Acts 13

Godna Hamwinya dé wa Barnabas bér Sol yimbéte

Antiokmbu reta Jisasna hundi xékékwa du nawulak di profetna hundi wa. Nawulak di du takwaré wakwe Jisasna jémbaka. Wunde duna xi angi di: Barnabas, simeon déka nak xi Niger, Sairinimbu yandé du Lusius, néma du Herotna nyayika du Manain, Sol. Nak nukwa Antiokmbu reta Jisasna hundi xékékwa du takwa Néma Duna ximbu harékéta hénoo sahafi yata Néma Du wali buléndaka dé Godna Hamwinya diré wa, “Guni wangut bér Barnabas bér Sol wuna jémba yatambér. Wuni waséke, bér wawun jémba yambéte.” Wungi wandéka di hénoo sahafi yata reta Godré wakwexékétaka bérka makambu tamba takata di wa, bér wun jémba yanjoka yimbéte.

Barnabas bér Sol bér Jisasna hundi wa Saiprusna héfambu

Godna Hamwinya wandéka bér Barnabas bér Sol Selusiaré yi. Ye gunjambémbu wara bér Saiprusna héfaré yi. Ye bér Salamismbu xaku. Xaakwa bér Godna hundi wa, Judana Godna hundi buléndaka gembu. Jon Mak bér wali dé Jisasna jémba ya.

Barnabas bér Sol héfambu yita bér Saiprusna atéfék getéfaré yita bér Pafosmbu xaku. Ye xaakwa bér xé, hundi sufu wakwa du nakré déka xi Bar-Jisas. Dé Judana du dé. Dé yénataka profet dé. Dé Saiprusna néma du wali dé re. Wun néma duna xi Sergius Paulas dé. Dé xékélelakikwa du dé. Dé wandéka bér Barnabas bér Sol yambéka dé bérré wa, “Wuni Godna hundi xékénjoka wuni mawuli ye. Béni wuniré mé wa wun hundi.” Wungi wandéka dé wun hundi sufu wakwa du, Saiprusna néma du dé Jisaska jémba sarékéndémboka hélék yata, dé wa, “Méni bérka hundi xékékéméni.” Wun du Grikna hundimbu déka xi angi di wa, “Elimas.” Wungi elimas wandéka dé Godna Hamwinya Solna mawulimbu wulaaye hambuk ye dé té. Téndéka dé Sol déka nak xi Pol elimasré némafwimbu xéséfuta dé wa, 10 ”Méni satanéna nyan méni. Méni atéfék yikafre sémbutka mama wakwa du méni. Yénataka sémbut haraki sémbut ménimbu sukweka dé té. Néma Duna yikafre yambu méni haraki huru. Méta nukwa huruméka haraki sémbut yatakataméni? 11 Mé xéké. Némbuli Néma Du méniré xiyatandé. Xiyandét ména dama hiyatandé. Hiyandét séfélak nukwambu méni nukwaré yamba xékéméni.” Wungi Pol wandéka dé géli buwi maki joo gaye déka dama saméndéka elimasna dama dé hiya. Hiyandéka yitaka yatakata dé du takwaré wa, déka tambambu hura yindate. 12 Yandéka dé Saiprusna néma du Sergius Paulas xe Néma Du Jisasna hundi xéka wun hundika waréngénéta dé Jisaska jémba sarékéta déka hundika dé “Mwi hundi dé” na.

Pol bér Barnabas bér hundi wa Pisidiambu rekwa getéfa Antiokmbu

13 Pol déka nyayikangu wali gunjambémbu wara Pafos yatakataka di Pergambu xaku. Wun getéfa Pamfiliana héfambu dé re. Xaakwa dé Jon Mak bérré yatakataka dé Jerusalemré wambula yi. 14 Wambula yindéka Pol bér Barnabas Perga yatakataka bér Antiokré yi. Wun getéfa Pisidiana héfambu dé re. Ye wumbu reta baka hwa nukwa bér Godna hundi buléndaka geré wulayi. Wulaaye bér re. 15 Rembéka di wun gena néma du Godna nyingambu xéta Moses hayindén hambuk hundi nawulak xéta wataka di profet hayindén hundi nawulak akwi xéta wataka di néma du nawulak du nakré wandaka dé Pol bér Barnabaska yae dé deka hundi angi wa, “Nyama yéti, béni du takwaré yikafre hundi wanjoka mawuli ye némbuli watambéni. Wambét xékéndat deka mawuli yikafre yatandé.” 16 Wungi wandéka dé Pol raama téta tamba harékéta dé ané hundi wa: “Gunawa, israelna du akwi, Godka rookwa nak téfana du akwi, mé xéké. 17 Hanja israelna duna God dé nana mandékaré waséke, di déka hundi xékéndate. Wasékendéka di nana mandéka israelna du takwa deka getéfa yatakataka nak Isipré ye wumbu rendaka dé God diré yikafre huru, di némafwi hém xakundate. Xakundaka dé God déka tamba harékéta déka hambuk wakweta dé diré hura gwandi Isipmbu. 18 Diré hura gwande dumi yétiyéti héki hwari dé deka hurundan haraki sémbutka wendé nahafi yata dika dé jémba hati, du rehafi hafwambu. 19 Hatita dé angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk kenanmbu rendé hémna getéfaré xiyasandataka dé wun héfa diré mune hwe, di wun héfambu rendate. 20 Di Isipré ye yatakataka deka héfaré hérandan héki hwari angi dé 450 héki hwari. Deka héfambu rendaka hukémbu God wandéka di du nawulak di kot xékékwa néma du maki reta di israelna du takwaka di hati. Hatindaka hukémbu Godna profet Samuel dé akwi kot xékékwa néma du maki reta dé israelna du takwaka hati.

21 “Hukémbu di israelna du Godré wa, ‘Méni wamét dé néma du nak nanika hatitandé.’ Wungi wandaka God wandéka dé Kisna nyan Sol dé deka néma du re. Dé Benjaminéna hémna du dé. Dumi yétiyéti héki hwari dé deka néma du re. 22 Rendéka God déré hérekitaka wandéka dé Devit deka néma du re. God dé Devitka angi wa, ‘Jesina nyan Devitré wuni xé. Dé wuna mawuli yawukangala hurunjoka dé mawuli ye. Dé wuna mawuli yawuka maki atéfék hurutandé.’ 23 Wungi wataka God dé mwi hundi wata dé Devitré wa, Devitna mandéka nak israelna du takwaré satanéna tambambu hérandéte. Wungi wataka hukémbu wandéka dé Devitna mandéka Jisas dé ya.

24 “Tale guré husandakwa du Jon dé israelna atéfék du takwaré angi hundi wa, ‘Guni guna haraki saraki mawuli yatakangut, wuni Godna ximbu guniré guré husandatawuni.’ 25 Wungi wataka déka jémba yasékenjoka yata dé wa, ‘Guni yingi guni saréké wunika? Wuni héndé? Wuni néma du yingafwe. Nak duka guni haxé. Wunika haxékénguni. Mé xéké. Wuna hukémbu dé yatandé. Dé néma du dé. Wuni baka du wuni. Wuni yikafre du yingafwe, déka su hérekiwute.’ Wungi Jon wandéka hukémbu Jisas dé ya.” Wungi dé Pol wa.

26 Wataka dé angi wa, “Nyama bandi, Abrahamna mandéka, guna nyéndékmbu reta Godka rookwa nak téfana du akwi, mé xéké. God dé naniré satanéna tamba hératendéka hundi dé naniré wundé wandé. 27 Wandéka dé Jisas diré yikafre hurunjoka yandéka di Jerusalemémbu rekwa du takwa deka néma du akwi déka xékélakihambandi. Atéfék baka hwa nukwa di xéké, néma du nawulak Godna nyingambu xéta Godna profet hayindan hundi xéta hambukmbu wandaka. Xékéta di wun hundika xékélakihambandi. Xékélakihafi yata di wa, Jisasré xiyandate. Wungi wandaka Godna profetna hundi mwi hundi dé xaku. 28 Di Jisasré xiyanjoka mawuli yata di hurundén haraki saraki sémbutka hwakéfatiké. Hwakéfatika di yéna yata di néma du Pailatré wa, déka du di Jisasré xiyandate. 29 Godna profet hanja di Jisasré haraki saraki sémbut hurutendakaka di hayi. Hayindaka hukémbu di Jerusalemémbu rekwa du wun atéfék jondu di Jisasré huru. Hurundaka dé déka fusa mimbu téndéka lukwa hura ye di wekwambu rémé. 30 Réméndaka God déré dé wambula husaramé. 31 Husaraméndéka hukémbu Jisas wali Galilina héfa yatakataka Jerusalemré yindé du takwa di séfélak nukwambu di déré xé. Xétaka némbuli di israelna du takwaré hundi we déka.

32 “Hanja God dé nana mandékanguré diré yikafre hurutendékaka dé wasékéréké. Némbuli ani wun yikafre hundi guniré ani we. 33 God hanja wasékérékéndén maki dé Jisasré husaraméta dé nani deka nyangwalré yikafre huru. Dé Jisasré husaramétendékaka dé wa Godna nyingambu rekwa Gwar nakmbu. Dé angi wa: “God dé wa, ‘Méni wuna nyan méni. Némbuli wuni ména yafa wuni xaku.’” Dé wungi wa.

34 “Nak nukwa God wandét Jisas raméndét déka fusa blaréhafi yatendékaka, dé hundi wa. Wandéka dé du nak Godna nyingambu angi hayi: ‘Guniré Devitka hanja wasékérékéwun yikafre male joo gunika hwetawuni.’

35 Wungi God wataka dé gwar nakmbu akwi angi dé wa:

‘Méni God, méni wamét ména yikafre male duna fusa yamba blarékéndé.’
36 “Nani xékélaki. Devit ané héfambu rendén nukwambu dé Devit God mawuli yandéka maki dé jémba ya. Jémba yataka hiyandéka déka mandéka wali déré réméndaka déka fusa dé blaré. 37 Devitna fusa blaréndéka dé God husaraméndén duna fusa blaréhambandé. 38 Wuna nyama bandi, mé xéké. Wun dumbu God guna haraki saraki sémbut dé héreki. God guna haraki sémbut hérekitendékaka guniré andé wawi. 39 Guni wun du Jisaska jémba sarékéngut, God guna haraki sémbut atéfék yakwanyindét guni déka makambu yikafre sémbut hurukwa du retanguni. Guni Godna makambu yikafre sémbut hurukwa du renjoka sarékéta Moses wandén hambuk hundika xékéta, wu hurufatikétanguni. 40 Wun hundika sarékéta guni xékélaki na, Godna profet hayindé joo gunimbu xakundémboka. Profetna hundi angi dé:

41 Guni bangwa hundi wakwa du, guni yatewuka jémbaré mé xé.
Wuni renguka nukwambu wuni némafwi jémba wuni ye.
Du nak dé wuna jémbaka guniré wandét, guni déka hundika ‘mwi hundi dé’ yamba nakénguni.
Wuna jémbaré xe saréké warékéta guni hiyatanguni.
Wungi di Godna hundi hayi.” Wungi dé Pol wa.
42 Wun hundi wataka Pol bér Barnabas gwandinjoka yimbéka di du takwa bérka wata té, bér nak baka hwa nukwa wambula yae wambén jonduka wambula wambéte. 43 Wungi wataka di Godna hundi buléndaka ge yatakataka di gwandi. Gwande di séfélak Judana du takwa, séfélak Judana sémbutka xékékwa nak téfana du takwa akwi, wungi di Pol bér Barnabas bérka hukémbu di yi. Yindaka bér diré hundi wa, di Godna saréfanambu wungi male téndate.

44 Baka hwa nukwa yandéka wun getéfambu rekwa séfélak séfélak du takwa Néma Duna hundi xékénjoka di yae hérangwanda re. 45 Rendaka di Judana du nawulak wunde du takwaré xéta hélék yata di haraki mawuli xéké. Xéka di Polna hundika bangwa wata di Polka akwi di haraki hundi wa. 46 Haraki hundi wandaka bér Pol bér Barnabas hambuk ye roohafi yata angi wa, “Ani yikafre sémbut hurunjoka sarékéta ani tale guni Judana du takwaré Godna hundi wa. Wanaka guni wun hundika guni hu hwe. Hu hweta guni huli mawuli hérae jémba renjoka hélék guni ye. Némbuli ani guniré yatakataka nak téfana du takwaré Godna hundi wanjoka yitaani. 47 Néma Du ani nak téfana du takwaka yitenakaka hanja angi dé wa:

Hanja wuni méniré wa, méni yanékwa hama ya maki reméte.
Wungi reta wuna hundi nak téfana du takwaré wamét di xékélakitandi.
Méni wamét atéfék héfambu rekwa du takwaré wuni satanéna tambambu hératawuni.
Wungi God dé wa.”
48 Pol bér Barnabas wungi wambéka di wumbu rekwa nak téfana du takwa yikafre mawuli yata mawuli sawuli di ya. Yata di wa, “Néma Duna hundi wu yikafre hundi dé.” Wungi di wa. God wasékendén du takwa di Jisaska jémba sarékéta di déka hundika “Mwi hundi dé” di na. Hanja God wunde du takwaré dé waséke, di huli mawuli hérae jémba rendate.

49 Wun héfambu di séfélak du takwaré di Néma Duna hundi wa saafa yi. 50 Wa saafa yindaka di Judana du nawulak wun jooka hélék yata di Pol bér Barnabaska haraki saraki hundi wa. Wata di wun getéfana néma du Godka jémba sarékékwa néma takwaré akwi di wa, wun jooka. Wandaka di bérka hélék yata di bérré tale haraki huru. Haraki huruta di bérré haraki hundi wa, deka héfa yatakataka yimbéte. 51 Haraki hundi wandaka bér angi bérka mawulimbu wa, “Wun getéfana du takwa aniré haraki sémbut hurundaka God hurundan haraki sémbut diré hasa hwetandé.” Wungi wata wunde du takwa xéta wun jooka xékélakindate bér bérka manmbu hwandé harki létéké. Létékétaka bér wun héfa yatakataka bér Aikoniamré yi. 52 Antiokmbu rekwa Jisasna hundi xékékwa du takwa di yikafre mawuli yandaka dé Godna Hamwinya deka mawulimbu wulaaye sukweka té.

Copyright information for `WOS