Titus 3

Jesue aminabamde yakut.

Siwan gata yanindamuke wamu tupa gwa natake ngana apbotaking kakngae amindabam yanindamumbi natapnong. Yanindamuke aminu gin danduyuaing amindane kekeknga aknga gepbiatang yuke wamna gwaamuke puya takeakngasa tasinangge semna ma natapam ngang yaniwi natapnong. Sike wa aminda sapdut wamu aminu tapatue ma yawam. Amau ma tasiwam. Aho. Musia kwikwikngata yuke sanga kwikwiknga akngakan aminu kuupbamde pasiyamuningge yanindamumso.

Sike tupa nikaya natdetdetninu nomana dua siwan yukumang kakngae natake wamu waaknga ganinggat. Tupa nikaya katum amin yuke wamu asandekakumang. Sanga buyana wena kem takngae gepbiatang yukumang. Musia sanga waiakngae enakaing kakngata nin panggaganuwan yukumang. Aminde semna natayamuke amindane sangaapana kake musipminu wai natapbumang kakngane sukukumang. Unzing sukuke tasiwatna aminda ninde semna natanimuke tasiwawa ninda yake semna natayamukumang.

Ninda tupa unzing sukukumang ngana Anutu nin gatanimuya apata ninde butaya siknga natanimunggak kakngata anggaman apana ita gatanimuke toknga aknga waiaknganinde pananga aknga sandetnimukut. Ninda sanga nomana aknga tasikumang gamu ita nindupan take siwan ngana waiaknganinu ina banipda siwan sandetnimunangge natake Anututa yawan aminu akgatanimuya apaninu Jesu Kraisda Anututane Waunga gatukande siknga nimukut. Siwan ninu Waungu wa nimukut tapatane gepbiatang yuwatna ita kekeknga aknganata sautnimuke pasiwan sanga aminu kayuk binga dakngake yutnim taknga musipmikatang tamukut. Tamuban buya aake pasiwan ninu Anututane dongane aake aminu kayuk binga dakngake yuamang. Siwan kepi waakngakan tawake tasike Anututa gatanimuke waiaknganinde toknga pananga aknga sandetnimukut. Ita unzing musia kwikwiknga akngane gatanimuke ninu aminu waiaknga dua siknga tasikumang amin binga nindupnangge natapbut. Gatu ita ninu itane dongane aake yusika kayuk asinggan asinggan yutnim takngae apbakngake kayutnimde natapbut. Natake ita ninu toknga pananga aknga unin sandetnimukut. Wamu waaknga siakan siknga.

Ge gata wamu waakngae natake aminbam yanikapmake maak gwaang pake katak natapnong ngang yaniyo. Yaniwi aminu Anutue natapa kekeknga singgak aminda sanga nomana akngae natanggamatake tasinong. Wamu nomana siknga waakngata aminu kuupbam akgatayamuke musia papan kekekaning.

Siwan ngana wamu yumdekanu yapiina wena yakaing kaknga natapnangge maau dua pake masa imuyo. Wamu yumdekanu aminu tapatuta yawan ie yanganukaing kakngaat gatu aminu tapatuta enake Mosesdane mama wamu katak tawake tasinim ngang yawan ie yanganukaing kakngaatde kuut masa imuyo. Wamu wa yanganukaing kakngata natdetdetnin pasiwan maiwan gatanimunanga dua.

10 Sike aminu tapatuta Anututane aminabamde banakan enake wamu gutonga aknga yanindamuke tasiwan wesike dongu takngaaya dakngawa kakengu gata aminu waapatane natdetdetna tapi nomatayok. Unzing tapi nomatawan ngana yamandet siwanu gata sipduat tanomanuyo. Sike sipmaya gwa tanomanuwi ngana yamandeu gatuna siwan kekekawanu wa aminde akagwauke iat ma gatake sukuwim. 11 Ga atnataayak. Aminu waapata kepi nomana aknga teke tasinggak kakngata natdetdetna gwa tasiwan maikutden. Gwa tasiwan maiwan waiakngana anggaman siwan kake iat gatake sukunanga dua.

Wamu wenga aknga.

12 Sike masande nata notna Atemas ba Tikikas ba initewa gae kuwawan nata Nikopolis yot gapmane kuke tapduknga yangga sambuya enawan kunanga dua siwik gwene yutnangge gwa yakum. Sike initewa gae tangge gwa apundopan kakenga gata zetgaman nae apso. 13 Siwan gata notninu tapaaya umana Sinas gatu Apolos ngang yanikamang kapaatda gupde sangae atdapat kakengu gata gatayami pake kuson. Sinas waapa mama wamde natdetdetna kayaapanin.

14 Unzing tasike gata amindabamu kepi yeuyami kake aminu sangae asiknga dapning amin gatayamunangge iaknga siknga natapning. Natake tasikengu songa amin binga dua yutning.

15 Sike aminu kuupbam naat gatake yuamang aminda gaak wamu gae yatewa kunggak. Siwan gata ninde tangge yuke nindane gaak wamu maya wawi Anututane dongune aake yuaingga ninde banip gwaang natanimukaing aminde yaniyo.

Anututa musia kwikwiknga natanimunggak kakngata ginu kuupbapat gatake yutnong. Unukan.

Copyright information for `WNC