Romans 9

Polda musia meya siknga natapbut.

Nata Kraiskat gatake yuatde nata siakan wamu takngatu daniwa natapnong. Nata musipmaatang meya siknga asinggan natake yuat. Kem dua. Aho. Anututane Waung Kapata musipma tangenawan nata wamu wa yanggat takngae natapa siakan singgak. Ngan. Sike kepi kaya gamu nata Anutu iniwa ita na nanikwasiwan kuke nata Kraiskat dua gatake yuwawa natane notnabamu Isrel nana aminda Anutue nomune nae tangge yutning. Siwan nindane baminu Anututa papan aminabamu tupa siknga dakngaking. Dakngake Anututa wa amikat gatake yuking. Sike Anututa gatayamunangge natake ita wam kwikwik yaniwan kekekakut. Yaniwan kekekawan masande wa amindane waakzak sitake apu apu masan aaking aminde ita mama wamna yamukut. Yamuke ita kepi kayuk wa aminda inindatapningge kepiaknga yeuyaman kaking. Sike Anututa wa aminde sanga apmea siyaman take yutning kakngae wam yaniwan kekekakut. Siwan nindane baminu Ebrahamdane waaknga Aisak ngang inikinggane waaknga Jekop ngang inikingu waapatane waakngabamda waakzak sitake sitake apu apu apmanu ninu Judia nana aminu buyambam sike yuamang. Siwan aminu akgatanimunggak kapae Krais ngang inikamangu waapata nisa gup pake nikat nana tapatu dakngake aakut. Wa aakut tapa Anutu siknga enane siknga yuak kapanin. Ge ninda waapatane umana asinggan asinggan yatangenatnim. Siakan.

Anututa aminbamu inae pakut.

Siwan nata wamu waaknga yake wamu Anututa baminde yaniwan kekekakut taknga buya dua aakut ngang dua natake yanggat. Aho. Aminu Jekopdane waakngabamu Anututa pakut aminda waakzak sitake apu apmanu ayuaingu wa aminu kundu kake Anututa natane aminabam dua ngang nataak. Sike Anututa wamu takngatu Ebrahamde anzing inikut, “Waakga Aisakgane waakngata waakzak sitakuning amin gan nata ninae papit,” ngang inikut. Siwan ngana aminu Ebrahamdane waakzak sitakukaingu sanga Ebrahamda tasike wamu Anututa iniwan kekekakut takngae natapan siakan sikut taknga dua tawake tasikaing aminu Anututa dua pakut. Dua papan Anututane aminabam dua dakngake yuaing. Aho. Ninu sanga wa Ebrahamda Anututane wamde natapan siakan sikut taknga tawake tasikamang amin gan Anututa nin papan yuamang. Sike wamu Anututa iniwan kekekakuu waaknga anzing inikut. Nata tapduknga gwa tekum gwene gatuna apa engangu wawi tapatu gatane maatda Serata tangaiwik kapa apu kawit ngang inikut.

10 Sike sanga waaknga bingakan nindane baminu Aisakgane maatna Rebekae singamukut. Rebekata musia siwan engangu wawi tapaaya bokngan aakumayak. Sike nana awia tapatukan. 11 Sike waaknga wa tapaau dua aake sanga tapatu takeaknga ba waiaknga ba dua tasike yuwawat Anututa minga waapa anzing inikut, “Tupan aawik kapata masan aawik kapae gepbiatang yuwik,” ngang inikut. Wamu waaknga iniwan sanga Anututa ina banipda siwan natake ina usanzike aminu inae papan yuaing kakngata anggaman siwikge inikut. Asikaya Anututa puya nomana aknga aminda tasikut takngae apbakngake waapa tapan yuak? Wena siknga. 13 Siwan ayanikapsa aminu tapatuta wamu Anututa yakut taknga anzing matakut, “Nata musip gwaangu Jekopde natangamunggat ngana na Isoe semna natangamunggat,” ngang wamu Anututa wa yakut taknga buyana unin aawan kakumang.

14 Unzingge ninda dasing yanim? “Anututa ina banipda siwan natake ina usanzike aminu inae papan noman dua sikut,” ngang yanim ba dasing? Aho. Unzing yananga dua. 15 Anututa wamu takngatu Mosesde anzing inikut,

“Nata aminu tapatue butaya natangamunangge natakengu nata ie butaya natapit.
Nata aminu tapatue musip kwikwik natangamunangge natakengu nata ie musip kwikwik natapit,”
ngang yakut.
16 Unzing yakut takngae dasing natapnim? Asikaya aminu ina banipda siwan natake puya kwatan tasiwiu waapae Anututa butaya natake aminu waapa inae tapan yuwik? Aho. Anututa ina butaya natake tapik. 17 Ngan. Ayanikapsa aminu tapatuta Anututane wamu takngatu Mosesda aminu Isip nana amindane tupan tapa Fero ngang iniking kapae inikut taknga anzing matakut, “Nata ga tapa gata tupan tapa dakngake yuayak. Yuke gata tasiwi natane kekeknga aknganata anggaman siwik. Anggaman siwan kake aminda umana akngana yatakuwa sandewikge natake nata tasiwa gata wama dua gwaamuke tasinggayak,” ngang inikut. 18 Unzingge ninu atnataamang. Anututa aminu tapatue butaya natangamunangge natakengu ita take akgatangamik. Sike ita aminu tapatue butaya natangamunangge dua natakengu ita dua gatangaman aminu waapata yamandet dakngake yuwik.

Ninda Anutue inisapdutnanga dua.

19 Siwan aminu gikat nana tapatuta yake anzing ba naniwik, “Anututa ninde butaya dua natake ita ninu dua gataniman ninda yamandet dakngake tasinanu ita dasingge ninde temapa niniwik? Asikaya aminu tapatuta sanga Anututa natake tasingamunggak kaknga asandewik? Aho. Sandetnanga dua,” ngang ba naniwik. 20 Unzing naniwanu nata, “Aho. Gata kem natake yanggayak,” ngang yake iniwit. Sike ga mamin? Asikaya gata Anututane tupan tapa dakngake inisapdutnangge nataayak? Aho. Anutu akgapmamban aakuyak kapae inisapduke, “Gata dasingge unzingu na napmakuyak,” ngang yananga dua. 21 Asikaya gapma gwen tumukgak kapata ina banipda siwan natake dua tasiwik? Tasike ita kaiu dakatu take gapma gweaya pasiwik. Pasike ita gwendu tumuban dudumna siwan kake aminda ie apbaknganing. Siwan gapma gwenduat sabasaba pamukanangge natake tumuban kake asikaya aminu tapatuta kaanga iniwik? Wena.

22 Asikaya ga sanga waakngae katak dua ba nataayak? Anututa inane musia toknga wai aminde nataak kakngaat gatu itane kekeknga aknganaat ngangu aminbamde yeuyamunangge natapbut. Natake aminu toknga paningge ita tupa siknga pakut amindane waiaknganae kakgan sike kayuwan tapduu mamaya siknga singgak. 23 Dasingge? Ita ninde butaya siknga natanimunggak kaknga aminbamde yeuyamunangge natapbut. Natake ninde musia kwikwiknga natanimunggak kakngane yutnimde natake ita ninu pake ninu Judia nana kundukan dua yaniwakut. Aho. Ita keu komduine nana kunduat kuut yayawakut. 25 Siwan sanga waakngaekan natake ayanikapsa aminu tapatu umana Hosia ngang iniking kapata wamu Anututa yakut taknga anzing matakut,

“Aminu natane aminabam dua dakngake yuaingu wa aminde nata yanike, ‘Natane aminabam,’ ngang yaniwit.
Aminu nata musip gwaangu dua natayamukumu wa aminde musip gwaangu atnatayamit,”
ngang matakut.
26 Gatu,

“Keu komdune yuwawa nata yanike,
‘Ginu natane aminabam dua,’ ngang yanikum ngana keu waomunekan yusika
na Anutu siknga apatane aminabam dakngake yutning.”
27 Siwan Aisaia ayanikapsa apata notna Isrel nana aminde yake anzing yanikapbut,

“Ninu Isrel nana aminda buyambam siknga dakngake saisai yanggabam gwene nana binga sikamang.
Ngana Anututa aminu kepdakane nana aminde waiaknganae yake toknga yamikge yakut taknga tasitamaba kuwik.
Tasitamaba kuwan ita Isrel nana aminu matekngakan pasiwa maining kakngane sandewik.”
29 Siwan Aisaiata wamu takngatuat ie anzing yanikapbut,

“Anutu sanga kuupbamdane toikngaapata
aminu nikat nana mateknga dua sandekut gamu
ninda aminu you Sodom gapma gatu you Gomora gapmane nana
Anututa zipan puyukut amin binga dakngake yutnam,”
ngang yakapbut.

30 Unzingge ninda dasing yanim? Ninda anzing yanim. Aminu Isrel nana dua ngana keu komduine nana aminu Anutue nomune amin noman daknganangge dua natapbingu wa amikat nana kunduta Jesue natapa kekekanggak. Jesue natapa kekekawan kake Anututa amin noman ngang yaninggak. 31 Siwan ngana aminu Isrel nana aminda Anutue nomune take yutnangge natake Mosesdane mama wamu kwatan tawake tasiking. Kwatan tawake tasiking ngana asinggan sandeke pimake amin noman dua dakngaking. 32 Dasingge amin noman dua dakngaking? Wa aminda kem natake ninda puya nomana akngakan tasiwatna Anututa nindupan take siwik ngang natake mama wamu kwatan tawake tasiking. Tawake tasike ngana wa aminda Jesue natake undanga ngang natake Anutue nomune amin noman dua dakngaking. Wa aminda sup gwene kensomna yamake pimakaing binga pimaking. 33 Ngan. Ayanikapsa aminu tapatuta wamu Anututa tuwang wam yakut takngae natake anzing matakut,

“Suu gwendu nata Sion kep komune tewiu wagwene aminda kensomna yamake pimaning.
Ngana aminda unzing dua pimake aminu tapatu nata suu wagwen binga tewiu
waapae natapan kekekawiu aminu waapata ie kem ngang dua natapik,”
ngang matakut.

Copyright information for `WNC