Romans 7

Anututane gen gwaamutnangge.

Ngan mate notnabam. Ginu mama wam taknga atnataaing. Mama wamda ninu kayuk yuamang aminde ninitakapunggak kaknga atnataaing. Sike maya tapatuta apnae kuwan apnata kayuk yuwawan mayata bitake teke kukengu mama wamda yakut taknga meya papik. Siwan ngana apnata akupanu mama wamda yakut taknga maya waapata apna kayuk kapae kuwikge kepi dua umukngamik. Aho. Apnata kupanu maya waapata apna kayuk kapae kukengu mama wamu dua sandewik. Siwan ngana apnata kayuk yuwawan mama wamda yakut takngae natake maya waapata wawi tapatue dua kuwik. Sike mayata yamandet sike wawi tapatue kukengu ita yasewaapa dakngawik.

Siwan mate notnabam. Ina unzakan. Mama wamda ginu dua danduyuak. Dasingge? Sanga waiaknga ninda tasikumang kakngata nindane apmin binga dakngawan nikat gatake yukumang. Ngana Jesuta kungwanimuke sanga wai waaknga tangutapan kumbut. Sike sanga wa tanguwan kumbut taknga mayata apna apata akupan apnae kayuk kapae kunggak binga ninda aminu kayuk kapae kunim. Sike aminu wa ie kunim tapa Krais Anututa akumbut katangga tangenakut tapanin. Siwan ninda iat gatake unekan yuwatna musipmin papan nomatawan ninda Anutue natanggamatake kepi nomana aknga tawake tasinim. Ngan. Tupa ninda sanga wai musia enaya akngakan tawake tasiwatna mama wamda musipmin pangenawan wamu ma tasiwam ngang ninikut taknga zetgaman sandetnangge natapbumang. Sandetnangge natake tasina buya aawan akumananga akngata yutnimukut. Siwan mama wamda nin ninduyuke ninu panggaganuwan yukumang ngana apmanu mayata apna apata akupan apna kayuk kapae kuwikge mama wamu waakngata dua yandaknganggak binga ninu mama wamda dua panggaganukgak. Unzingge ninda mama wamde gepbiatang yuke kepi nomana aknga kwatan siknga tasikumang kaknga teke ninda kepi nomana aknga musipmikatang iaknga siknga natake tawanangge tasikamang.

Waiaknganin yeutnimuke nin pasiwan maikamang.

Unzingge ninda dasing yanim? Asikaya mama wamu sanga wai ba dasing? Wena siknga. Sike mama wamda natane waiakngana dua yeikngamunggak gamu nata ie dua natdewam. Mama wamda yake, “Gata aminu kundutane sangaapanae ma geenguwim,” ngang dua yanggak gamu sanga nata sangaapanae geengukgat takngae natake sanga wai tasinggat ngang dua natapam. Ngan. Mama wamu wena gamu ninda waiaknganinu dua kanam. Ngana mama wamda yawan waiakngata musipma tangenawan nata yamandet sike sanga waiaknga kwaapzang tasinggat takngata anggaman singgak. Siwan tupa na mama wamu wena ba ngang natake nata take yuat ngang musipmaatang natapbum. Sike mama wamda na tanggaganuwan waiaknganata anggaman siwan kake nata akumnanga akngane yuat ngang natapa meya siknga sikut. 10 Siwan mama wamda gatangaman nata sanga nomana aknga tawake tasike takekan yuwit ngang natapbum. Ngana mama wam taknga buya aawan nata akumnanga akngane yuat ngang natapbum. 11 Ngan. Mama wamda yawan waiakngata musipma tangenawan nata akumnanga akngane yuat ngang natapbum. 12 Unzingge ninda anzing natapnim. Mama wamu sanga wai dua. Aho. Mama wamu take siknga. Ita Anututane kepi nomana siknga aknga ayeutnimunggak.

13 Siwan ninda dasing yanim? Asikaya sanga take waakngata na tasiwan maikum ba dasing? Wena siknga. Waiakngata na tasiwan maike nata akumnanga akngane yukum. Waiakngata natane musipma tangenawan nata mama wam sandekum. Sandeke tasiwa buya aawan akumnanga akngane yukum. Yuke natane waiaknganae natake sanga wa wai ngang anggaman natapbum. Sike mama wamda waiaknganin yeutniman kake ninda waiaknganinde natapna buyambam siknga singgak.

Amin noman dua daknganim.

14 Siwan ninda atnataamang. Mama wamu Anututane sanga nomana aknga ngang nataamang. Ngana ninda musia enayaaknga tawake tasiwatna waiakngata nin panggaganukgak. 15 Ngan. Nata sanga waiaknga tasinggatde natake sanga dasing kakngata musipma tangenawan tasinggat ngang nataat. Sanga nomana aknga nata atasinangge nataat ngana waaknga dua tawake tasinggat. Sike sanga waiaknga nata tasinangge apbitanggau atasinggat. 16 Siwan nata sanga atasinggat takngae natake sanga wa wai ngang natakengu nata mama wamda sanga waakngae yake nomana yandaknganggak ngang natapit. 17 Siwan wai waaknga nina banipda dua siwan tasinggat. Aho. Waiakngata musipma tangenawan tasinggat. 18 Na atnataat. Nata tupa Jesuat dua gatake yuke musipmaatangu sanga takeakngae dua natapbum takngata ayuak. Yuwawan apmanu nata Jesuat gatake yuke sanga nomana aknga tasinangge nataat ngana kepi wena. 19 Siwan sanga takeaknga nata atasinangge nataau waaknga dua tasinggat. Siwan sanga waiaknga tasinangge apbitanggau waaknga nata atasinggat. 20 Unzingge nata anzing nataat. Sanga wai waaknga nata apbitake ngana atasinggau waaknga nata nina banipda dua siwan tasinggat. Aho. Waiakngata musipma tangenawan tasinggat.

21 Unzingge nata sanga takngatu na nanduyuak kakngata undang yuwan kaat. Sanga waaknga anzing. Nata sanga takeaknga tasinangge natawawa waiakngata natane musipma tangenakgak. 22 Siakan. Nata musipmaatangu Anutue mama wamde take siknga nataat 23 ngana waiakngata na nanduyuke tanggaganuwan kaat. Waiakngata nanduyuau waakngata tasike sanga nata musipmaatangu Anutue mama wam tawanangge nataat taknga tasiwan mainggak. Tasiwan maiwan waiakngata na nanduyuke tanggaganuwan nata sanga musia enakaing kakngae banakan katang yuat. 24 E! Na kepi wena. Nangaakan natayuat. Maminda gatangamuke sanga nata akumnanga akngae banakan katang yuat taknga sandekngamik? 25 Ngan. Na musipmaatang nata Anutue mama wam tawanangge nataat ngana waiakngata na nanduyuke tanggaganuwan waiaknge tawake tasinggat.

Siwan ngana Buyambam tapaninu Jesu Kraisda sanga waaknga asandekngamik ngang natapa kekawan nata Anutue asiknga inimbaknganggat.

Copyright information for `WNC