1 Thessalonians 3

Pol dé wa, Timoti ye deka mawuliré yikafre hurundéte

Nani wungi sarékéta gunika hundi nawulak xékénjoka mawuli yata haxénjoka hélék yata ani wuni Sailas wali ani angi wa, “Ani hafu Atensmbu haxéta renat, Timoti aniré yatakataka dika yitandé, deka hundi xékénjoka.” Wungi we ani Timotiré wa, gunika yindéte. Nana bandi Timoti dé ani wali yitaka yatakata dé akwi Godna jémba yata yikafre hundi dé wa Kraiska. Déré wanaka dé gunika ye guniré hundi wa, guni Jisaska jémba sarékéngut, guna mawuli hambuk yata jémba téndét, du nawulak guniré haraki hurundat, guni wun jooka haraki mawuli xékéngumboka. Guni xékélaki, hanja God naniré dé waséke, nani déka hundi xékéta wun hangéli hérambete. Hanja guni wali reta naniré haraki hurutendakaka séfélak nukwambu nani wa. Wamben maki di naniré haraki huru. Wun jooka guni xékélaki. Hangéli hérangukaka sarékéta wuni rengukaka xékélakinjoka yamba haxékéwuni. Guni Jisaska jémba saréké o yingafwe? Satan guna mawuliré haraki hurunjoka guniré hurukwexé wana o yingi wana? Guni déka hundi guni xéké, o yingafwe? Hanja guni wali reta nani hambuk jémba ya, guni Godna hundi xékéngute. Nani wun jémba baka nani ya wana? Wun jooka xékélakinjoka mawuli yata, guna hundika haxénjoka hélék yata, wuni Timotiré wawuka dé gunika yi.

Timoti wambula yae hundi wandéka dé Pol yikafre mawuli ya

Timoti gunika ye re némbuli dé anika wambula ya. Wambula yae dé aniré ané yikafre hundi gunika wa: “Di Jisaska jémba sarékéndaka deka mawuli jémba dé té. Di du takwaka némafwimbu mawuli di ye. Di atéfék nukwambu bénika sarékéta yikafre mawuli di ye. Di béniré xénjoka di némafwimbu mawuli ye, béni diré xénjoka némafwimbu mawuli yambéka maki.” Wungi wandéka, guna mawuli jémba téndékaka hundi xékénaka, ana mawuli yikafre dé ya. Du nawulak di aniré haraki hurundaka ani hangéli héraata guna hundi xékénaka ana mawuli yikafre dé ya. Guni Néma Duka jémba sarékéngut déka mawuli guna mawulimbu rendét, nani yikafre mawuli yata jémba retame. God guna mawulimbu jémba yandéka guni déka jémba sarékénguka nani Godna makambu reta gunika némafwimbu mawuli sawuli nani ye. Yingi maki nae nani Godka diména natame, dé guna mawulimbu jémba yandékaka? 10 Nani gan nukwa déré wakwexéké, nani ye guna saawiré wambula xénjoka. Guni Kraisna hundi nawulakéka yike yangut nani yikafre hundi nawulak akwi guniré wanjoka nani mawuli ye, guni jémba xékéta rengute. Wun jooka nani Godré atéfék nukwambu wakwexéké.

Pol dé angi Godré wakwexéké

11 Nana yafa God hafu nana Néma Du Jisas akwi naniré yikafre huruta yambu hurumbét nani gunika wambula yitame. 12 Néma Du hafu guniré yikafre hurundét, guni nak nakéka mawuli mawuli yata, guni atéfék du takwaka mawuli mawuli yatanguni. Mawuli yata hambuk yata hukémbu dika némafwimbu mawuli mawuli yatanguni, nani gunika némafwimbu mawuli yambeka maki. 13 Néma Du Jisas wandét guna mawuli hambuk ye jémba tétandé. Nana Néma Du Jisas déka du takwa wali yandét guni nana yafa Godna makambu yikafre sémbut hurukwa du takwa téngut dé watandé, “Di yikafre du takwa di.” Wungi watandé. God wungi hurundéte nani déré wakwexéké.

Copyright information for `WOS