Romans 4

Aminu noman takngae yapii anzing.

Siwan ninda Ebrahamu ninu Judia nana amindane bamin siknga apae dasing yanim? Sike Ebrahamda kepi nomana aknga tawake tasikut takngae natake aminu noman tapa daknganggak ngang Anututa natapanu Ebrahamu waapata inane umana take yatangenawik. Ngana ita Anutue nomune yatangenatnanga dua. Aho. Aminu Anutue wam yanikapsa aminu tapatuta wamu takngatu anzing matakut, “Ebrahamda Anututane wamde natapan siakan sikut takngae natake Anututa waapae aminu noman tapa daknganggak ngang natapbut,” ngang tupa siknga matakut.

Ninda atnataamang. Aminda puya pasiwiu waapata mani apapik. Pake puya toikga nae butaya natake gatangamunangge natake moo siknga namunggak ngang dua natapik. Aho. Puya pasipakapbumde namunggak ngang natapik. Ina unzakan. Aminu tapatuta Anutue nomune amin noman tapa daknganangge ba natapik. Natake waapata Anutue natake Anutu ninu wai aminde butaya natake gatanimunggak kapata tasike ninda moo siknga aminu noman amin daknganimde kepi tasinimunggak ngang natapik. Natake waapata puya takngatu tasinangge dua natake ngana ita Anutue natapan kekekawanu Anututa aminu waapae natake aminu noman tapa daknganggak ngang natapik. Siwan aminu tapatuta puya takngatu aminu noman tapa Anutue nomune dakngawik kaknga dua tasiwik. Dua tasike ngana ita Anutue natapan kekekawanu Anututa aminu waapae apbakngake aminu noman tapa daknganggak ngang natapik. Siwan aminu waapata asiknga bakngawik kakngae natake baminu Devitda tupa siknga wamu takngatu Anutue wapatang anzing matakut,

“Aminu Anututa waiakngana sandeyamukut aminda
asiknga bakngakaing.
Sandeyaman wena gwa sikut aminda asiknga bakngakaing.
Aminu Anututa waiaknangae dua natanggamatanggak aminda
asiknga bakngakaing,”
ngang matakut.

Sike wamu wa Devitda matakut takngae natake dasing yanim? Asikaya ninu Judia nana gupmin matakamang amindakan waiaknganinu wena sikutde apbakngakamang? Aho. Ninu Judia nana amikat gatu aminu keu komduine nana aminu kuutda apbaknganim. Ngan. Ebrahamda Anututane wamde natapan siakan siwan ita aminu noman tapa Anutue nomune dakngakut ngangu gwa yawa nataamang. 10 Siwan Ebrahamu dasing yuwawan Anututa ie natapan aminu noman tapa sikut? Asikaya ita gupna apmatake yukut ba dasing? Aho. Tapduknga Anututa mama wamna dua yaman natake gupna dua matakaking gwene Anututa Ebrahamde natapan aminu noman tapa sikut. 11 Anututa ie natapan aminu noman tapa siwana masande Anututa iniwan Ebrahamda ita ina gamok gupna matakut. Sike gupna wa matakut takngata tuwangu takngatu binga sikut. Sike tuwangu waakngata yeutniman ninda natake Ebrahamda gupna dua matakuu tapduu waomune ita Anutue natapan kekeknga siwan Anutue nomune aminu noman tapa dakngakut ngang nataamang. Siwan aminu kepi waaknga tawake gupna dua matake ngana Anutue natapa kekekawiu wa aminda Anutue nomune aminu noman amin dakngake yuaing. Sike wa aminda Ebrahamde natake nindane bamin sikngaapa ngang natake take inikaing. 12 Siwan ninu gupmin matakamang aminu kuutda Ebrahamu nindane bamin sikngaapa ngang inikamang. Ngana sanga gupna apmataking kakngaekan natake Ebrahamu bamin ngang ininanga dua. Aho. Aminu gupna mataking aminu kepi Ebrahamda gupna dua matakuu tapduu waomune ita Anutue natapan kekekakut taknga tawake tasiningu wa aminda Ebrahamde natake nindane bamin sikngaapa ngang take inining.

Anutue nomune aminu noman amin dakngananga dua.

13 Siwan Anututa Ebraham inike, “Aminu gatane dongune aatning aminda yutake kuning aminda keu kuupbamu apme taning,” ngang iniwan kekekakut. Sike ninda dasing natapnim? Asikaya Anututa wamu waaknga yake Ebrahamda mama wamu katak siknga tawake tasikut takngae natake yawan kekekakut ba dasing? Aho. Ebrahamda Anutue natapan kekekakut takngae natake aminu waapa aminu noman tapa daknganggak ngang natapbut. Natake Anututa wamu waaknga inikut. 14 Siwan asikaya wamu waaknga buya aawan aminu mama wam tawake tasikaing amindakan keu kuupbamu paning? Aho. Wa amindakan papanu sanga Anutue natapna kekekanggak kaknga buya dua aawik. Buya dua aawanu wamu wa Anututa yawan kekekakut takngata songa siwik. 15 Ninda atnataamang. Aminu mama wamu atnataaing aminda mama wamu waaknga sandewanu sanga toknga akngata yuyamunggakgen. Siwan ngana aminu mama wamu dua yamukut aminde natake mama wamu asandekaing ngang yananga dua.

16 Unzingge Anututa ninde butaya natake gatanimunangge natapbut. Natake ninda ie natapna kekekawanu ita ninduke aminu noman amin ngang natapik. Ninu mama wam tawake tasikamang amikat gatu aminu mama wamu waakngae dua natapbing amikat ngangga sanga wa Ebrahamda Anutue natapan kekekakut taknga tawakengu ninda Anutue nomune aminu noman amin daknganim. Dakngakengu ninu kuupbamda Ebrahamdane zakngi dakngake yutnim. Yuwatna wamu tupa Anututa Ebraham iniwan kekekakut takngata yutake apu ninu Anutue natapna kekeknga singgak aminde siakande siknga apik. 17 Siwan Anututa wamu takngatu Ebraham inikut takngae natake aminu tapatuta anzing matakut, “Nata tasiwa aminu keu komduine nana aminda gae natake nindane bamin sikngaapa ngang yaning,” ngang matakut. Siwan wamu wa Anututa yawan kekekakut taknga buya aawan Anutu Ebrahamda ie natapan kekekakuu waapaekan ninda natapna kekekawik. Natapna kekekawan ninduke Anututa Ebrahamdane zakngi dakngakaing ngang ninduak. Anutu waapata gwa kupsa amin pangenawan kayuu gatu yutning. Gatu ita sanga dua aakut takngae natake yawan sanga waakngata asaawik.

18 Ngan. Anututa Ebraham iniwan kekekakut taknga buyana aawikge kepi wena sikut ngana Ebrahamda wamu waakngae natapan siakan sikut. Siwan ita sanga waakngata aawikge apbakngake natayukut. Ebrahamda unzing tasikutde aminu keu komduine nana aminda ie nindane bamin sikngaapa ngang nataaing. Sike wamu Anututa inike, “Gatane zakngikata yutake kunggawan buyambam siknga siwik,” ngang inikut taknga buya unin aakut. 19 Sike Ebrahamda nakanu buyambam siknga 100 binga ba kawan sandewan gatu maatna Sera waapata aminuake sikut. Siwan sanga wa takngaae natake ngana ita Anututane wamde natapan kekekakut takngata dua tuyukakut. 20 Dua tuyukake ita Anutue nangaakan dua natake wamu wa Anututa tupa iniwan kekekakut takngae natake musia takngaaya dua natapbut. Aho. Ita natake Anututa take wamu ina yawan kekekakut taknga tawake tasiwan buyana asawik ngang natapan kekekakut. Natapan kekekawan ita Anututane umana aknga yatangenake Anutue natapan kekekawan buyambam siknga sikut. 22 Unzingge wamu takngatu Anututane wapatang aminu tapatuta anzing matakut, “Ebrahamda Anutue natapan kekekawan Anututa ie natake aminu noman tapa daknganggak,” ngang matakut. 23 Siwan wamu waaknga Ebrahamde natake matakut. Sike ngana iekan dua matakut. 24 Aho. Anututane wam yakapsa aminu wamu waaknga matakuu waapata nindeat matakut. Sike Anututa ninde natake ita kapewan aminda Buyambam tapaninu Jesu tanguwa kungwake nindane waiaknganinde kungwanimukut tapa akumbut katangga tangenakut. Tangenake nin gatanimunangge natake ita ninda aminu noman amin inane nomune daknganimde kepi unin tasinimukut.

Copyright information for `WNC