Romans 8

Anututane Waung Kapata gatanimik.

Unzingge ninda Jesu Kraiskat gatake yuamangu Anututa nindane waiaknganinde toknga yake dua nimik. Aho. Anututane Waung Kapa ninu Jesu Kraiskat gatake yuamang aminde sanga kayuk yutnanga aknga nimunggak kapata akgatanimunggak. Gatanimuke waiakngata nin ninduyuwan buya aawan sanga akumnanga akngata ninde yutnimunggak kaknga asandetnimunggak. Ngan. Mama wamda waiakngatane kekeknga aknga tanguwan pimananga dua. Dasingge? Waiakngata kekekake musipmin pangenawan ninda mama wam sandeke aminu wai amin dakngakamang. Ngana Anututa kepi tasinimukut. Tasike ita inane waaknga initewan apu ita nin binga dakngakut. Dakngake ngana waiaknganinu asinggan tasikamang kaknga dua tawake tasike ita nindane waiaknganinde kungwanimukut. Kungwaniman Anututa ninde musip kwikwik natanimuke waiakngatane kekeknga aknga tanguwan pimakut. Anututa ninde natake ninda mama wamna tawake tasinimde natake ita sanga waaknga tanguwan pimakut. Tanguwan pimapan Anututane Waung Kapata musipmin pangenawan ninda sanga musia enaya akngae bitateke tasikamangu Anututa ninde natapan take singgak.

Ngan. Aminu sanga musia enaya akngane sukukaing aminda ina banipda siwan nataaing kakngaekan natanggamatakaing. Siwan ngana aminu Anututane Waung Kapata yawan natake sukukaing aminda Waungu waapatane banipde natanggamatakaing. Siwan aminu sanga ina banipda siwan nataaing kakngaekan natanggamatakaingu wa aminde sanga akumnanga akngata yuyamunggak. Ngana aminu Waung Kapatane banipde natanggamatakaingu wa aminde sanga kayuk yutnanga akngata yuyamunggak. Yuyaman wa aminda musip kwikwik kakngane yuaing. Dasingge? Aminu sanga ina banipda siwan nataaing kakngaekan natanggamatakaingu wa aminda Anututane mama wamu tawananga dua. Aho. Wa aminda wam sandeke Anutue iwana dakngake yuaing. Ngan. Aminu sanga ina banipda siwan nataaing kakngaekan natake sukuyuk sanga nomana aknga Anututa kawan take sinanga takngatu tasinanga dua.

Siakan. Ngana ginda sanga gisa banipda siwan nataaing kakngaekan dua natake sukukaing. Aho. Ginu Anututane Waung Kapata papan itane banip tawake taikaing. Siwan Waungu Kraisda nimukut tapata aminu tapatu dua tapanu aminu waapata Jesue amina dua dakngawik. 10 Ngana Kraisda gin pakengu ita gatandaman ginda Anutue nomune amin noman dakngake kayuk asinggan yutnong. Ngana ginda waiakngasa tasikingge ginda akupa gupzasan kwaining kaknga dua yapbitning. Akumning. 11 Ngan. Anututa Jesu akumbut katangga gatu tangenakut tapatane Waung Kapata gin papanu Anutu waapata yawan inane Waung Kapa gin pakut tapata tasike ginda akupa kwaining ngana ita gindane gupzasanu gatu pangenawan ginda kayuu gatu yutning.

Anututane waaknga dakngake yuamang.

12 Unzingge mate notnabam. Ninda sanga musia enaya akngane sukunim gamu take dua siwan. 13 Ngan. Ginda sanga musia enaya akngane sukuwanu sanga akumnanga akngata ayutdamik. Ngana ginda Anutue Waung Kapatane wam gwaamuke sanga ina banipda siwan nataaing kaknga tanguwa kupanu ginda take siknga asinggan yutning.

14 Ginu atnataaing. Aminu Waungga musia papan nomatawan noman gan tasikaing aminda Anututane waaknga dakngake yuaing. 15 Ngan. Waunga ninda wa takumang kapata nin pasiwan ninda Anutue natake nisipsak ngangu dua gwautnim. Aho. Waungga nin pasiwan ninda Anutue natake ita nin papan itane waaknga dakngake yuamang ngang natake ninda Anutue, “Nan! Nan,” ngang inikamang. 16 Iniwatna Waungga nindane musipmin pangenawan ninda natake ninu Anututane waaknga ngang natapna kekekanggak. 17 Sike ninu Anututane waaknga dakngake yuamang aminda sanga Anututa ninde penimukuu apanim. Sanga wa Kraisde pengaman Kraisda pakut taknga ninu kuut panim. Ninda sanga meyaaknga Jesuta pakut binga nikaya unzakan pake yuwatna Anututa umanin yapangenawik. Ita Jesutane umanaaknga enane siknga yatakngenakut binga nindane umanin kuut ina unzakan yapangenawik.

Nindane umanin pangenawan yutnim.

18 Siwan nata anzing nataat. Sanga masande Anututa nindane umanin yapangenawan asiknga bakngake yutnim taknga buyambam siknga kanim. Kake ninda meya apman kaamang kakngae natapna buyambam dua siwik. 19 Siakan. Tupa siknga Anututa ina banipda siwan natake ita sanga tasike pekuu tapduknga mamaya siknga dua yutningge pekut. Pewan kekeknga yutnanga dua. Dasingge? Apmea gatayama tapduknga mamaya asinggan yutning ngang natake pekut. 21 Natake peke ita apmea akgatayaman kekeknga asinggan yutning. Unzing ninu Anututane waaknga dakngake yuamang aminda kayuk asinggan yutnim binga yutning. Unzingge sanga kuupbam Anututa tasike pekuu tapduknga ninu Anututane waaknga dakngake yuamang amindane umanin yapangenake Anututa aminbam yeuyaman kaning gwende apbakngake kayuaing.

22 Ngan. Ninu atnataamang. Masande Anututa sanga ninda itane waaknga dakngake yuamang kaknga buya aawan ita ninu sanga akumnanga akngane yuamang kaknga sandetnimik. Sike Anututa inane Waung Kapa ninde niman ita musipmin pangenakgak. Ita musipmin pangenawan ninda sanga Anututa apmea sandetnimiu waakngae natapna kekeknga singgak. Natapna kekekawan sanga waaknga ninde tasinimikge iaknga siknga natake natanggamatake kayuamang. Siwan sanga Anututa tasike pekuu kuupbam kuut ina unzakan sanga waakngae kayuaing. 24 Ngan. Ninda Anutue natake ita ninu gatanimikge iaknga natapbumang. Natake kayuwatna ita waiaknganin sandetnimukut. Siwan ninu dasing natapnim? Sanga ninda kayuwatna apan gwa kakumang kakngae asikaya ninda kayuke yutnim? Aho. Gwa kakengu ninda ie dua kayutnim. Wena. 25 Ngana sanga ninda dua kakumang kaknga tanangge natakengu ninda kekeknga siknga sanga waapae natake kayutnim.

26 Sike Waungga ninu tuyuknga aminu akgatanimunggak. Gatanimunggakge ninda Anutue inindatapnangge natake tumuk wamu dasing kaknga yana take siwik ngang natagwaanguke yuwatna Waungga gatanimunggak. Gatanimuke ita tasiwan tumuk wamu ninda gentangan yananga dua aknga musipmikatang natdeke yutnim.

27 Waungga Anutue banip tawake ninu Anutue aminabam dakngake yuamang amin gatanimuke ita sanga ninda gentangan yananga dua akngae natake Anutu ininggak. Iniwan Anutu sanga ninda musipmikatang nataamang kaknga anggaman kaak kapata wamu Waungga ininggak kakngae yapii atnataak.

28 Ngan. Ninu atnataamang. Anututa natake ninda itane aminabam daknganimde natake ninu yaniwamban ie kukumang aminda musip gwaangu Anutue natangamukamang. Natake sanga ninde apa kaamang kaknga meya ba kwanga ba kake yuwatna Anututa tasiwan sanga wa kuupbamda akgatanimukaing. 29 Dasingge? Anututa tupa siknga musip gwaangu ninde natake itane aminabam daknganimde ninu pakut. Ninu inane waaknga siknga apata nomana siknga yuak binga yutnimde natake ninu pakut. Pake itane waakngata aminu buyambamdane paana tupan tapa dakngake yuwikge Anututa ninu pakut. 30 Ngan. Ninu Anututa pakut aminu ita yaniwamban apbumang. Yaniwamban apnana ita amin noman ngang ninikut. Ninike ita nindane umanin yapangenawan iat gatake yutnimde gwa yawan kekekanggak.

Anututa butaya natanimunggak.

31 Siwan ninda wamu waaknga natake dasing yanim? Anututa nin gataniman iwaninda nin pasiwan mainimde apmeptanim. 32 Asikaya Anututa dua katewan itane waaknga awia tapatukan ninde tangge kungwanimukut? Aho. Ita initewan apuke ninu kuupbamde tangge kungwanimukut. Ita unzing initewan apbutde natake asikaya Anututa sanga kuupbam ninda inane nomune take yutnimde aknga dua ba tasinimik? Aho. Atasinimik.

33 Asikaya ninu Anututa papan inane aminabam dakngake yuamang aminde aminu tapatuta Anutue nomune yuke wai tasiking ngang temangusipa yawik? Aho. Anututa ina amin noman ngang gwa niniwan aminu tapatuta ninde temangusipa yananga dua. 34 Maminda ninu waiaknganinde toknga panimde yawik? Wena. Jesu Kraisda ninde tangge kungwaniman Anututa akumbut katangga gatu tangenakut. Tangenake umana enane siknga tangenawan ita Anutuat gatake yuke ninde wam yawat takanggak.

35 Sike sanga mina bingata ninu Kraisda butaya natanimunggak kakngane sandewik? Asikaya meya takngatuta ninu sandewik? Ninda nangaakan natapnim taknga ba aminda Jesue iwana dakngake ninu pasiwan mainim taknga ba ninu tomin natapnim taknga ba taukge ba sangaapae atdapnim taknga ba sanga waita nin pasiwa mainimde tasiwik kaknga ba nisipa kumnim taknga ba sanga wa kuupbamda ninu Jesuta butaya natanimunggak kakngane sandewik? Wena siknga. 36 Sanga waakngae wamu takngatu Anututane wapatang ayanikapsa aminu tapatuta Anutue inikut taknga anzing matakut,

“Ninda gatane amindabam dakngake yuwatna iwaninda tapdukbam asinggan nisipnangge tasikaing.
Tasike ninu nindupa sipsip gwegwen zipa kupa nakaing binga singgak,”
ngang matakut.
37 Siwan ngana sanga waakngata ninu Jesuta butaya natanimunggak kakngane sandetnanga dua. Aho. Ninda meya waakngae banakan katang yuwatna Jesu ninde butaya natanimuke ninde tangge kungwanimukut tapata akgatanimik. Ita ninu gatanimuke kekeknga aknganata nindane musipmin papan kekekake sanga waaknga kuupbam asiknga ayapbitnim. 38 Ngan. Nata anzing natapa siakan singgak. Anututa ninde butaya natanimukut taknga Jesuta yeutnimukut. Sike ninu butaya aknga Jesuta gwa yeutnimukut. Sike ninu butaya aknga Jesuta wa yeutnimukut takngane sanga tapatuta sandetnanga dua. Wena siknga. Ninda kayuk yutnim ba akumnim takngata ninu sandetnanga dua. Gatu angela tapatu ba gavmandane tupan tapanata ninu sandetnanga dua. Gatu datdapda ninu sandetnanga dua. Gatu sanga apman ninde apukaing ba sanga masan aatning kakngata dua sandewik. 39 Sanga enandang nanaat gatu sanga amunandang nanaat ba sanga tapatu Anututa tasike tekuu tapatuta ninu sandetnanga dua. Wena. Anututa ninde butaya natanimukut taknga Buyambam tapaninu Jesu Kraisda yeutniman kakumang kakngane sanga tapatuta ninu sandetnanga wena. Dua siknga sandewik.

Copyright information for `WNC