2 Corinthians 6

Wun jémba yata di némafwi hangéli héra

God naniré wungi wandéka nani dé wali jémba yata guniré nani angi wa: Mé xéké. God guniré baka dé yikafre huru. Guni wun jooka baka yamba hérakénguni, déka jémba baka yindémboka. Wun jooka God dé angi wa:

Wuni gunika saréfa nanjoka wawun nukwa wuni wakwexékéngun hundi wuni xéké.
Wuni guniré Satanéna tambambu héranjoka wawun nukwa wuni guniré yikafre huru.
Wungi wandéka guni ané hundi mé xéké. Gunika saréfa nanjoka wandén nukwa wu némbuli male dé. God guniré Satanéna tambambu héranjoka wandén nukwa wu némbuli male dé.
Du takwa naniré xéta hurumben sémbutka hélék yata Godka hu hwendamboka, nani atéfék nukwa yikafre jémba yata yikafre mawuli yata jémba male nani re. Nawulak du takwa naniré xéta, “Godna yikafre jémba yakwa du di” nandate, nani yikafre jémba yata jémba male nani angi re. Nani xak wali jémba yata wendé nahafi ya. Du takwa naniré di haraki huru. Xakéngali nanimbu dé xaku. Séfélak nukwa di naniré xiya. Di naniré séndé gembu taka. Séfélak du takwa hérangwanda nanika haraki hundi hambukmbu di wa. Nani weséka jémba yata, séfélak gan Godna jémba yanjoka xéndi hwahafi ya. Nani hénooka hiya. Nani yikafre mawuli yata yikafre sémbut male huruta nani God déka nyanka akwi jémba xékélaki. Du takwa naniré haraki hurundat nani diré bari haraki hundi wahafi yata dika nani saréfa na. Godna Hamwinya nana mawulimbu wulaaye téndéka nani du takwaka némafwimbu mawuli yata diré nani yikafre huru. Nani mwi hundi male nani wa. God nanika hambuk hwendéka nani déka jémba ya. Nani yikafre sémbut male hurumbeka wun sémbut nana xi ware jondu maki dé. Nani wun xi ware jondu nana yika tambambu nani aki tambambu nani hura nani jémba té. Du nawulak di nanika wa, “Yikafre sémbut hurukwa du di.” Wungi wandaka nawulak di nanika wa, “Haraki saraki sémbut hurukwa du di.” Wungi wandaka nawulak di nanika haraki saraki hundi wa. Nawulak di nanika yikafre hundi wa. Nawulak di nanika wa, “Di yéna yakwa du di.” Wungi wandaka nani mwi hundi male nani wa. Du nawulak nanika “Di baka du di” nandaka séfélak du takwa nanika xékélakindaka nani néma du maki re. Séfélak nukwa du nani hiyambete naniré xiyanjoka hurundaka nani jémba re. Di naniré xiyandaka nani hiyahambame. 10 Séfélak xak nanika yandéka nani saréfa naata nani Godka yikafre mawuli yata mawuli sawuli ya. Nani jambangwe du nani re. Reta nani du takwaré yikafre huru, di God wali xérénjuwi du takwa maki rendate. Nani ané héfana jondu hérahafi yambeka God nanika atéfék jondu dé hwe. Kraisna jémbaka haraki huruhafi yanjoka nani wungi re.

11 Guni Korin, guniré atéfék hundi nani wa. Hundi nawulak fakuhambame. Fakuhafi yata gunika nani némafwimbu mawuli ye. 12 Yambeka guni nani wali natafa mawuli hérahambanguni. Nani gunika mawuli yambeka maki, guni nanika némafwimbu mawuli yahambanguni. 13 Yafa déka nyangwalré wandaka maki, némbuli wuni guniré we. Guni yikafre hérangun jondu hasa hwetanguni. Nani gunika némafwimbu mawuli yambeka maki, guni akwi nanika némafwimbu mawuli yatanguni.

Nani larékombu rekwa du takwa halékingambu rekwa du takwa wali yamba rekéme

14 Guni Krais Jisasna hundi xékékwa du takwa, guni déka hundi xékéhafi yakwa du takwa wali yamba rekénguni. Yingi maki nae yikafre sémbut hurukwa du takwa wali haraki saraki sémbut hurukwa du takwa wali natafa mawuli hératandi? Yingi maki nae gan wali nukwa wali yituku tétambér? Wu yingafwe. 15 Yingi maki dé? Krais Satan wali dé natafa mawuli héraata re, o yingafwe? Wu yingafwe. Kraisna hundika “Mwi hundi dé” naakwa du takwa Kraisna hundika “Yénataka hundi dé” naakwa du takwa wali di natafa mawuli héraata retandi, o yingafwe? Wu yingafwe. 16 Nani wungi reta Godna yikafre ge maki nani re. Wungi reta yingi maki nae nani gwalinya wali natafa mawuli héraata retame? Wu yingafwe. Nani Godna yikafre ge maki rembekaka Godna nyingambu angi dé wa:

“Wuni deka mawulimbu wulaaye tétawuni. Wuni deka nyéndékmbu féta yitawuni.
Wuni deka néma du God retawuni. Di wuna du takwa retandi.
17 Wungi maki guni deka nyéndékmbu gwandita diré yatakataka yita guni guni hafu retanguni. Di wali yamba rekénguni.”
Wungi wataka dé Néma Du angi wa.
“Guni wuna hambuk hundi watéfindén jooka yamba séngétakékénguni.
Wungi huruhafi yangut wuni guniré watawuni, guni wuni wali rengute.
18 Wataka wuni guna yafa rewut, guni wuna dunya takwanya retanguni.”
Wungi dé atéfék hambuk héraakwa Néma Du God wa.
Copyright information for `WOS