Romans 6

Waiaknganinde gepbiatang dua yutnim.

Unzingge ninda dasing yanim? Asikaya ninda waiaknganin tawake tasiwatna Anututa musip kwikwik natanimunggak kakngata buyambam siwik ba dasing? Wena siknga. Ninu atnataamang. Aminu tapatuta akungwakengu sanga kayuk yuke asinggan tasikakut taknga teke dua tawambikge atnataamang. Ina unzakan ninu Jesutane amina dakngake waiakngae banakan katang yukumang ngana gwa teke epu kepman kuke yuamang aminda sanga wai tupa tasikumang kaknga gatu dua tawake tasinim. Wena siknga. Ginu atnataaing. Ninu Jesue natake aminda yangga sautnimukingu sanga Jesuta ninde tangge kungwanimukut takngata ninu kuupbamdane musipmin papan nomataking. Musipmin papan nomatawa ninda Jesuat gatake musipminu takngatukan natake unekan binga yuamang. Siwan Jesuta akupana sanga aminda itane gupnasan kwaiking kakngata tasiwan ita gwa kumbut ngang anggaman sikut. Ina unzakan sanga aminda ninu yangga sautnimuking kakngata tasiwan ninda Jesuat gatake yuamang ngang anggaman siwan sanga waakngata kekeknga sikut. Siwan Jesutane Nana apata inane kekeknga aknganata Krais akumbut katangga tangenawan gweake ita kayuk asinggan yuwawik. Ina unzakan ninda kepi kayuk kaknga tawake tasinimde natake aminda yangga sautnimuking.

Ninu atnataamang. Sanga Jesuta kungwanimukut takngata yutake apu nin papan ninda waiakngae banakan katang yukumang ngana gwa teke epu kepman kuke yuamang. Ina unzakan sanga Jesuta akumbut katangga enake kayuk yuak kakngata nin papan ninda waiaknga teke epu kepman kuke kepi kayuk kakngae apbakngake tawake tasinim. Ninu atnataamang. Aminu gwa kupanu ita wamna yawikge takopnanga dua. Siwan musia gatu dua enawan ita kayuk yuke waiaknga tasikakut taknga gatu tawake tasinanga dua. Ina unzakan. Tupa ninda Jesuat dua gatake yukumang gwene sanga wai musia enayaaknga tawake tasikumang. Siwan sanga wa tawake tasikumang kaknga sanga Jesuta amin saamdakane kungwanimukut takngata tangutapan kumbutde musipminu gatu dua enawan tasinim. Dua enawan tasiwatna waiakngata ninu gatu dua panggaganuwik.

Siakan. Ninu atnataamang. Anututa Krais akumbut katangga tangenawan sanga akumbut takngata gatu tanggaganutnanga dua. Wena. Ita kayuk asinggan asinggan yuwawik. Ina unzakan. Aminda Krais tanguwa kupan nindane waiaknganinu kuut gwa kumbut ngang natake ninda sanga musia enayaaknga gatu tawanangge dua natapnim. Dua natake ninda Jesuat gatake kayuk asinggan asinggan yutnim. 10 Siwan ita kungwake aminu kuupbamdane waiakngana sandeyaman puyuwikge kepi tasikut. Tasike ita gatuna waiaknganinde kumnangge dua natapik. Aho. Ita kayuk asinggan asinggan yuke Anutuekan natanggamatake tasiwik.

11 Siwan ina unzakan ginda Jesu Kraiskat gatake musipza takngatukan natapnong. Natake ninda sanga musia enayaaknga gatu tawanangge gwa bitakumang ngang natapa kekeknga siyok. Siwan Anutuekan natanggamatake tasinong.

12 Siakan. Ginda waiaknga dua katewa waiakngata ginu panggaganuwan sanga musia enakaing kaknga tawake tasining. 13 Ginda kagwauke waiakngata ginu dua panggaganuwikge gwautnong. Gwauke sanga musia enakaing kaknga dua tawake katakzaat genzat musipzaatang gatu natdetdetzaatang gatu maakzata nataaing kakngaat gatu kaisata akaaing kakngaat ngangu wai wa kuupbamu ma tasiwam. Wena siknga. Ginda yamandet dua sike Anutue gepbiatang koyuke ie banip tawake tasinong. Tasike sanga nomana akngakan tasike yutnong. Asikaya ginda waiakngasae kumnanga akngaakatang yuking ngana dua teke epu kepman kuke yuaing ba dasing? 14 Aho. Ginda gwa teke epu kepman kuke kayuk asinggan yutnanga aknga gwa take yuaing. Yusika ginu Anututa musip kwikwik natanimuke sanga ninde tasinimukut takngae gepbiatang yuaing. Yuke ginda mama wamu asinggan sandekaing kakngae gepbiatang yuking ngana gwa teke epu kepman kuke yuaing.

Puya nomana akngae gepbiatang yuamang.

15 Unzingge ninda dasing tasinim? Ninda mama wam taknga gwa teke sanga Anututa musip kwikwik natanimunggak kakngae gepbiatang ayuamang. Yuke asikaya ninda sanga wai takngatu takngatu take tasinim? Wena siknga. 16 Ginu atnataaing. Ginu aminu tapatutane banip tawake ie gepbiatang koke yukengu ginda aminu wa itane genu gwaamukaing kapae puya amina dakngake yutning. Ina unzakan ginda waiaknga tawake tasikengu ginda waiakngae gepbiatang koyuke itane puya amina daknganing. Dakngake waiaknga tasiyuk kumning. Ngana ginda Anutue gen gwaamukengu ginda itane gepbiatang koyuke Anutue nomune amin nomanda yutning. 17 Siakan. Tupa ginda sanga waiakngae gepbiatang yuking ngana ginda gwa teking. Teke Anututane wam atdanindamuking kakngakan tawanangge iaknga siknga natake tasikaing. Unzingge ninda Anutue asiknga inimbakngakamang. 18 Ngan. Ginda waiakngae gepbiatang yuking ngana Anututa ginu gwa sandewan ginda sanga nomana akngae gepbiatang yuaing.

19 Ge nata ginde natake gindane natdetdetza dapakngae gatandamunangge natapbum. Natake sanga asinggan kaamang kakngae tuwanguke nata yake ginda sanga takngatue gepbiatang yuaing ngang daninggat. Siakan. Tupa ginda waiaknga katewa waiakngata ginu panggaganuwan ginda yamandet sike sanga wai takngatu takngatu asinggan pasiwawa buyambam siknga sikut. Siwan ngana apmanu ginda nomana aknga katewa nomana akngata ginu panggaganuwan wam gwaamuke sanga take akngakan tawake tasinong.

20 Siwan ginda waiakngae puya amin dakngake yuwawa sanga take akngata ginu dua panggaganukut. 21 Dua panggaganuwawan sanga ginda waiaknga tasikaking kakngae apmanu maaknga nataaing kaknga buya dasing binga aakut? Buya aawan sanga akumnanga akngata yutdamukut. 22 Siwan apmanu Jesuta gatandamuke waiakngata ginu panggaganukut taknga sandewan ginda Anutue puya amina dakngake yuaing. Dakngake puyana pasiwawa buya aawan ginda Anutue nomune gitnata yutning. Yuke kayuk asinggan asinggan yutning. 23 Ngan. Waiakngana tasiwawa buya aawan akumning. Ngana Jesu Kraisda gataniman Anututa ninde butaya natanimuke sanga moo siknga tasikut taknga buya aawan ninda Anutuat gatake asinggan asinggan unekan yutnim.

Copyright information for `WNC