1 Corinthians 2

Krais mimbu hiyandénka dé Pol hundi wa

Guni wuna nyama bandi, mé xéké. Wuni guni Néma Duna ximbu male harékéngute mawuli yata, wuni guniré God fakundén hundi wanjoka yae, wuni xékélelakikwa du wandaka maki wahambawuni. Wuna mawulimbu angi wuni wa, “Wuni guni wali reta wuni nak jooka yamba sarékékéwuni. Wuni Jisas Kraiska male sarékétawuni. Mimbu hiyandénka sarékéta watawuni.” Wungi wata guni wali re wuni hambuk yahafi yata wungi roota généta re. Reta xékélelakikwa du jémba wandaka maki wahambawuni. Wuni hundi wawuka Godna Hamwinya wuni wali téta dé Godna hambuk guniré wakwe. Guni angi wangute, “Xékélakikwa duna hundi xékéta nani xékélakihambame. God hambuk yandéka xémbenka nani xékélaki. Wun hundi mwi hundi dé.” Wungi wangute wuni wun hundi wa.

Godna Hamwinya dé nanika yikafre mawuli hwe

Wungi wata nani Godna hundi jémba xékékwa du takwaré nani xékélelaki hundi wa. Wun xékélelaki hundi dé némbuli rekwa duna hundi némbuli rekwa néma duna hundi yingafwe. Wunde du hiyae fakutandi. Nani God fakundén xékélelaki hundi nani wa. Hanja God ané hundi dé faku. Hanja God ané héfa huratakahafi yata dé wa, nani fakundén hundika jémba xékélakita dé wali resékembete. Ané héfambu rekwa néma du di God fakundén xékélelaki hundika xékélakihambandi. Di wun hundika xékélakita di nana Néma Duré xiyae mimbu yamba hatekakéndi. Nana Néma Du dé nukwa maki dé hanyi. Hanja Godna du nak Godna nyingambu angi dé hayi:

God méta jondu dé huru, Godka némafwimbu mawuli yakwa du takwaka?
Du takwa wun jondu xéhambandi. Wun jonduka xékéhambandi.
Deka mawuli sarékémbu xékélakihambandi, wun jonduka.
Wungi dé hayi.
10 God wun jonduka dé naniré wakwe, déka Hamwinyambu. Déka Hamwinya dé atéfék jonduka xéfuke. God fakundén mawulika akwi dé Godna Hamwinya xékélaki. 11 Héndé nak duna mawuli sarékéka xékélaki? Wun duna hamwinya hafu dé déka mawulika xékélaki, dé wumbu rendénka. Wungi maki Godna Hamwinya hafu dé Godna mawulika xékélaki. 12 Nani ané héfana hamwinya hérahambame. God wandéka déka Hamwinya nana mawulimbu wulaaye dé té, nani God nanika baka hwendén jonduka jémba xékélakimbete. 13 Nani wun hwendén jonduka nani we. Nani ané héfambu rekwa xékélakikwa duna hundi xékétaka wahambame. Godna Hamwinya naniré wakwendéka nani guniré we. Nani Godna Hamwinyana hundi xékéta nani déka Hamwinya hura tékwa du takwaré déka hundi wa.

14 Godna Hamwinya hura téhafi yakwa du takwa Godna Hamwinya wandén hundi xékéhambandi. Xékéhafi yata di wa, “Wun hundi dé wangété duna hundi dé.” Wungi wata di wun hundika yamba xékélakikéndi. Godna Hamwinya hura tékwa du takwa male Godna Hamwinya wandén hundika jémba xékélakitandi. 15 Godna Hamwinya hura tékwa du takwa di xékélakitandi. Méta joo yikafre joo dé? Méta joo haraki saraki joo dé? Wungi xékélakindaka Godna Hamwinya hura téhafi yakwa du takwa di Godna Hamwinya hura tékwa du takwana mawulika xékélakinjoka di hurufatiké. 16 Hurufatikéndakaka, Godna nyingambu angi dé wa: “Héndé Néma Duna mawuli xékélaki, déré déka jémbaka wakwenjoka?” Wungi wandéka Kraisna mawuli saréké dé nana mawulimbu té.

Copyright information for `WOS