Romans 5

Ninda Anutuat gatake yutnim.

Siwan sanga Buyambam tapaninu Jesu Kraisda nin gatanimuke tasikut takngae natake ninda Jesue natapna kekekanggak. Unzingge Anututa ninde natake amin noman dakngake yuaing ngang nataak. Natake sanga Jesuta tasinimukut takngata nin gataniman Anututa ninde musip kwikwik natanimuke yuak. Siwan ninda Jesue natapna kekekanggak kakngae natake Jesuta nin gatanimuke kepi tasiniman ninda Anututane kwikwiknga akngae gepbiatang kopbumang. Koke yusika ninda natake Anutu kekeknga siknga yuak kapata nindane umanin yapangenawan ninda iat gatake asinggan yutnim takngae apbakngake natayuamang. Sike sanga waakngaekan dua bakngakamang. Aho. Ninda natake sanga aminda Jesue iwana dakngake meya takngatu takngatu ninde nimukaing kakngae apbakngakamang. Ninda atnataamang. Meya takngatu takngatu ninde apukaing kakngata nindane musipminu papa kekekawik. Kekekawan ninda Jesuat gitna gatake yutnim. Sike ninda kekekake yusika meya takngatuat kakengu ninda kayuk kaknga ngang dua natapnim. Gwan natdekumang ngang natapnim. Natake ninda dua pimanim ngang natake kekekake natayutnim. Sike sanga wa natayuamang kaknga buya asaawik. Buya aawana ninda sanga waakngae maaknga dua panim. Dasingge? Anututa inane Waung Kapa ninde niman ita musipmin papan kekekanggak. Papan kekekawan ninda sanga Anututa ninde butaya natanimunggak kakngae natapna buyambam siknga singgak.

Siwan ninda Anutue nomune gitna yutnimde kepi tawana maiwawan Jesuta tapduknga Anututa yakut gwene ninu wai aminde tangge kungwanimukut. Siwan ninda atnataamang. Aminu noman apae tangge aminu tapatuta kumnangge natapan take siknga dua siwikgen. Siwan ngana ita kekekakengu aminu take waapae apba kungwangamik. Siwan ngana Anututa sanga butaya ninde natanimunggak kaknga yeutnimunangge natapbut. Yeutnimunangge natake ita yawan Kraisda apuke ninda wai amin dakngake yuwatna ita ninde tangge kungwanimukut.

Kungwanimuke daknga tukngwakut takngata nin gatanimuke kepi ninda Anutue nomune aminu noman amin daknganimde kepi tasinimukut. Siwan asikaya Jesuta dua gatanimuke kepi Anututa nindane waiaknganinde toknga yake nimikge kepi dua ba umutnimik? Wena siknga. 10 Ninda atnataamang. Ninda tupa Anutue iwana dakngake yukumang ngana Anututa yawan inane waakngata ninde tangge kungwanimukut. Ita kungwaniman Anututa ninde musip kwikwik natanimunggak. Ita musip kwikwik natayuwawan asikaya Jesu akumbut katangga gatuna gweakut tapata dua gataniman ninda Anutue nomune gitna asinggan asinggan dua ba yutnim? Wena siknga. 11 Ita akgataniman Anututa ninde musip kwikwik natanimunggak. Unzingge ninda Anutue asiknga inimbakngakamang.

Sanga Adamda tangenakut taknga.

12 Siwan ninda atnataamang. Aminu tapatuta yakap siknga sanga wai takngatu tasikut. Sike sanga wa tasikut takngata yutake apu apu aminu kuupbam pakut. Papan aminu kuupbamda waiaknga tawake tasiyuk kungwawa kwaitakapukaing. 13 Ninu atnataamang. Anututa mama wamna Mosesde dua iniwawan tapduu waomune aminda waiaknga atasikaking ngana mama wamu wena siwan wa aminda asandeke wai tasiking ngang yananga dua. 14 Ngana aminda kupa kwaikaing kakngata tapduknga Adamda yukut komuneta apu tapduknga Anututa Mosesde mama wamna inikut komune apbut. Siwan sanga waakngata aminu kuupbam panggaganuwan kuupbamda kungwawa kwaitakapukaing. Ngan. Anututa mama wamu takngatu Adam inikut taknga Adamda asandekut. Siwan Anututa mama wamu Adamda sandekut taknga aminbamde dua yaman mama wamu waaknga dua sandeking. Ngana waiaknga inata inata tasikingge aminu kuupbamda akungwawa kwaitakapukaing. Siwan ninda natake waiaknga aminu tapatuta tasikut takngata yutake apu aminu buyambam papan kungwawa kwaitakapukaing ngang natapna siakan singgak.

Siwan Anututa ina banipda ninde butaya natake yakut. Yawan aminu Jesu Krais waapata musip kwikwik natanimuke tasikut takngata yutake apu aminu buyambam papik. Siwan ninda sanga waakngae natapna siakan siknga singgak. Sike ninda sanga Adamda tangenakut takngaat gatu sanga Jesuta masande tangenakut takngaat usanzike natapna sanga wa takngaata yutake apu aminu buyambam papat ngana buyana inata inata aakaing ngang nataamang. Unzingge ninda Adamda tasikut takngae natakengu ninda aminu wa masan apbut tapata tasikut taknga kuut bokngan binga nataamang.
16 Sike buya sanga Anututa ina banipda siwan moo siknga tasinimukut taknga buya aawan gatu sanga Adamda tasikut takngaaya kuut buya aawan kake sanga wa kuut takngaat usanzike natapna buya kundukan dua singgak. Aho. Aminu waapata sanga wai takngatu tasiwan buya aawan sanga toknga pananga akngata aminu buyambamde yuyamunggak. Siwan ngana aminu buyambamda waiaknga kwaapzang tasiwawa Anututa ina banipda siwan musip kwikwik natayamuke tasiwan waiakngana wena singgak. 17 Ngan. Aminu tapatu Adam waapata sanga wai takngatu tasiwan buya aawan yutake apuwawan aminu kuupbamda kungwawa kwaitakapukaing. Sanga waakngae natapna siakan singgak. Siwan ngana aminu tapatu Jesu Krais waapata tasiwan buya siakande siknga asaawik. Buya aawan Anututa ina banipda siwan ninde butaya natanimukut. Natanimuke ita musip kwikwik nataak kakngane kepi ninda inane nomune amin noman daknganimde kepi tasinimukut. Siwan aminu kepi waakngae apbakngake taningu wa aminda aminu Jesu Krais waapaat gatake unekan kayuk asinggan asinggan yutning.

18 Siakan. Sanga wai takngatu tasiwan buya aawan sanga toknga pananga aknga aminu kuupbamde yuyamunggak. Ina unzakan Jesuta sanga noman takngatu tasiwan buya aawan sanga Anutue nomune amin noman dakngake kayuk asinggan yutnanga aknga aminu kuupbamde yuyamunggak. 19 Ngan. Aminu tapatuta yamandet sike mama wam sandekut takngata yutake apu aminu kuupbamde apbut. Apan Anutue nomune aminu waita yuaing. Siwan ngana aminu tapatuta wam gwaamuke tasikut takngata yutake apu aminu kuupbamde apbut. Unzing apbutde aminu kunduta Anutue nomune noman dakngake yutning.

20 Siwan aminda apbotake waiakngana tawake tasiwawa Anututa mama wamna yamukut. Yaman natake ngana yamandet sike sandewawa waiakngana buyambam sikut. Buyambam siwan ngana Anututa musip kwikwik natanimunggak kakngata buyambam siknga sike waiaknganinu kwaapzang ngana asandetnimunanga. 21 Siwan sanga wai waakngata yutake apu aminu kuupbam panggaganuwan kungwawa kwaitakapukaing. Ina unzakan Anututa ninde butaya natanimuke gatanimukut takngata yutake apu aminu buyambam panggaganukgak. Nin panggaganuwan ninda amin noman Anutue nomune dakngake yuamang. Yuke sanga Buyambam tapaninu Jesu Kraisda tasinimukut takngae gepbiatang yuke ninda kayuk asinggan asinggan yutnim.

Copyright information for `WNC