Mark 14

14:1,2 Munon baraitari Yisas waramb qamb qob nausiamirei

(Matyu 26.1-5; Luk 22.1-2; Yon 11.45-53)

Qen end munon baraitari Qenu munai qoat igour eng nob Moses qomon wuriimbig igour eng nob qiumuni qamb tap ger gab Yisas baab waramb qamb ebetemirei. Munon soro ar igunor qamb wabi ebetemirei. Wuri mi bingen qamb Yerusalem end at nub ebetemir eng qen ombur-ombur gari igoai. Munon gugum is end qiumunimunor end, Yuda wuri mi bingen eng at nub igour eng ete qamb igour: “Qenu wonou yurau enger eng tain qoanb me igaramau end mismisirun,” ende qamb igour. Mi eng nub igour eng mani parau yis ue ar tor nub igour. Munon baraitari aib eng qiumuni ete qamamir: “Mi niau qent munon aib qamb qiumunimunor qen end Yisas baab waramb qamb oboun eng munon qei ininob yogurubour,” ende qamarei.

14:3-9 Yamangar ger welya Yisas tari im wot igiamorei

(Matyu 26.6-13; Yon 12.1-8)

Qen end Yisas wo git Betani ite munon qoan iam qarat nob igoar eng unum Saimon eng nob igoai. Ende igo mi nub igamari ne yamangar ger welya buturt igoar eng qogom sig uter maieng (nomon qur aibt baub igour) eng ba yar-yar it omboat Yisas tarit wot igiamorei. Ende aba gab ne munon qei misiringet wurinou qob-qob qamamir: “Welya eng nomon qur aib, eng ar meimet isi biigi igo. Waga munon wurisab nomon qur K300-ende taui ba in bo mani gab ba munon minemb igour eng wurisau ue?” Yamangar ende mindigar qob wot qamb wogub dibes qamat qamamirei. Ne Yisas wurinob qamar: “Wagari, yamangar eng yet igub yeubersi abar eng. Meimet qamb qamat qamb igoumon? Aninou misirt munon boru wuriubersiorub qamb eng ende abar, ego ye bo qenen me aninob igorinei. Yamangar e ye umibam end ne wonou welya end yemirorisab aba. End ne segagam aninob quraum: Qob uber e animbigoum eng munon ginam-ginam isub wurinob qamarari yamangar yet qomon uber abar eng gor munon yamangar gugum musub igunor,” ende qamarei.

14:10,11 Yudas Yisas duimb qamb qamarei

(Matyu 26.14-16; Luk 22.3-6)

10 Qamara wogub ne Yisas wonou imbigau yurau munon 12-eng ger unum Yudas Iskariot eng der munon baraitari Qenu qomon qoat igour end wurit isub Yisas dui qamara igub borusi mom mismisiramirei. Ende at wogub wo nomon qur uber bainer eng maribigumirei. Ende abari ne Yudas tap sarog gab Yisas mirimausi imurimine waramar qamb qanam bigorei.

14:12-21 Yisas wonou imbigau yurau oromar mi norei

(Matyu 26.17-25; Luk 22.7-14; Yon 13.21-30)

12 Ne qen qamart Pasova end mi aib qamb at nunor end wai sipsip waramb arsi igurei. Ne Yisas wonou imbigau yurau eng yar Yisas qebi qamamir: “In is munai eret mi arsioruboun?” 13 Ende qamarari ne wonou yurau end munon ombur wuriimurimb qamb qamar: “An ombur ginam aib end weib isub gunon eng munon ger ya garan togor isub igama gab eng nob isar. 14 Isi yarab wonou munai mor isiba gab eng an ete nob qamarar: Ininou imbigau munon eng init ete qurai: munon ger gab nob qamarari munai animbiga mi end arsi igo wonou wuriimbig qib igo yurau eng nob mi end niba. 15 Ende nob qamarari ne wo anamar mor isub munai tumbigi ger erer eng ansirbiga ne an mi end arsiarar. Munai tumbigi eng sarog munon qebebi bugab mi niau uber igo.” 16 Ende qamb ne ombur wuriimurima gigi Yerusalem umo isumirei. Isub gamir eng Yisas qob qamar gas ende gab bo me abau, ar end mi arsi igurei.

Yisas wonou imbigau yurau oromar mi nub igoai.

17 Arsi igamari ne worom nerima Yisas wonou yurau tau eng wuri nob isub ombur mi arsi igour end isumirei. 18 Isub erogori Yisas nob bugab mi numirei. Mi nub igo ne Yisas der qamar: “Erogori e bugab mi nub igoun eng erobon ete ger der isub munon qarau wurinerub dieriba.” 19 Ende qamara ne wuri borumisir igumirei. Igub gari-gari der Yisas nob qamamir: “Your, ye qiyo?” 20 Ende qamb bisari Yisas der qamar: “Munon eng ye nob ombur mi nuboun eng.” 21 Ende qamb ne wonomit qamar: “Qenu munon qei wurinob qamara qob qoan gumatemir eng Munangit wau toat ende siorubour. Eng ye Munangit wau end munon ger munon qarau wuriimbiga yanambour. Ende yesi igamari qen geret Qenu taui munon eng sig borusi quguragsieriba. End ne munon eng unor set baia umb igo ende qi eng qugurau eng me ga qi,” ende qamarei.

14:22-26 Yisas borumisir igorei

(Matyu 26.26-30; Luk 22.15-20)

22 Ende bugab mi nub igamari ne Yisas mani parau ger ba Qenu qamb ne boroumi wurisab qamar: “An ba niar. E yonou min.” 23 Ende qamb ne bo wain ya ger qogumt wari Qenu qamb wogub wurisab qamar: “Ya e yonou qeru, an ba niar. Qeru e yet isar eng munon gugum wuriubersieriba. Ye qeru e isar eng Qenu qoan qamb nausier eng mom irimanima. 25 Ye ete aninob qemerin: wain ya e ye bo sabar me ninei, igoi qen geret Qenu wonou bibis biga ne wain ya bubun bo nibam.”

26 Ende wurinob qamb wogub ne uru wab wogub ai qaur nam Olib man aib igo end iramirei.

14:27-31 Pita Yisas weginer end qamarei

(Matyu 26.31-35; Luk 22.31-34; Yon 13.36-38)

27 End irab ne Yisas wurinob qamar:

Itumorama an gugum yet misir me igunanei, yewogub qoauboumon. Qoan Qenu munon Sekaraia nob qamara gumater gas ende. Ete qamarei: Wai sipsip oroar igo eng waramine ne wai git eng yari bunumban iua uburubour.
28 Ende qamb ne bo qamar: “Ye umine tain bo yemenima igom der bugab gigit ya tai Galili end isub igimine an qanam yaruboumon.” 29 Ende qamara Pita der qamar: “Eng ende aba qei apand newogub yari qoounor qiyo? Ye eng segagam me newogub qoainei. 30 Ende qamara Yisas bo der nob qamar: “Git eng ende quran ego qen ombur gari ende ne yet ete qemeriban: munon eng ye sir ue, ende qamb iginen eng teteri qarig qen omburt eriba.” 31 Ende qamara Pita bo der gagam ar qamar: “Apand nonob quraum, in ombur ar umuboun, me nowabi qemerinei, sig ue.” Ende qamara ne yurau qei eng der Pita qamar gas ende gari nob qamamirei.

14:32-42 Yisas man Getsemani end Qenu qebi qamarei

(Matyu 26.36-46; Luk 22.39-46)

32 Eng ende qamb wogub ai Getsemani end isumirei. Isub ne Yisas wonou wuriimbigau yurau eng wurinob qamar: “An ete igamari ye qirat isub Qenu simot qamb gab.” 33 Ende qamb isib qamb Pita ne Yems Yon ende wurimar isorei. Is qataben oau mom borumisir igub wogub munon ombur gari eng wurinob qamar: 34 “Ye mom borumisir igub ne mom yari umib misir igoum. An ete igo qoyamet igoarar. 35 Ende qamb ne ete wuriwogub wesopur qitat end irab oau uiebig inab ur simot qemerine tap gab yewabiom qamb. 36 Ende irab ur nob qamb qamar: “Tain, ye mom borumisir igoum, oau yemeinsi. Ya uyeriri boru qogumt e ni qamara gab eng nini. Eng ye ar neqebi quraum. Nonou qenungau qas.”

37 Ende qamb wogub yar ibagar ego munon ombur gari eng qoan naat inemirei igurei. Ende ibag Pita nob qamar: “Saimon, ne meimet inab igoan? Bais ig-ig inau ue?” 38 Pita wonou sir ende qamat qamb wogub, bo soroi qamar: “An qoyamet igo ye Qenu simot ab qib igoum eng an gor ende abar, inab igo qomon ger yara mai obouboumon? Git eng aninou misir eng ye yetaut ebeini qamb abar eng aninou git goan eng anquguragsia ebet igoumon.

39 Ende wurinob qamb wogub bo isub ur simot arei. Qob gigi qamar gas ende bo nob qamarei. 40 Eng ende qamb wogub bo yar ibagar eng wuri bo naat inab uburemirei, mungam sig borusi igara inab igurei. Ende yar ibegea qob ger me nob qamarau.

41 Ende ibag wogub bo is Qenu simot ab wogub yar ibagar eng gor ende sig at igurei. Ne wurinob qamar: “An mungam mom inoumon eng qen boru qamb igoum eng munangit wau booub qamb diaur quma. Munon yimirimot yebanamsiaum qamb at qiriner eng ye yebaab munon boru wurit yiimurimb qamb dia. 42 Der bogomari isub gun,” ende qamarei.

14:43-50 Yudas Yisas munon qarau wurit imuriamorei

(Matyu 26.47-56; Luk 22.47-53; Yon 18.3-12)

43 Ne munon baraitari Qenu munai qoat igour eng ne Moses qomon wuriimbig igour eng ne munon barai-barai qei der munon yurau wuriimurimari qauri qemi ne qombuni ba diamirei. Eng Yisas wonou wuriimbig qib igoar eng munon ger isuor eng unum Yudas. Wo munon yurau wurineri ba diarei. 44 Dierib qamb wurinob qamar: “An ye qas yegab igoarar. Irab wo qani isub ubent baab ebine gab ne eng qamb diab baab nob yarun,” ende qamb wurinob diarei.

45 Yisas wonou wuriimbigau munon eng ende wurinob qobub igama Yudas diab qamar: “Barai,” ende qamb ubent barei. 46 Bea gab munon yurau aib eng yar Yisas bamirei.

47 Ende beari gab wonou wuriimbigau munon ger der qasuri beneri munon aib ger wonou sarau betet igo munon eng iruges ig soaburamorei. 48 Ende aba ne Yisas munon qarau eng wurinob qamar: “Mai, ye mi urim anit nub igumei igama yanamb yourimb qamb qombuni ba diaumon? 49 Ye qenen Qenu mon aib end erogori igo munon qei wuriimbig igoum ego ende yesiau ue, mai at igumanei? Qob qoan gumatemir eng see mi git gaun eng.” 50 Ende qamara wonou wuriimbig qib igoar eng wogub qoamirei. 51 Ne Yisas mot isari wau moi gari qas mi goan qumani wogub wurinob isub igoai. Isub igama gab baab birupesimari qoa wogub mi goan qas wot beasi baiari wo git itum end ararau qi qorei.

14:53-65 Yisas mot kaunsel wurit isumirei

(Matyu 26.57-68; Luk 22.54-55, 63-71; Yon 18.12-14, 19-24)

53 Yisas bis munon baraitari Qenu munai qoat igo eng wonou munai end isumirei. End isa ne munon uru wab qomon qerei igour eng nob qomon imbig igour eng nob yar qiumuniamirei. 54 Qen end Yisas nob isari Pita gor worotoar isuor eng wo mugenderi igoai. Igo ne bo qi isi Yisas nob igour munai eng qani end munon qei tend qoat igour eng wurinob mut qoariget igoai.

55 Ne munon aib-aib eng Yisas qob ger mai qamara igub igurei qi eng bo ende qamb musub waramb qamb wurinou qob suab igurei. 56 Ende qamarari ne munon qei der naget wurinou misirt gag-gag qamamir eng wurinou qob qamamir eng qeemben ger me qamarau. 57 Ne qei der misirt qetopur wot big qamamir: 58 “In igumin eng ete qamarei: ‘Inorou munai aib eng munon ubent mindatemir eng ye bo bapami qen ombur gari ende mindat boopurambam. Qenu munai mindain eng wonou wes, munon ger ende me mindainerei.’ Ende qamar eng mai qiyo?” 59 Munon qei der Yisas qob eng metes wot qamamir eng qei der ende ue qamb qob ger metes wot qamamirei.

60 Ende qamb at igamari munon aib eng wobont der naget Yisas qamat qamar: “Munon qebebi ne qebi quraur eng ne ger taui me wurinob qemerinenei ii? Ne qob ue e?” 61 Ende qamar eng Yisas qob ger me nob qamarau, urisinub igama ne bo qebi qamar: “Maigas, ne munon Qenu in Yuda boru igumune init niimurima der inubersieriba qamb nemaribigor eng, end ne ne Qenu wonou wau ten qiyo?” 62 Ende qamara Yisas qamar: “Eng gari nonou quran eng. Qen geret Munangit wau gunon eng Qenu uberegent bugab igo ne Qenu wonou gagam eng yet isa ten derine guboumon.” 63 Ende qamara munon aib Qenu munai qoat igo eng igub borusi mom outet wogub mi goan nob boobur arir wogub ete qamb ar: “Munon ger bo sabar qob ger me qemeriner. 64 Qenu qob soagensi qamara mom diban gugum igoun e. End ne qob qamb wot mai sioruboumon?” Ende qamara ne gugum uben bemeni qamamir: “Munon eng Qenu qob isi qurar eng gab mom umb qas weginer.”

65 Ne der nogumor wot tumiamir, a qei der mag taisi mi goant touri wogub ne waramb wogub bo beasimetet qamamir: “Ne qoyam end your nanamai qi eng sir gumat qamara gun e?” Ne munon eng oroar igour eng der mataisi waramb gab qiyo ende-ende atri igurei.

14:66-72 Pita Yisas, ye qoyam ue qamarei

(Matyu 26.69-75; Luk 22.56-62; Yon 18.15-18, 25-27)

66 Ende ebet igamari ne Pita wo ag end naget mut qoariget igoai. Igama ne Qenu munai qoat igo munon aib eng wonou sarau yamangar eng Pita qani yarab nan gab qamar: “Ne gor Nasaret munon Yisas eng wonou yurau qii?” 68 Ende qamara ne Pita der qamar: “Ne qob quran eng ye me imbigoum.” Ende qamb ne iua is qonut iret naget igama ne teteri qamar arei. 69 Ne yamangar eng munon qei wurinob qamar: “Wa, munon qira Yisas wonou munon ger yarai igo qii?” 70 Ende qamara munon eng gab ebetemir e Pita bo qamar: “Apand quraum.” Ende qamara wuri der qamamir: “Git ende, ego ne qob qamara mindiram goten igoun eng ne Galili munon mindiram goten gas ende igoun.” 71 Tandari ende qebi igamari Pita misiringet qob isi qamb wurinob qamar: “Segagam, munon eng quraumon eng ye sir ue.” 72 Ende qamara teteri bo arei. Ara ne Pita Yisas qob qoan ete nob qamar eng misir igorei. “Ai urigeremb pisia teteri qen omburt ara ne ne der qen ombur gari ende yete, ‘munon eng ye qoyam ue’ ende qemeriban.” Yisas qob eng Pita nob qamar eng qen end misir igub wogub borusi eab igoai.

Copyright information for `WNU