Acts 2

Godna Hamwinya dé gaya

Pentikosna néma nukwa xakundéka di Jisasna du atéfék di natafa gembu hérangwanda re. Reta di xéké, némafwi ham Godna getéfambu bari gayandéka. Wun ham némafwi hambuk mur maki dé ya. Wun ham rendan geré wulaaye dé sukweka té. Xékéta di xé séfélak yalefu ya maki jondu natafambu te mutala ye di nak nak duna anéngambambu xérékéta téndaka. Xéndaka dé Godna Hamwinya deka mawulimbu wulaaye téta dika hambuk hwendéka di nak nak téfana hundimbu di bulé.

Hanja séfélak Judana du di atéfék getéfambu ya. Yae di Jerusalemémbu re. Wunde du di Godna ximbu harékékwa du di. Wun ham xékétaka di séfélak du di Jisasna du téndanmbu hérangwanda té. Téta nak nak di xéké Jisasna du nak nak deka getéfana hundimbu buléndaka. Xékéta di saréké waréké xéké. Saréka waréngéna nae di wa, “Owa. Wun hundi bulékwa du di Galilina du di wana? Wunde du nana hundi yike di ye. Yingi maki nae di nana getéfana hundimbu bulé? Buléndaka nani nak nak nana getéfana hundimbu xéké. Nani séfélak héfambu nani ya. Partia, Midia, Elam, Mesopotemia, Judia, Kapadosia, Pontus, Esia, 10 Frigia, Pamfilia, Isip, Libiana hafwa Sairini wali walémbambu tékwa, wun héfambu nani ya. Nani nawulak Romémbu yae nawulak nukwa male ambu re. Nawulak nani Judana du. Nawulak nani nak téfana du nani Judana hambuk hundi xéké. 11 Nawulak nani Kritna héfambu nani ya. Nawulak nani Arebiana héfambu nani ya. Nani atéfék nana getéfana hundimbu nani xéké. Di nana getéfana hundimbu buléta God hurundén hambuk jémbaka wandaka nani xéké. Yingi maki nae di nana hundimbu bulé?” 12 Wungi wata di waréngéné. Waréngénéta saréké waréké xékéta di di hafu buléta di wa, “Owa. Ané yingi maki joo dé?” 13 Wungi wandaka di nawulak Jisasna duré bangwa hundi wata di wa, “Séfélak huli wain hulingu sataka di wangété ye.” Wungi di wa.

Pita dé hundi wa

14 Wandaka dé Pita Jisasna du tamba yéti angé man natafa di wali téta dé atéfék du takwaré hambukmbu wata dé wa “Gunawa, Judana du takwa, Jerusalemémbu rekwa du takwa, waan mé nakélak take wuna hundi xéké. Xékéta xéngun jooka xékélakitanguni. 15 Guni séféla guni we. Némbuli ganémba male dé. Nani Judana du wain hulingu ganémbambu sahafime. Yingafwe. Guni wungi guni xékélaki. Wunde du wangété yandaka hulingu sahambandi. Di wangété yahambandi. 16 Hanja Godna profet Joel dé wun huli jémbaka Godna nyingambu angi dé hayi:

17 God dé wa, ‘Hukétéfi nukwa walémba téndét, wuni wuna Hamwinya blekétawuni, atéfék du takwaka.
Hwewut guna dunya, takwanya, wuna hundi xékéta, profetna hundi watandi.
Guna wayikana du janji maki joo xéndat,
di guna gwalefa du janji hwatandi.
18 Wun nukwambu wuni wuna Hamwinya blekétawuni, wuna jémba yakwa du takwaka.
Blekéwut di profetna hundi watandi.
19 Nak maki joo hurutawuni, nyirmbu akwi, héfambu akwi.
Huruwut, du takwa xéta waréngénétandi.
Nyéki wali, ya wali, yaki wali huruwut xakundét xétandi.
20 Wawut nukwa hiyandét gan hunyitandé. Wungi yandét bafu akwi nyéki maki xakutalé.
Xakulét hukémbu Néma Duna némafwi nukwa xakutandé. Wun nukwambu Néma Du déka némafwi hambuk wakwetandé.
21 Wun nukwa du takwa dika yikafre hurundéte di Godka wandat, dé diré yikafre hura satanéna tambambu hérandét, di jémba retandi.’
Wungi dé God hanja wa.
22 Wun hundi wataka dé Pita wambula wa, “Israelna du, guni mé xéké ané hundi. Nasaretna du Jisaska watawuni. God wandéka dé Jisas nak maki nak maki hanja xéhafi yangun hambuk jémba dé ya, guna nyéndékmbu. Yandéka guni ambu reta wun jémba xétaka guni xékélaki, ‘Dé Godna du dé.’ 23 Wun duré du nak dé guna tambambu taka, God hanja sarékéta xékélakindén maki. Takandéka guni déré Godna hundi xékéhafi yandé duna tambambu takanguka di Jisasré xiyae mimbu hatekandaka dé hiya. 24 Hiyandéka God du hiyana sémbut hérekindéka dé wambula ramé. Hiya sémbut déré hulukinjoka dé hurufatiké. 25 Hanja Devit angi dé wa, déka:

Wuni atéfék nukwambu wuni xé, Néma Du wuni wali téndéka.
Dé wuna yika tambambu té, wuni roota généwumboka.
26 Xéwuka dé wuna mawuli yikafre yandéka wuni mawuli sawuli yata wuna hundimbu wuni déka ximbu haréké.
Wuni wamén hundika sarékéta wuni hiyanjoka roohafi yata jémba retawuni.
27 Méni God, méni wa, wuna hamwinya hiyandé duna getéfambu rehafi yandéte.
Méni wamét ména yikafre duna fusa yamba yama xakéndé.
28 Méni wuniré wunde wakwemé, huli hamwinya héra yambu.
Wakweméka wuni méni wali téta yikafre mawuli yata mawuli sawuli yatawuni.
Wungi dé Devit hanja hayi.”
29 Wun hundi wataka dé Pita wambula wa, “Nyama bandi, guni mé xéké. Wuni wawut, guni jémba xékélakitanguni, ané hundi. Nana mandéka Devit wundé hiyandé. Hiyandéka di déré wundé réménda. Déré réméndan hwandafu ané getéfambu némbuli andé re. 30 Devit wun hundi hayita dé hafuka hayihambandé. Wun hundi hayindén wu nak duka dé hayi. Godna hundi wanjoka hukémbu yate yakwa duka dé hayi. Hanja God dé déré wa, ‘Ména mandéka nak ména hafwa hérae dé néma du retandé. Mwi hundi wuni méniré we.’ Wungi God wandéka dé Devit xéké. 31 Xékéta God yatendéka jémbaka xékélakita dé wa, ‘God wandét dé hiyandé duna getéfambu yamba rekéndé. Déka fusa yamba yama xakéndé.’ Wungi wata Devit God wasékendén du Krais hiyae ramétendékaka dé hayi. Guni wun hundika sarékéta némbuli ané hundi mé xéké. 32 Jisas hiyandéka dé God déré wambula husaraméndéka nani Jisasna du wundé xékwa. Xémbenka guniré wuni we. 33 God wandéka dé Jisas Godna getéfaré wara dé Godna yika tamba sakumbu re. Hanja déka yafa God dé Jisasré wa, ‘Wuna Hamwinya ménika hwetawuni.’ Wungi wataka déka Hamwinya hwendéka hérae dé nanika bleka yakindéka xe xéka andé xékélakingwi. 34 Hanja Devit Godna getéfaré warihambandé. Warihafi ye dé hafu dé angi wa:

Néma Du God wuna Néma Duré dé wa, ‘Méni wuna yika tambambu retaméni.
35 Remét wuni wawut ména mama ména manéna ekombu retandi.
Wun hundi wandén, wu Jisaska dé wa.
36 ”Guni, israelna du takwa, mé xéké. Xékéta jémba xékélakitanguni. Wun du Jisaska wuni we. Jisasré guni xiyae mimbu hatekanguka dé hiya. Hiyandéka God wandéka dé Jisas Néma Du dé re. Wun du God wasékendén du Krais dé.” Wungi dé Pita wa.

Séfélak du takwa Jisaska jémba sarékéndaka di Jisasna ximbu diré guré husanda

37 Wandéka di du takwa wun hundi xékéndaka xi maki xiyandéka di Pitaré akwi Jisasna aposelré akwi di wakwexéké, “Gunawa, nana du, méta yatame?” 38 Wungi wakwexékéndaka dé Pita wa, “Guni nak nak guna haraki saraki sémbut yatakangut nani Jisas Kraisna ximbu guniré guré husandatame. Guni wungi hurungut God guna haraki saraki sémbut yakwanyitaka déka Hamwinya hwetandé, gunika. Hwendét déka Hamwinya guna mawulimbu wulaaye tétandé. 39 Hanja God dé wa, ‘Wuni guniré akwi, guna mandékaré akwi yikafre hurutawuni. Mwi hundi wuni we.’ Wungi wataka dé afakémbu rekwa du takwaka akwi déka Hamwinya hwenjoka dé mawuli ye. Nana Néma Du God wasékendén du takwa atéfékéka déka Hamwinya hwenjoka dé mawuli ye.”

40 Wun hundi wataka dé Pita wambula hundi nawulak wata dé wa, “Ambu rekwa du takwa séfélak haraki saraki sémbut hurundanka God wun sémbut diré hasa hwendét, di hangéli hératandi. Guni guna haraki saraki sémbut mé yataka. Yatakataka yikafre mawuli yata di wali wun hangéli yamba hérakénguni.” 41 Wungi Pita wandéka di séfélak du takwa déka hundi xéké. Xékéta di Jisaska jémba saréké. Sarékéta mawuli yandaka di diré Kraisna ximbu guré husanda. Wun nukwambu 3,000 du takwa di Jisasna du takwa wali re. 42 Wungi reta di atéfék nukwambu di Jisasna aposel wakwendan hundi xékéta di Jisasna du takwa wali jémba reta di Jisaska sarékéta bret fukae sata di God wali hundi bulé.

Jisasna hundi xékékwa du takwa wungi di re

43 God wandéka di Jisasna aposel di nak maki nak maki, hanja xéhafi yandan hambuk jémba di ya. Yandaka di atéfék du takwa xéta waréngéna di roo.

44 Jisasna hundi xékékwa du takwa natafa mawuli héraata di atéfék jémba re. Reta di deka jondu hura yae di wa, “Ané Jisaska jémba sarékékwa atéfék du takwana jondu dé. Ané nana jondu male yingafwe.” 45 Wungi wataka di nawulak du takwa deka jondu deka héfa akwi hwetaka, yéwa hérae di wun yéwa mune hwe, jondu yike reta Jisasna hundi xékékwa du takwaka. 46 Atéfék nukwa tempelmbu hérangwanda reta di God wali hundi bulé. Bulétaka wun ge yatakataka di nak du nak duna geré wulaaye di nata mawuli hérandaka dé deka mawuli yikafre téndéka di hénoo sékéré sa. 47 Wungi huruta Godna ximbu harékéndaka di séfélak du takwa xe di wa, “Wunde yikafre du takwa di. Jémba male di re.” Atéfék nukwa Néma Du dé du takwa nawulakré akwi dé wa, déka hundi xékéndate. Wandéka déka hundi xékéta di, di akwi Jisaska jémba saréké. Sarékéta di Jisasna du takwa wali di re.

Copyright information for `WOS