Romans 3

Anututa sanga nomana aknga asinggan tasiwik.

Siwan ninda dasing natapnim? Ninu Judia nana aminda aminu kundu dua ba yapbikamang? Ba sanga gupmin matakamang kakngata buyana dua ba aakgak. Aake sanga waakngata ninu Judia nana aminu dua ba gatanimunggak? Aho. Sanga takeaknga kwaapzangga aake gatanima aminu kuupbam asiknga yapbike yuamang. Sanga take tupan taknga aake gatanimunggak kaknga anzing. Anututa inane wamna ninu Judia nana amindekan tupa siknga atnimukut.

Siakan. Atnimukut ngana aminu kunduta wamu waaknga dua tawake tasiking. Ngana ie dasing yanim? Asikaya sanga wai waaknga aminu waakwakga tasiking kakngae natanggamatake Anututa wamu tupa yawan kekekakut taknga apba sandewik? Aho. Wena siknga. Anututa siakan wamu asinggan yanggak ngana aminda kem tasikaing. Unzing wamu takngatu Anututane wam yanikapsa aminu tapatuta tupa siknga anzing matakut,

“Aminda gatane wamu kuupbam usanzike natapa siakan siwik.
Gata wamba yawi usanzike natapa wamba wena siwik,”
ngang matakut.

Siwan ninda dasing yanim? Ninu Judia nana aminda sanga waiaknganinu dua tasikamang gamu Anututa sanga nomana aknga asinggan tasinggak kakngata anggaman dua siwan ngang yanim ba dasing? Aho. Asikaya ninda yake ninda waiaknga tasikamang kakngatane buya aawan aminbamda itane umana aknga yatangenakaing ngana ita toknga waiaknganinde yake ninde niman pana nomana dua siwik ngang yanim? Nata aminda yakaing kakngakan tawake wamu waaknga yawa gutonga siknga singgak. Aho. Unzing gua. Anututa ninu Judia nana aminde toknga yake nomana dua nimik gamu ita aminu kepna kepna nana amindane wamna katak dua usanziwan. Siwan aminu tapatuta anzing ba yawik, “Nata kem taknga tasiwa kake Anututa wamu tupa yawan kekekakut taknga tawake toknga yake namik. Namuke ita nomana aknga tasike toknga yake imunggak ngang natake aminbamda itane umana aknga asiknga yatangenatning. Nata kem taknga dua tasikum gamu Anututane umana akngana dua yatangenawam ngang ba yawik. Yake Anututa dasingge natane wama usanzike natapan take dua siwik,” ngang ba yawik. Aminu kunduta nae temapa yake anzing yakaing, “Polda yake ninda waiaknganin tasina Anututa toknga yake niman kake aminbamda itane umana aknga yatangenawa take siwik,” ngang yanindamukgak ngang nae sapdut wamu unzing yaking. Sike wa amindane wam usanzike Anututa natapan take dua siwan ita toknga yake yaman noman siwik.

Aminu wai amin dakngake yuaing.

Siwan dasing natapnim? Asikaya Anututa ninu Judia nana amindane wamin usanzike natapan take siwik ngana keu komduine nana amindane wamna usanzike natapan take dua ba siwik? Wena siknga. Nata gwa yawa natapbumang. Waiakngata ninu kuupbam Judia nana amikat gatu Judia nana dua yuaing amikat usikwatanipmakut. 10 Unzing Anututane wam yanikapsa aminu tapatuta wamu takngatu anzing matakut,

“Aminu tapatuta Anutue nomune aminu noman tapa dua dakngake yuak. Wena siknga.
11 Aminu natdetdetna kaya tapatu wena.
Aminu Anutue kunangge nataau tapatu wena.
12 Aminu kuupbamda Anututane kepi gwa teking.
Aminu kuupbamda songa sikaing.
Aminu sanga takeaknga tasinggau tapatu wena.
Tapatu wena siknga.
13 Aminu kuupbamda wamu kapanga aknga asinggan yake aminda bukatake kapanga akoke aminbam pasiwan maikaing binga tasikaing.
Aminu kuupbamda kem wamu asinggan yake gomokga amin yasiwan maikaing binga tasikaing.
14 Aminu kuupbamda musia zikaa natake kaanga wamu asinggan yakaing.
15 Bania toknga zetgaman natake amin zipa kungwakaing.
16 Asinggan sangaapa kwaapzang pasiwa maiwa meya aknga aminbamde yama buyambam singgak.
17 Kepi musia kwikwiknga aminde natayamunanga akngae dua tawake tasikaing.
18 Anutue dua natake ie dua gwaukaing.”
Ngangu wamu waaknga tupa matakut.

19 Sike ninda atnataamang. Aminu tapatuta Anututane wamu kuupbam tawake tasiwik gamu waapata Anutue nomune take yuwan. Ngana Anututane wamu waakngata ninde nisane waiaknganin yeutnimunggak. Yeutniman kake ninda waminu yanangge apmeptanim. Sike Anututa natake aminu ita mama wamna yamukut amindane waiaknganata anggaman siwan wamna yanangge apmeptaningge natake ita mama wamna yamukut. Unzingge aminu kuupbamu kepna kepna nana aminda Anututane nomune yuke wamna yanangge apmeptaning.

Anutue nomune gitna yutningge kepi.

21 Ngan. Tupa Anututa mama wamna ayamukut. Siwan ngana apmaau ita gatanimuke aminda itane nomune gitna yutnangae kepi yeutniman kakumang. Mosesdane mama wamda kepi waaknga dua yeutnimukut. Aho. Aminu Anututane wam yanikapbing aminda kepi wa yaking kakngata yutake apu ninde kuut apbut. 22 Sike wamu waaknga anzing. Aminu kuupbam Jesu Kraisde natapa kekeknga siwik aminda Anutue nomune gitna yutning. Ngan. Anututa aminu tapatue dua gwauke kuupbamde buya takngatukan usanziwik. Dasingge? Aminu kuupbam Judia nana amikat gatu keu komduine nana amikat ngangga waiakngana tawake tasiwawa Anututa kawan take dua singgak. Siwan ngana aminda Jesu Kraisde natapa kekeknga siwiu Anututa kawan take siwan wa aminda Anutue nomune gitna yutning. 24 Ngan. Anututa ina banipda siwan aminu kuupbamde butaya natayamukut. Butaya natayamuke ita tasiwan Jesu Kraisda aminbamdane nomune kungwake daknga tukngwakut. Ita aminu kuupbamde tangge kungwayaman kake Anututa musia toknga natayamukut taknga atekut. Siwan aminda Jesue natake ita unzing gatanimuke kungwaniman Anututa gwa wikake yuak ngang natapa kekekawanu wa aminda Anutue nomune aminu noman amin dakngake yutning. Ngan. Anututa sanga waaknga tasinimuke nata noman aknga tasinggat ngang yeutnimunangge natake tasikut. Dasingge? Tupa Anututa tapduu mamaya siknga amindane waiaknganae kakgan sike zetgaman yake toknga dua yamukut. Ngana apmaau Anututa aminu sanga Jesuta gatanimuke tasikut takngae natapa kekekaning aminde natake wa aminda waiaknga dua binga tasiking amin dakngake yuaing ngang nataak. Sanga waaknga tasike nata sanga nomanaaknga atasinggat ngang yeutnimunangge natake tasikut.

27 Siwan asikaya ninda nisane umanin yapangenatnim? Aho. Kepi wena. Sike sanga dasing kakngata kepi waaknga umutnimunggak? Asikaya ninda sanga mama wamu katak tawake tasikamang kakngata kepi waaknga umutnimunggak ba dasing? Aho. Sanga ninda Jesue natapna kekekanggak kakngata kepi umutniman ninda nisane umaninu Anutue nomune yapangenatnanga dua. 28 Dasingge? Ninda anzing natapna kekekanggak. Aminda mama wamu katak siknga tawake tasiwiu Anututa aminu waapae aminu noman tapa ngang dua natapik. Aho. Anututa aminu Jesue natapan kekekawiu waapaekan natake aminu noman tapa daknganggak ngang natapik. 29 Siwan asikaya ninu Judia nana aminda Anutue kuna take siwan ngana aminu keu komduine nana aminda ie kunanga dua ba dasing? Wena siknga. Aminu kuupbamda Anutue take kuning. 30 Ita aminu kuupbamdane Anutuna awia tapatukan. Sike ninu Judia nana gupmin matakamang aminda Jesue natapna kekekawiu Anututa ninde natake aminu noman amin ngang natapik. Siwan ina unzakan aminu keu komduine nana gupna dua mataking aminda Jesue natapa kekekawiu wa aminde natake aminu noman amin ngang natapik. 31 Siwan ginda anzing ma natapam. Ninda Jesue natapna kekekawanu mama wamde masa take imuke yaitapakusinim ngangu ma natapam. Aho. Mama wam takngatane buya aawan ninda Jesue natapna kekekawik.

Copyright information for `WNC