1 Corinthians 7

Takwa héraakwa du, du humbwikwa takwaka dé Pol hundi wa

Guni nyingambu hayingun hundi hasa watawuni. Du, takwa hérahafi yata hawindu rendat, wu yikafre dé. Du nak takwa wali hwanjoka mawuli yata dé haraki saraki sémbut huruhafi yanjoka mawuli yata dé takwa hési hératandé, lé déka hafu takwa reléte. Takwa akwi lé haraki saraki sémbut huruhafi yanjoka mawuli yata lé du nakré humbwitalé, dé léka hafu du rendéte. Takwa léka séfika néma takwa yamba rekélé. Léka du néma du dé re, léka séfika. Du akwi déka séfika néma du yamba rekéndé. Déka takwa néma takwa lé re, déka séfika. Déka takwa dé wali hwanjoka mawuli yalét, dé yingafwe yamba nakéndé. Léka du lé wali hwanjoka mawuli yandét, lé yingafwe yamba nakélé. Guni du guna takwa wali natafambu reta hwaata, guni léré hu hwehafi yata guna séfika yamba hulukikénguni. Guni takwa guni guna duré akwi hu hwehafi yata guna séfika yamba hulukikénguni. Béni natafa mawuli héraata Godka male sarékénjoka, béna séfi nawula nukwa hulukimbét, wu yikafre dé. Hukémbu béni natafambu reta wambula hwatambéni. Wambula hwahafi yambét, wafewana, Satan yae béna mawuliré haraki hurundét, béni nak du hési takwa wali haraki saraki sémbut hurutambéni wana?

Guni wuniré wakwexékénguka wuni yawundu na. Guni hafu xe. Wun jooka hambuk hundi wahambawuni. Atéfék du takwa wuni maki hawindu hawitakwa rendate, wuni mawuli ya. God dé nanika nak maki nak maki hambuk dé hwe, nani nak maki nak maki jémba yambete. Dé hwendéka du nawulak takwa hérandaka takwa nawulak di du humbwi. God nawulak du takwaka nak hambuk hwendéka di hawindu hawitakwa re.

Wuni hawindu, hawitakwa, du hiyandé takwaka wuni angi we: Di wuni rewuka maki hawindu hawitakwa rendat, wu yikafre dé. Nak hundi akwi wuni we: Du nak hési takwaré héranjoka némafwimbu mawuli yandét, wu métaka hérandé. Takwa hési nak duré humbwinjoka némafwimbu mawuli yalét, wu métaka humbwilé. Bér wungi hurumbét, wu yikafre dé. Bér wungi hurunjoka némafwimbu mawuli yata, wungi huruhafi yata, baka rembét, wafewana bérka mawulimbu ya maki yanéta jémba téhafi yandét bér haraki saraki sémbut hurutambér?

10 Wuni du wali rekwa takwaka, takwa wali rekwa duka akwi, guniré wuni ané hundi we. Ané wuna hundi yingafwe. Ané Néma Duna hundi dé. Takwa léka du yatakataka yamba yikélé. 11 Takwa léka du yatakataka ye, lé baka retalé. Nak duré yamba humbwikélé. Lé baka renjoka hélék yata, lé léka duka wambula ye, natafa mawuli wambula héraata, jémba retambér. Du akwi déka takwaré yamba wakéndé, lé déré yatakataka yiléte.

12 Nawulak du takwaka wuni ané hundi we. Nana Néma Du ané hundi wahafi yandéka wuni ané hundi wa. Kraisna hundi jémba xékékwa du Kraisna hundi jémba xékéhafi yakwa takwaré hérandét, lé dé wali renjoka mawuli yalét, dé wule takwaré yamba wakéndé, lé déré yatakataka yiléte. 13 Kraisna hundi jémba xékékwa takwa Kraisna hundi xékéhafi yakwa du wali relét, dé lé wali renjoka mawuli yandét, lé déré yamba yatakakélé. 14 Guni guni xékélaki. Kraisna hundi xékéhafi yakwa du Kraisna hundi jémba xékékwa takwaré hérae, lé wali rendét, God wule takwaka sarékéta watandé, “Wule takwa wuna hundi xékéta wuna hémémbu xakutalé. Léka du akwi wuna dé.” Wungi maki Kraisna hundi xékéhafi yakwa takwa Kraisna hundi jémba xékékwa duré humbwe, dé wali relét, God wun duka sarékéta watandé, “Wun du wuna hundi xékéta wuna hémémbu xakutandé. Déka takwa akwi wuna lé.” God wungi wata bérka nyangwalka watandé, “Di wuna du takwana nyangwal di.” God wunde Kraisna hundi xékéhafi yakwa du takwaka wungi wahafi yandét, déka makambu deka nyangwal Kraisna hundi xékéhafi yakwa du takwana nyangwal maki retandi.

15 Kraisna hundi xékéhafi yakwa du Kraisna hundi jémba xékékwa takwaré hérae, léré yatakanjoka mawuli yandét, dé léré yatakakwandé. Kraisna hundi xékéhafi yakwa takwa Kraisna hundi jémba xékékwa du wali re, déré yatakanjoka mawuli yalét, lé déré yatakakwalé. Di guniré yatakataka yindat, guni hambuk hundika roohafi yata jémba retanguni. God déka du takwa nakélak huru mawuli hérandate dé mawuli ye. 16 Guni takwa, guni guna du wali reta déré yikafre hurungut, wafewana hukémbu dé Kraisna hundi jémba xékéta huli mawuli hératandé wana yingi wana? Wun jooka xékélakihambanguni. Guni du, guni guna takwa wali reta léré yikafre hurungut, wafewana hukémbu lé Kraisna hundi jémba xékéta huli mawuli hératalé wana yingi wana? Guni akwi xékélakihambanguni.

Nani God naniré wasékendén sémbutmbu retame

17 Wun hundi xékéta ané hundi akwi mé xéké. Néma Du wandéka guni méta jémba guni ya? Déka hundi xékéngute God guniré wasékendéka guni yingi maki guni re? Guni nak nak, wun nukwa rengun maki, némbuli akwi wungi retanguni. Wun hundi wuni atéfék getéfambu reta Krais Jisasna hundi xékékwa du takwaré wuni we. 18 Du nak hanja Judana du rendéka di déka séfi sékéndaka hukémbu God wun du Kraisna hundi xékéndéte déré wasékendét, wun du séfi sékéhafi yandé du maki renjoka yamba hurukéndé. Nak téfana du nak déka séfi sékéhafi yandat, dé Kraisna hundi xékéndéte God déré wasékendét, wun du di déka séfi sékéndate yamba wakéndé. 19 Séfi sékéndaka, wu baka joo dé. Séfi sékéhafi yandaka, wun akwi baka joo dé. Godna hundi jémba xékéta wandén maki hurundaka, wu némafwi joo dé.

20 Atéfék du takwa, God Krais Jisasna hundi xékéndate tale diré wasékendén nukwa rendan maki, wungi métaka renda. 21 Hanja Krais Jisasna hundi xékéngute God wasékendén nukwa, guni nak duna jémba yakwa du takwa guni re, o yingi maki dé? Reséndé. Nak duna jémba yangukaka, haraki mawuli yamba xékékénguni. Di guni diré yatakataka jémba yingute wandat, yak, diré yatakataka jémba yitanguni.

22 Guni nak duna jémba yakwa du takwa, guni wungi renguka God guniré wasékendéka guni Kraismbu jémba reta nak duna jémba yahafi yakwa du takwa maki re. Guni nak duna jémba yahafi yakwa du takwa, guni wungi renguka God guniré wasékendéka guni Kraisna jémba yakwa du takwa guni re. 23 Krais guniré Satanéna tambambu héranjoka dé hiyae déka nyéki hwe. Wun némafwi jooka sarékéta guni nak duna jémba baka yangute dé guniré hulukindéte yawundu yamba nakénguni. 24 Wuna nyama bandi, guni nak nak, God Krais Jisasna hundi xékéngute tale guniré wasékendén nukwa rengun maki, wungi retanguni.

Hawindu hawitakwaka dé Pol hundi wa

25 Guni wuniré hawitakwaka wakwexékéngun hundika Néma Du wuniré hundi wahambandé. God wunika saréfa naata wandéka wuni déka yikafre jémba jémba wuni ye. Wungi yata wuni wuna mawuli sarékémbu hawitakwaka hundi we.

26 Ané nukwambu rekwa xakéngalika sarékéta guniré wuni we. Guni némbuli renguka maki male retanguni. Wungi rengut, wu yikafre dé. 27 Guni takwa hérae, léré yamba yatakakénguni. Guni takwa hérahafi yata guni takwa héranjoka sarékékénguni. 28 Guni du, guni takwa hérangut, wu haraki sémbut yingafwe. Guni hawitakwa, guni du humbwingut, wu haraki sémbut yingafwe. Wun hundi wataka nak hundi akwi watawuni. Du humbwikwa takwa, takwa héraakwa du, guni wungi rengut, nawulak xak gunimbu xakutandi. Di gunimbu xakundamboka wuni wungi wa.

29 Wuna nyama bandi, angi hurungute wuni mawuli ye. Krais Jisasna jémba yatembeka nukwa nawulak male di re. Wunka sarékéta némbuli akwi hukémbu akwi guni takwa héraakwa du, guni takwa hérahafi yakwa du hurundaka maki hurutanguni. 30 Guni géraakwa du takwa, gérahafi yakwa du takwa hurundaka maki hurutanguni. Guni mawuli sawuli yakwa du takwa, mawuli sawuli yahafi yakwa du takwa hurundaka maki hurutanguni. Guni jondu héraakwa du takwa, jondu hérahafi yakwa du takwa hurundaka maki hurutanguni. 31 Guni ané héfambu rekwa jondumbu jémba yakwa du takwa, wun jémba yata wun jonduka male sarékékénguni. Nani xékélaki. Némbuli rekwa héfa hényitandé. Wungi xékélakita wuni wungi wa.

32 Guni Néma Duna jémba male yanjoka sarékéngute wuni mawuli ye. Guni xak hérangumboka hélék wuni ye. Takwa hérahafi yakwa du di Néma Duna jémbaka male di saréké, dé deka yandan jémbaka yikafre mawuli yandéte. 33 Takwa héraakwa du di ané héfana jonduka akwi di saréké, deka takwa dika yikafre mawuli yandate. 34 Sarékéta di deka mawulimbu di watémbéra re. Du yike takwa hawitakwa akwi di Néma Duna jémbaka male di saréké, dé dika yikafre mawuli yandéte. Sarékéta, deka mawuli deka séfi jémba téndéte mawuli yata, di déka jémba jémba yanjoka di saréké. Du humbwikwa takwa di ané héfana jonduka akwi di saréké, deka du dika yikafre mawuli yandate.

35 Guni jémba rengute wuni wun hundi wa. Guniré watéfinjoka wahambawuni. Guni yikafre sémbut huruta Néma Duna jémba yanjoka male mawuli yangute, wuni wun hundi wa.

36 Hawitakwa nawulak di du humbwinjoka mawuli ye. Mawuli yandaka deka yafa.
wuna hundika sarékéta deka takwanya hawitakwa rendate di sarékéta diré haraki hurunjoka di hélék ya. Wunde yafaka wuni angi wa. Guna takwanya némafwi ye du nakré humbwinjoka némafwimbu mawuli yalét, yak, mawuli yanguka maki lé déré humbwitalé. Humbwilét, guni haraki saraki sémbut huruhambanguni.
Nawulak xékélakikwa du di angi saréké. Wun hundi dé takwana yafaka wahambandé. Wun hundi dé wule takwana wasékéndan du dé wa.
37 Guni du, guni guna mawulimbu hambuk ye téngut nak du wun jooka wahafi yandat, guni guna mawuli sarékémbu natafa mawuli sarékéta angi wangut, “Wuna takwanya yamba humbwikélé. Lé baka reléte wuni mawuli ye.” Wungi wata jémba retanguni. 38 Wunde duka sarékéta wuni angi wa. Du déka takwanyaré nak duka hwendét, wu yikafre dé. Nak du, déka takwanyaré hwehafi yata dé nak duna sémbutré sarékéngwanda dé yikafre sémbut dé huru.

39 Takwa léka du hiyahafi rendét, lé léka du wali retalé. Déré yamba yatakakélé. Léka du hiyandét, lé nak duré humbwinjoka mawuli yalét, wun du Néma Duna hundi jémba xékéndét, wu yikafre dé. Lé déré humbwitalé. 40 Wuna mawulimbu angi wuni we: Léka du hiyandét lé baka relét, wu yikafre dé. Lé yikafre mawuli yatalé. Wungi sarékéta ané akwi wuni saréké, Godna Hamwinya wuna mawulimbu téta wunika dé wa.

Copyright information for `WOS