1 Corinthians 12

Godna Hamwinya dé nak maki nak maki hambuk hwe

Wuna nyama bandi, némbuli hundi nawulak watawuni, Godna Hamwinya baka hwendén hambukéka. Guni wun hambukéka jémba xékélakingute wuni mawuli ye.

Guni xékélaki. Hanja, guni Godna hundi xékéhafi yangun nukwa, di hundi buléhafi yakwa yénataka godka guniré témbéra hura yi, guna mawuli yike yandét, guni yénataka godna ximbu harékéngute. Di nak maki nak maki yambumbu guniré témbéra hura yi. Wungi maki guni du takwana mawulimbu tékwa hamwinyaka xékélakingute wuni guniré we. Godna Hamwinya deka mawulimbu wulaaye téndét di du takwa angi yamba wakéndi, “Jisas dé haraki saraki sémbut hura dé haraki hafwaré yitandé.” Wungi yamba wakéndi. Godna Hamwinya deka mawulimbu tékwa du takwa male angi watandi, “Jisas dé nana Néma Du dé.”

Godna Hamwinya natafa male reta dé nak maki nak maki hambuk dé nanika hwe. Nana Néma Du natafa male rendéka nani déka nak maki nak maki jémba ya. God natafa male reta dé nani déka du takwaka hambuk hwe, nani nak maki nak maki jémba yambete. Godna Hamwinya dé nana mawulimbu téta dé nani nak nakéka hambuk hwe, nani Godna du takwa atéfékré yikafre hurumbete.

Godna Hamwinya hambuk hwendéka nawulak di xékélelaki hundi nawulak wa. Godna Hamwinya hambuk hwendéka nawulak di Godna jémbaka nawulakéka jémba xékélakita di hundi wa. Godna Hamwinya hambuk hwendéka nawulak di Godka jémba sarékéta di hurutendéka jonduka “mwi hundi dé” di na, wun jondu xakundéte. Godna Hamwinya hambuk hwendéka nawulak di bar hiyaakwa du takwaré di huréhaléké. 10 Nawulak di hanja xéhafi yandan hambuk jémba ya. Nawulak di Godna ximbu profetna hundi wa. Nawulak di du takwana mawulimbu tékwa hamwinyaka di xékélaki. Méta hamwinya deka mawulimbu dé té, di wun hundi wandate? Wungi di xékélaki. Godna Hamwinya hambuk hwendéka nawulak di xékéhafi yandan hundi wa. Nawulak di wun xékéhafi yandaka hundi yawuleka du takwaré wa. 11 Nani Godna du takwa wungi yambeka dé Godna Hamwinya male dé wun hambuk nani nak nakéka hwe. Godna Hamwinya male déka mawuli sarékémbu dé wun hambuk wungi hwe.

Kraisna du takwa atéfék di natafa duna séfi maki di

12 Duna séfi dé natafa male téndéka di séfélak jondu di té, déka séfimbu. Wun séfélak jondu téndéka dé séfi natafa male dé té. Wungi male nani Kraisna hundika xékékwa du takwa nani Kraisna séfi me. 13 Nani yingi maki me? Nani Judana du takwa nani re, o nak téfana du takwa nani re? Nak duna hundi xékéta déka jémba yakwa du takwa nani re, o mawuli yambeka maki jémba yakwa du takwa nani re? Reséndé. Godna Hamwinyambu nani atéfék natafa mawuli héraata guré nandita nani natafa séfimbu nani re. Reta nani atéfék natafa male Hamwinya nani héra.

14 Nani xékélaki. Duna séfimbu natafa joo male téhambandé. Duna séfimbu séfélak jondu di té. 15 Duna man nak angi wandét, “Wuni tamba yingafwe. Wungi maki wuni séfina joo nak yingafwe.” Wungi wandét, reséndé. Wandén nukwa akwi dé séfina joo nak dé. 16 Duna waan angi wandét, “Wuni dama yingafwe. Wungi maki wuni séfina joo nak yingafwe.” Wungi wandét, reséndé. Wandén nukwa akwi dé séfina joo nak dé.

17 Duna séfimbu dama male téndét, yingi maki nae dé joo nak xékétandé? Déka séfimbu waan male téndét, yingi maki nae dé yama nak sékétandé? 18 Wu yingafwe. God nana séfi wungi huratakahambandé. Dé déka mawuli yandékangalambu dé atéfék jondu nana séfimbu dé jémba hurataka. 19 God séfimbu tékwa natafa joo male huratakandét, nana séfi jémba yamba tékéndé. 20 God wungi huruhambandé. Séfélak jondu dé té nana séfimbu. Téndéka nana séfi natafa male dé té.

21 Wungi maki dama tambaka yamba wakéndé, “Wuni hafu séfina jémba atéfék hali huruwu. Méni sa yi.” Wungi yamba wakéndé. Humbu akwi manka yamba wakéndé, “Wuni hafu séfina jémba atéfék hali huruwu. Méni sa yi.” Dé akwi wungi yamba wakéndé. 22 Nana séfimbu tékwa jondu nawulakéka nani wa, “Hambuk yahafi yakwa joo dé.” Wungi wambeka joo nana séfimbu téhafi yandét, nana séfi jémba yamba tékéndé. 23 Nana séfimbu tékwa nawulak jonduka nani wa, “Baka joo dé.” Wungi wata nani wun séfika nani nukwa wur gi. Nana séfimbu tékwa nak jooka nani wa, “Di wun jooré xéndamboka hélék wuni ye.” Wungi wata nani wun séfika joo nak sanda. 24 Nana séfimbu tékwa nak jooka nani wa, “Wu yikafre joo dé.” Wungi wata wun séfika nani joo nak sandahafi ye. God nana séfi hurataka dé nak joo nak joo nana séfimbu hurataka dé naniré wa, nani “Baka joo dé” nambeka jooka jémba hatimbete. 25 Nana séfimbu tékwa jondu hafu hafu téndate, wungi huruhambandé. Nana séfi natafambu reta jémba téndéte dé wungi huru. Wungi maki nana séfimbu tékwa joo dé nak séfimbu tékwa jooka jémba male hatita té. Di atéfék nak nakéka di jémba male hatita té. 26 Nana séfimbu tékwa joo nak hangéli hérandét, nana séfimbu tékwa jondu atéfék di hangéli héra. Nawulak du wun séfimbu tékwa nak joona ximbu harékéndat, wun séfimbu tékwa jondu atéfék di wun joo wali mawuli sawuli yatandi.

27 Guni Krais Jisasna hundi xékékwa du takwa, guni Kraisna séfi guni re. Reta guni nak nak séfimbu tékwa nak joo guni re. 28 Renguka dé God guni déka du takwaré wa, guni nak nak déka jémba yangute. Wungi wandéka tale nawulak di aposel di re. Deka hukémbu nawulak di profet di re. Deka hukémbu nawulak di Godka wakwekwa du di re. Deka hukémbu nawulak di hanja xéhafi yandan hambuk jémba di ya. Deka hukémbu nawulak di bar hiyaakwa du takwaré huréhaléké. Deka hukémbu nawulak di du takwaré yikafre huru. Nawulak di Kraisna du takwana jémbaka hatikwa néma du re. Nawulak di xékéhafi yandan hundi wa.

29 Yingi maki dé? God wungi wandéka nani atéfék aposel nani wana? Nani atéfék profet nani wana? Nani atéfék Godka wakwekwa du wana? Nani atéfék hanja xéhafi yandan hambuk jémba nani ya wana? 30 Nani atéfék bar hiyaakwa du takwaré huréhaléké wana? Nani atéfék xékéhafi yambeka hundi nani wa wana? Nani atéfék wun hundi yawuleka nani wa wana? Wu yingafwe. 31 Wun hambuk atéfék wu yikafre hambuk dé. Nawulak di némafwi yikafre hambuk di. Guni wunde némafwi hambuk héranjoka némafwimbu mawuli yangute wuni mawuli ye.

Némbuli jémba retenguka sémbutka wakwetawuni. Wun sémbut dé atéfék sémbutré dé sarékéngwandé.

Copyright information for `WOS