gikat gatake yuyok. Siakan.

Anututane umana akngana yatangenatnim.

25 Anututa inane kekeknga aknganata gin papan kekekaning. Unzing wamu takeaknga Jesu Kraisda tasikut takngae natake nata yanikapmanggat binga Anututa gin papan kekekaning. Wamu waaknga Anututa tupa ina takusopuke yuwawan tapduu mamaya siknga siwana 26 ita aminu kundu pake wamu waaknga yeuyamukut. Yeuyaman kake wa aminda wamu waaknga aminbamde yanikapmake buk gopatang mataking. Matawa Anutu asinggan yuwawik kapata yake aminu kuupbam kepna kepna nana aminda wamu waaknga anggakan natake musiaatang natapa siakan siwan gwaamutningge yakut. 27 Sike Anutu waapa natdetdetna babanu kaya awia waapakan. Ninda sanga Jesu Kraisda tasinimukut takngae natake ninda apbakngake Anutu waapatane umana aknga asinggan asinggan yatangenatnim. Siakan.

Copyright information for `WNC