1 John 4

Godna Hamwinya deka mawulimbu dé té o yingafwe?

Némafwimbu mawuli yawuka du takwa, mé xéké. Némbuli séfélak yénataka hundi wakwa profet di ané héfambu yitaka yataka. Wun jooka sarékéta du takwa gunika yae wandat, “Godna Hamwinya nana mawulimbu wulaaye téndéka nani Godna ximbu hundi wa.” Wungi wandat, guni deka hundi bari yamba xékékénguni. Tale deka hundika sarékétanguni. Sarékéta xékélakitanguni. Godna Hamwinya deka mawulimbu dé té wana, haraki hamwinya deka mawulimbu dé té wana? Godna Hamwinya du takwana mawulimbu téndét, di watandi, “God wandéka déka nyan Jisas Krais héfambu rekwa duna séfi hura dé nana héfaré gaya. Wu mwi hundi dé.” Wungi wandat, guni xékélakitanguni. Godna Hamwinya deka mawulimbu dé té. Di Kraiska wungi wahafi yandat, guni xékélakitanguni. Godna Hamwinya deka mawulimbu téhambandé. Wun hundi wahafi yakwa du takwa di Jisas Kraisna mama du wandéka hundi di xéké. Hanja guni hundi xéké, Jisas Kraisna mama du yatendékaka. Némbuli dé yae ané héfambu re.

Wuna nyangwal, mé xéké. Guni Godna du takwa guni. Godna Hamwinya guna mawulimbu dé té. Satan dé ané héfana du takwana mawulimbu dé té. Godna Hamwinyana hambuk Satanéna hambukré sarékéngwandéndéka maki, guni ané héfana du takwaré wundé sarékéngwandéngu. Di ané héfana du takwa di re. Wungi reta di ané héfana jonduka male di hundi wa. Wungi wandaka ané héfana du takwa di deka hundi xéké. Nani Godna du takwa nani re. Godka xékélakikwa du takwa di nana hundi xéké. Nawulak du takwa di Godna du takwa rehafi yata di nana hundi xékéhambandi. Xékéhafi yandaka nani angi xékélaki. Nana hundi xékékwa du takwana mawulimbu Godna Hamwinya dé mwi hundi wata dé té. Nana hundi xékéhafi yakwa du takwana mawulimbu Satan dé yénataka hundi wata dé té.

God dé nanika némafwimbu mawuli yakwa du dé

Némafwimbu mawuli yawuka du takwa, mé xéké. Du takwaka némafwimbu mawuli yambeka sémbut dé Godmbu dé xaku. Xakundékaka sarékéta nani nak nakéka némafwimbu mawuli yatame. Du takwaka némafwimbu mawuli yakwa du takwa di Godna nyangwal reta di Godka jémba xékélaki. God dé némafwimbu mawuli yambeka sémbutna mo dé. Wungi maki, du takwaka némafwimbu mawuli yahafi yakwa du takwa di Godka xékélakihambandi. God nanika némafwimbu mawuli yata dé déka mawulika naniré wakwenjoka dé angi huru. Dé déka natafa male nyanré wandéka dé ané héfaré gaya, nani démbu huli mawuli hérae jémba rembete, wungi re wungi re. 10 Méta sémbutka wuni we? Nani Godka némafwimbu mawuli yambekaka wuni we wana, God nanika némafwimbu mawuli yandékaka wuni we wana? Wu God nanika némafwimbu mawuli yandékaka wuni we. Dé nanika némafwimbu mawuli yata déka nyanré wandéka dé gaya, dé hafuré Godka hweta hiyae nana haraki saraki sémbut hérekinjoka.

11 Némafwimbu mawuli yawuka du takwa, mé xéké. God wungi nanika némafwimbu mawuli yandékaka sarékéta nani nak nakéka némafwimbu mawuli yatame. 12 Du takwa atéfék nani akwi Godré xéhambame, hanja akwi némbuli akwi. Xéhafi yata nani nak nakéka némafwimbu mawuli yambet, God nana mawulimbu retandé. Rendét nani déka némafwimbu mawuli yatame, dé nanika némafwimbu mawuli yandéka maki. Wu mwi hundi dé.

13 God déka Hamwinya nanika hwendéka nani xékélaki. Nani Godmbu rembeka dé nana mawulimbu dé re. 14 God déka nyanré dé wa, dé gaye atéfék du takwaré Satanéna tambambu hérandéte. Wandéka gayandéka wundé xékwa. Xétaka nani hundi we. 15 Du takwa angi wandat, “Jisas Godna nyan dé. Wu mwi hundi dé.” Wungi wandat, God deka mawulimbu téndéka di Godmbu di re. 16 Nani God nanika némafwimbu mawuli yandékaka xékélakita nani nana mawulimbu wa, “God nanika dé némafwimbu mawuli ya. Wu mwi hundi dé.” Wungi nani wa.

God dé némafwimbu mawuli yambeka sémbutna mo dé. Nani atéfék du takwaka akwi, Godka akwi, némafwimbu mawuli yambeka sémbutmbu téta nani Godmbu rembeka dé God nana mawulimbu dé re.
17 God nana mawulimbu rendét, nani dé mawuli yandéka maki du takwaka akwi Godka akwi némafwimbu mawuli yambet, dé némafwi kot xékékwa néma du retendéka nukwa yandét, nani déka makambu téta roohafi yata yikafre mawuli yatame. Nani ané héfambu reta nani Krais rendéka maki nani re. Rembekaka nani Godna makambu téta yikafre mawuli yatame. 18 God nanika némafwimbu mawuli yandékaka xékélakita nani yamba rookéme. God dika némafwimbu mawuli yandékaka xékélakikwa du takwa di atéfék jonduka yamba rookéndi. Rookwa du takwa di angi wa, “God hurumben haraki saraki sémbut hasa hwetandé.” Wungi wata God dika némafwimbu mawuli yandékaka xékélakihambandi. Xékélakihafi yata di roo.

19 Tale God dé nanika némafwimbu mawuli ya. Mawuli yandénka nani déka akwi nak nakéka akwi nani némafwimbu mawuli ye. 20 Du takwa deka nyama bandika hélék yata angi wandat, “Nani Godka némafwimbu mawuli nani ye.” Wungi wandat, xékélakitame, di yénataka hundi wakwa du takwa di. Di xéndaka du takwaka némafwimbu mawuli yahambandi. Di wungi mawuli yahafi yata, yingi maki nae di xéhafi yandaka Godka némafwimbu mawuli yatandi? Wungi yingafwe. 21 Jisas ané hambuk hundi dé naniré wa, “Guni Godka némafwimbu mawuli yakwa du takwa, guni guna nyama bandika akwi némafwimbu mawuli yatanguni.” Wungi dé naniré wa.

Copyright information for `WOS