Mark 15

15:1-5 Yisas bo mot Pailat wot isumirei

(Matyu 27.1-2, 11-14; Luk 23.1-5; Yon 18.28-38)

Ende at igamari igoi urigeremb pisia ne munon baraitari Qenu munai qoat igour eng ne munon qomon qoat igour eng ne Yuda munon aib-aib eng ende Yisast qob qamb nausi wogub uyort uben touri wogub imurimari Pailat wot isorei. End isa ne Pailat Yisas qebi qamar: “Ne Yuda munon yamangar gugum wurinou baraitari gigit igoan eng ne qiyo?” Ne Yisas qamar: “Wo mai, nonou gari quran eng, ye munon eng gari,” ende qamarei. Qen end munon Qenu munai qoat igour eng Yisas qob meten wot qamamirei. Ende qamb abari ne Pailat Yisas bo qebi qamar: “Maigas, qob qebebi neborusiorub qamb nenet meten qamb igour eng ne ger taui me wurinob qemerinenei i?” Ende qamara ne Yisas qob ger bo me nob qamarau. Yisas ende aba gab Pailat misir qebebi igorei.

15:6-15 Pailat Yisas waramar qamb qamarei

(Matyu 27.15-26; Luk 23.13-25; Yon 18.39-19.16)

Togun gugum Yuda wuri qen aib Pasova end mi nub abari Pailat wuri mismisirar qamb munon ger uyort igama qen end wuriimurima isub igour. Ne bo qen end munon ger unum Barabas wo uyort igoai. Eng wo munon qei wurinob gabman sarau end sai qob qamb ne munon qei igarama umari wogub ne wo ba uyort bigumirei. Ne munon irou yar qomon eng ebet igour gas ende ebet Pailat nob qomurune munon uyort igour eng ger wuriwog qamb ebetemirei. Ende abari ne Pailat wuriqebi qamar: “An ye Yuda wurinou munon baraitari gigit igoar eng wugine anit isiner qamb misir igoumon qiyo?” 10 Eng munon aib-aib qomon qoat igour eng Yisast misiringet waramb ebetemir eng wo gag qebi qamarei. 11 Ende qamara ne munon baraitari wuri munon yurau wurinob qamamir: “Arari Pailat Barabas init waga yariner,” ende qamamirei. 12 Ende arari ne Pailat qamar: “Git eng ende igoum eng munon an Yuda wurinou munon baraitari wot qamb igoumon eng ye mai sieribam?” 13 Ne wuri qamamir: “Nam tenori big waramari uminer.” 14 Ende arari ne Pailat qamar: “Wo meimi qomon boru ger ebeterei?” Ne wuri qugiab amir: “Mom nam tenori big waramari umb qas weginer.” 15 Ende arari ne Pailat munon misir wuripomaimsi Barabas wurit waga isa ne Yisas yogorau munon yurau end imurimine isa pisirami waramb sumungasi wogub bisi yarab mom nam tenori big waramari uminer qamb imuriamorei.

15:16-20 Yogorau munon Yisas wot ber qob qamb igurei

(Matyu 27.27-31, Yon 19.2-3)

16 Ende wurit imurima ne yogorau munon Yisas mot gabman wurinou munait end isub yurau qei wurit orune yar gaiar qamb amirei. 17 Ende at wogub ne mi goan mian nob ger ba Yisas qumanimetet ne uyor qer nob ger ba munon baraitari wurinou mebir gas ende barsitet tarit end bugamsitemirei. 18 Ende at wogub ne ber qob nob qamamir: “Ie, ne Yuda wurinou munon baraitari gigit igoan qiyo?” 19 Ende qamb qombuni ba yar tari qer omboipi, a wot tumi gab, a ne aib qamb gag wot gamaur wat bugab, ende ebet igurei. 20 Eng wot igerig ende at wogub bo mi goan mian nob qumanimetetemir eng beasi wogub bo wonou mi goan eng qumanimetetemirei. Ende at wogub nam tenori big waramb qamb mot isumirei.

15:21-32 Yisas erer uriamirei

(Matyu 27.32-44; Luk 23.26-43; Yon 19.17-27)

21 Isi qataben gamir eng Sairini munon ger unum Saimon, wo Aleksander Rupus nob wurinou ur. Wo Yerusalem umo isib qamb di igoai. Ende gab ne Yisas nam togoramor eng bai qamb sesimot igamari baurei.

22 Baia ne ai qaur unum Golgota end isumirei. (Unum Golgota qanam eng ete: Munon tari qer) 23 End bisub ne nam qen tenori big waramune uter weriner qamb wain ya mi ger ‘mir’ qamb igour eng nob biiges utemir eng Yisas me niau. 24 Ende aba wogub baab nam qen tenori erer big waramirei. Ne yogorau munon Yisas wonou mi eng gagar baub qamb saub your ger wotanami eng bainer qamb ebetemirei.

25 Yisas big waramir eng itumut worom erer eitet diarei. 26 Ende igama ne nam ii ger ba Yisas wo qanam at waramir eng ete qamb gumatemirei: YURA WURINOU MUNON AIB

ende qamb gumat wogub tarit erer end big waramirei.
27 Yisas big waramir eng wobon et igama munon ombur yogub qiyo mi urim ba at qib igamari igaramir eng ig-ig et wurinagasiamirei. 28 Qenu qoan ir qamara munon ger gumater eng ete:

Munon eng munon boru-boru eng wurinob umiba,
ende qamar eng see irimanima gaun eng.

29 Yisas ende igama ne munon tap tog isi umo iri ite qib gab ber qob nob ete qamb-qamb qib igurei: “Wa, munon eit Qenu munai aib qen irout mindatemir eng wobo bapami qen ombur garit mindaib qamara igumine mai ebet igo? 30 Ne munon gagam ende gab eng nam tenori big nanamour eng nonou beneri ag dara gune e?” ende qamb-qamb qib igurei. 31 Ne munon baraitari aib-aib Qenut mian yab igour eng ne qomon imbig igour eng gagar der wuri gor ber qob wot qamamir: “Munon eng der in inubersieriba qamarari igub igoun eng, ende gab see wonomi ubersi in gor inubersieriner. 32 Qi wagari, Qenu munon inubersi qamb imurima darab ininou munon baraitari igoar eng eita a? Qand beneri ag dara gab in ‘io’ qomorun.” Ende qamarari ne munon boru ombur ig-ig wuri uriamir eng gor der Yisast ber qob qamb ende ebet igurei.

15:33-41 Yisas umorei

(Matyu 27.45-56; Luk 23.44-49; Yon 19.28-30)

33 Yisas ende igama igoi worom ginam tog yarab ne ai gugum ituramorei. Itumor ende igama worom isi qumat darab ne bo urigeramorei. 34 Urigeremb pisia igumir eng Yisas qugiab ete qamb arei: “Eloi Eloi, lama sabaktani.” Qob eng qanam eng ete: “Qenu, meimet qamb yewagan qiyo?” ende. 35 Ende igub ne qei der qamamir: “Wagari igun, Qenu wonou qob gigit qamarau munon Elaiya wot ara qii.” 36 Ne munon ger uyab-uyab isub mi goan ger ba ya uyeriri boru ger yaninget wogub ya ten ba yar gotaut yosi erer qite utune sisigot ni qamb utab qamar: “Wagari qi gab igorun, Elaiya wot arar end darab nerimeteiner qi?” 37 Gab igamari bo qugiab ab wogub umorei.

38 Uma wogub mi goan gurum aib inorou munai tumbigi ger sig qau eng opur uriamir eng met qitet quburab isi qumot waseramorei. 39 Ne Rom yogorau munon aib ger Yisas big waramari qoat naget igoar eng Yisas uma mi eng gagar ende aba gab qamar: “Apand, munon e Qenu wonou wau ten,” ende qamarei.

40 Qen end Maria Makdala yamangar eng ne Maria ger Yems Yosep nob unor eng ne yamangar ger Salome ne yamangar qei erogori wuri Yisas qoat mugenderi naget gab igurei. 41 Yamangar yurau eng Yisas Galili end sarau baab qiroa ubersi nob qib igour eng ne Yerusalem yamangar yaremir eng erogori igurei.

15:42-47 Yisas tumuniamirei

(Matyu 27.57-61; Luk 23.50-56; Yon 19.38-42)

42 Ne Arimatea munon ger unum Yosep, wo gor end igoai. Munon eng wo Yuda munon qomon qerei qob qerei igour eng wurinou erogori, ego wo misir uber igoai. Igo Qenu munon Isrel wuriubersi qamb imurima deriner end misir igub qoat igoai. 43 Munon eng Yisas ende uma gab ne barim eng Yuda wurinou inorou qen end munon mumun ag igoriner eng boru end ne wo ai gab-gab Pailat nob qemerib qamb isorei. Isib qamb Pailat wot yariamor ego qigimiet isorei. Isub qamar: “Mai, ye isub Yisas umar e mumun bis tumuniemini qiyo?” 44 Ende is qamara Pailat qiet qamar: “Ie, Yisas qand umai i?” Ende qamb ne yogorau munon gigit eng wot ara yara nob qamar: “Segagam Yisas umai?” 45 Ende qamara yogorau munon eng musub mom qamara igub wogub Yosep Yisas mumun bis tumuniom qamb qamara isorei. 46 Ne Yosep isub mi goan oan nob ger nomon qurt taui ba isub Yisas mumun nam erer igoar eng beneri ba ag big mi goan end suumi bis tumun erobon big wogub ne nomon aib ger ba yar tumun qabar qipiot wagerei. 47 Eng ende abari ne yamangar eng, Makdala Maria eng nob Maria ger Yosep Yems nob unor eng, ombur Yisas tumunimari musub mom gab imbig igurei.

Copyright information for `WNU