2 Peter 2

Yénataka hundi wakwa du

Jut 4-13

Hanja yénataka profet di Israelna du takwana nyéndékmbu xakundaka maki, némbuli akwi yénataka hundi wakwekwa du guna nyéndékmbu xakutandi. Xaakwa di Godka nak maki nak maki yénataka hundi nakélak nakélak wata di du takwana mawuliré haraki hurutandi. Di wungi wata ané haraki saraki sémbut akwi hurutandi. Di nana Néma Du Jisas Krais diré Satanéna tambambu hérandénka jémba sarékéhafi yata déka hu hwetandi. Di wungi hurundat, God wun haraki saraki sémbut diré bari hasa hwetandé. Di nak maki nak maki haraki saraki sémbut hurundat nawulak du takwa diré xéta, haraki saraki sémbut hurundaka maki, di akwi wun haraki saraki sémbut hurutandi. Hurundat nak du takwa diré xéta di mwi hundina yambuka haraki hundi watandi. Wun yénataka hundi wakwa du di guna jonduka mawuli yata di guniré yénataka hundi watandi, guni yéwa dika baka hwengute. Hanja God dé wa, dé némafwi kot xékékwa néma du reta hurundaka haraki saraki sémbut diré hasa hwendét, di fakundate. Wataka diré dé xé. Xéta hurundan haraki saraki sémbut diré bari hasa hwetandé.

Hanja Godna ensel nawulak haraki saraki sémbut hurundaka God diré wahambandé, “Reséndé. Hurungun sémbut baka joo dé.” Wungi wahafi yata dé wandéka di ya yanékwa hafwaré yi. Ye di halékingambu wumbu re. Di wun hafwambu reta séndé gembu re maki reta, God némafwi kot xékékwa néma du retendéka nukwaka di haxé. Hanja Noa rendén nukwa du takwa Godna hundika hu hwendaka God wahambandé, “Reséndé. Hurungun sémbut baka joo dé.” Wungi wahafi yata dé wandéka lé némafwi hwe deka héfambu gwandéléka di atéfék hiya. God dé di yikafre sémbut male hurundate diré wandé du Noaré male yikafre huru, wali déka du takwa angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk male hiyahafi re di jémba rendate.

Hanja Sodomémbu rendé du takwa akwi, Gomorambu rendé du takwa akwi di Godna hundika hu hwendaka God hurundan haraki saraki sémbut diré dé hasa hwe. Hasa hweta wumbére getéfa tusandandéka wun hafwambu bo male dé re. God diré dé wungi hasa hwe, hukémbu du takwa nawulak deka héfaré xe di God déka hundika hu hwekwa du takwaré hasa hwetendékaka xékélakindate. Wumbére getéfa tusandata dé God yikafre sémbut hurukwa du Lotré male dé yikafre huru. Wumbu rekwa du di Godna hambuk hundika xékéhafi yata di séfélak du takwa hwaata di wungi haraki saraki sémbut huru. Hurundan sémbut dé Lotka némafwi xak hwe. (Lot dé deka nyéndékmbu rendéka bér xéndén haraki sémbut bér xékéndén haraki hundi akwi bér déka yikafre sémbut hurukwa mawulika némafwi xak hwe. Wumba rekwa du takwa di atéfék nukwambu Godna hambuk hundi xékéhafi yata haraki saraki sémbut hurundaka dé Lot déka mawulimbu némafwi xak héra.)

Nana Néma Du God wungi hurundénka nani xékélaki. Nana mawuliré hurukwexé joo nani déka du takwaka yandét, dé nani jémba rembete naniré yikafre hurunjoka dé xékélaki. Anéka akwi God dé xékélaki. Déka hundi xékéhafi yakwa du takwaré hurundan haraki saraki sémbut hasa hwenjoka dé xékélaki. Xékélakita diré hasa hweta hukémbu dé némafwi kot xékéta néma du retendéka nukwa dé diré hurundan haraki saraki sémbut diré hasa hwetandé. 10 Haraki saraki sémbut angi hurukwa duré hambukmbu hasa hwetandé. Di deka haraki saraki mawuli xékéta séfélak du takwa wali hwaata, néma duna hundika hu hwendaka, God wunde duré hambukmbu hasa hwetandé. Wunde du di deka ximbu harékéta mawuli yandaka maki male huruta di Godna enselka haraki hundi wata di dika roohafi ye. 11 Wunde du wandaka maki Godna ensel di diré haraki hundi hasa wahambandi. Di némafwi hambuk yandaka deka hambuk dé yénataka hundi wakwa duna hambukré dé sarékéngwandé. Sarékéngwandéndéka di wun ensel di Néma Du Godna makambu téta di hurundan haraki sémbutka haraki hundi wahambandi. 12 Wunde yénataka hundi wakwa du di wangété yata di bali maki di. Bali mawuli yandaka maki yita, jémba sarékéhafi yata hafekwambu naande hiyandaka maki, wun yénataka hundi wakwa du di xékélakihafi yandaka jonduka haraki hundi wata di hiyae fakutandi. 13 Di haraki hurundanka God diré dé haraki hasa huru. Di nukwambu séfélak hénoo séfélak wangété yandaka hulingu sata nak maki nak maki jondu akwi di huru. Wungi hurundakaka di yikafre mawuli ye. Géli joo wama nukwa wurré haraki hurundéka maki, di guna nyéndékmbu reta di guna xiré di haraki huru. Di guniré yéna yata Kraiska sarékémbeka hénoo guni wali sata di séfélak hénoo séfélak wain hulingu sa. Sata di guniré yéna yandanka mawuli sawuli ye. 14 Di haraki saraki mawuli xékéta di atéfék nukwa nak duna takwaré xéta di wali hwanjoka di mawuli ye. Di atéfék nukwambu haraki saraki sémbut hurunjoka di mawuli ye. Di mawuli hambuk yahafi yakwa du takwaré témbéré, di akwi haraki saraki sémbut hurundate. Di nak duna jonduka mawuli yata di wun jondu héranjoka di saréké. Wungi hurukwa duka God dé wa, di hiyae fakundate. 15 Wunde du di yikafre yambu yatakataka di baka yitaka yatakata di Beorna nyan Balam hanja yindén yambumbu di yi. Balam haraki saraki sémbutna yéwa héranjoka dé némafwimbu mawuli ya. 16 Mawuli yandéka God wandéka dé Balamna donki dé du buléndaka maki dé Balamré hambuk hundimbu wa. Guni xékélaki, donki di hundi buléhafindi. Hambuk hundimbu wandéka dé wun profet Balam dé déka wangété mawuli yatakata dé haraki saraki sémbut huruhambandé.

17 Némafwi nukwa xéndéka hutémbu hulingu téhafi yakwa maki, wunde du di yikafre jooka wata di wun joo hwehambandi. Némafwi mur yandéka buwi bari yitaka yatakandéka maki, wunde duna mawuli dé baka yitaka yataka. God hurundan haraki sémbutka sarékéta dika dé wa, némafwi halékingambu tékwa hafwaré yindate. 18 Hurundan haraki sémbut angi dé. Di deka ximbu harékéta di baka hundi bulé. Haraki saraki mawuli xékéta di hési takwa wali haraki saraki sémbut hurunjoka mawuli yata di wun haraki saraki sémbutka wa. Wungi wata di haraki saraki sémbutka hu hwetaka Jisas Kraisna hundi xékékwa huli du takwaré, di témbéré, di akwi haraki saraki sémbut hurundate.

19 Wunde yéna yakwa du di yéna yata angi wa, “Guni nana hundi xéka guni atéfék mawuli yanguka jondu huruta jémba retanguni.” Wungi wata di hafu di haraki saraki sémbutna jémba yakwa du reta di yoombu gindan du maki re. Nak duré sarékéngwandéndé joo dé wun duka néma du re. Rendéka wun du dé wun joona jémba yakwa du re. 20 Wunde du di naniré Satanéna tambambu héraakwa Néma Du Jisas Kraiska xékélakita, ané héfana haraki saraki sémbutka hu hweta yatakataka hukémbu haraki saraki sémbutmbu wambula xakre rendat, wun haraki saraki sémbut deka mawuliré sarékéngwandéndét, di haraki male retandi. Tale di Kraiska xékélakihafi ye di haraki re. Hukémbu di Kraiska hu hweta di haraki saraki male di re.

21 Mé xéké. Di Godna makambu yikafre sémbut hurukwa du retendaka yambuka xékélakihafi yandat, wu haraki dé. Di wun yambuka xékélakitaka hukémbu God wandéka dika hwemben hambuk hundika hu hwendat, wu némafwi haraki joo dé. 22 Wungi hurundakaka sarékéta wambeka hundi yétékéka sarékétame. Angi nani wa, “Wasa gwiyataka ye wambula yatandé, gwiyandan joo wambula sanjoka.” Nak hundi angi, “Bali gu yakétaka lé gukaré xakriléka hafwaré wambula yitalé, gukaré xakrinjoka.”

Copyright information for `WOS