1 Corinthians 8

Yénataka godka hwendan hamwi

Guni yénataka godka hwendan hamwika wakwexékéngun hundika némbuli hasa watawuni. Guni wa, “Nani wun jooka nani xékélaki.” Wungi wata guni mwi hundi guni wa. Ané hundi akwi mé xéké. Guni wungi wata guni hafuka sarékéta guni baka guna ximbu haréké. Guni du takwaka némafwimbu mawuli yata deka mawuliré yikafre hurutanguni, deka mawuli jémba téndéte. Du deka mawulimbu wata, “Nani séfélak jonduka nani xékélaki.” Wungi wata di jémba xékélakikwa yambuka xékélakihambandi. Du takwa Godka némafwimbu mawuli yandat, God dika dé xékélaki.

Gwalinyaka hwendan hamwi sangukaka, angi wuni we. Wun yénataka god di mwi god maki yingafwe. Di baka joo di. Natafa God male dé re. Wungi nani xékélaki. Séfélak héfambu rekwa jonduka akwi, séfélak nyirmbu rekwa jonduka akwi ané héfambu rekwa du takwa di wa, “Di nana néma du di. Di nana god di.” Wungi wandaka nani xékélaki. Nana God dé nana yafa God male dé. Dé atéfék jonduna mo dé. Nani déka jémba yanjoka nani re. Nana Néma Du natafa male dé. Dé Jisas Krais dé. Dé jémba yata atéfék jondu dé huratakandéka nani démbu huli mawuli hérae nani jémba re. Wungi nani xékélaki.

Du takwa nawulak di wun jooka xékélakihambandi. Hanja di nawulak gwalinyaka male sarékéndaka dé. Wungi sarékéta di wun yénataka godka hwendan hamwi sa. Sataka hukémbu nawulak di Krais Jisasna hundi xéké. Xékéndaka deka mawuli hambuk yahafi ye jémba téhambandé. Di némbuli di wa, “Nani wun hamwi sata nani yénataka godka hwendan hamwi nani sa. Wungi sata, wu haraki saraki sémbut nani huru.” Di wungi wataka sataka, wu haraki sémbut di huru. Yingi maki nani Godna makambu jémba retame? Wun hamwi sata Godna makambu jémba retame, o wun hamwi sahafi yata Godna makambu jémba retame? God samben hamwika sarékéhafi yata dé wun hamwika yamba wakéndé.

Guni wun jooka xékélakita yénataka godka “Wu baka joo dé” naata, mé guni xékélaki na. Guni yénataka godka hwendan hamwi sangut, wafewana, guna hambuk yahafi yakwa nyama bandi nawulak guniré xe haraki sémbutmbu xakritandi. 10 Wunde du takwa di Krais Jisasna hundi xékéndaka deka mawuli hambuk yahafi ye jémba téhambandé. Wunde du takwa di wa, “Nani wun hamwi sata, haraki saraki sémbut nani huru. Wun hamwika yakértame.” Wungi wandaka guni wun jooka “Baka joo dé” naata, wun jooka xékélakita, yénataka godka wandaka geré wulaaye, yénataka godka hwendan hamwi sangut, di xéta wafewana, di akwi wun hamwi satandi? Wungi sata di haraki saraki sémbut di huru, di wun hamwika yakérndanka. 11 Di wungi hurundat, guna xékélelaki deka mawuliré dé haraki huru, di haraki saraki sémbut hurundate. Wunde du takwaka akwi Krais dé hiya. 12 Wunde du takwana mawuli hambuk yahafi ye jémba téhambandé. Guni deka mawuliré haraki huruta diré haraki saraki sémbut guni huru. Guni Kraisna hundi xékékwa du takwaré wungi huruta guni Kraisré akwi haraki saraki sémbut guni huru.

13 Wungi maki, wuni hamwi sawut, wuna nyama bandi wuniré xe haraki sémbutmbu xakrindét, wuni wun hamwi wambula yamba sakéwuni. Deka mawuliré haraki huruhafi yanjoka wuni wun hamwi yamba sakéwuni.

Copyright information for `WOS