Acts 5

Ananaias bér Safaira

Du nak déka xi Ananaias dé déka takwa Safaira wali bér re. Bér bérka héfa hwetaka bér yéwa nawulak héra. Hérae dé wun yéwa nawulak hura reta dé nawulak hura ye dé Jisasna aposelré wa, “Wuna héfa hwetaka wuni ané yéwa héra. Hérae némbuli atéfék yéwa gunika andé hwewi.” Wungi wataka hura yae yéna yata dé hérandén yéwa nawulak dika hwe, mune hwendate. Hérandén yéwa atéfék hwehambandé. Hwendéka lé déka takwa akwi lé xékélaki, wun yéwaka. Ananaias wun yéwa hwendéka dé Pita déré wa, “Yinga maki naméka satan ména mawulimbu wulaaye téndéka méni ména héfa hwetaka héramén yéwa nawulak méni faku? Fakutaka méni wa, ‘Wuni hérawun yéwa atéfék wuni hwe.’ Wungi wata méni Godna Hamwinyaka méni yéna ye. Métaka méni wungi we? Tale méni wun héfa hwehafi yaméka wun héfa ména ximbu dé re. Méni wun héfa hwetaka yéwa héramén wu ména yéwa dé. Métaka we méni wungi hurunjoka méni saréké. Wungi huruta méni duka male yéna yahambaméni. Méni Godka akwi méni yéna ya. Wungi haraki sémbut méni huru.” Wungi wandéka dé Ananaias xékétaka dé bari xakre dé wungi hiya. Hiyandéka xékéndé du takwa atéfék di roo. Wayikana du nawulak yae di Ananaiasna fusa nukwa wur samétaka hérae hura ye di wekwambu rémé.

Hukémbu lé Ananaiasna takwa gwande. Gwande léka du hiyandénka xékélakihambalé. Xékéhafi yaléka dé Pita léré wakwexéké, “Nyéna du wali héfa hwetaka hérambén yéwa atéfék béni nanika hwe, o yingafwe? Wuniré mé wa.” Wungi wakwexékéndéka lé wa, “Xéxé. Wu mwi hundi dé. Wun yéwa atéfék ani wundé hwena.” Wungi wata lé yéna ya. Yéna yaléka dé Pita wa, “Nyéna du wali béni béna mawulimbu béni wa, ‘Ani nawulak yéwa fakutaani, Néma Duna Hamwinya yamba xékélakikéndé.’ Wungi wataka déka yéna béni ya. Wungi haraki saraki sémbut béni huru. Mé xéké. Nyéna duré réméndé du fétémbu di té. Nyéniré akwi hura yitandi.” 10 Wungi wandéka lé bari téndénmbu xakre lé wungi hiya. Hiyaléka di wayikana du gwande yae di léré xétaka hérae hura ye di léka du wali sékéré rémé. 11 Jisasna hundi xékékwa du takwa akwi wun hundi xékéndé du takwa atéfék akwi di némafwimbu roo.

Jisasna du di nak maki nak maki hambuk jémba ya

12 Jisasna aposel di séfélak nak maki hanja xéhafi yandan hambuk jémba yandaka di du takwa xé. Séfélak nukwa Jisasna hundi xékékwa du takwa atéfék di tempelré wulaaye hérangwanda di Solomonéna tafékambu té. 13 Téndaka di atéfék du takwa diré xéta di wa, “Wunde du takwa yikafre di.” Wungi wata Jisaska jémba sarékéhafi yakwa du takwa di di wali yitaka yatakanjoka di roo. 14 Séfélak du takwa roohafi yata di akwi Néma Du Jisaska jémba di saréké. Sarékéta di séfélak séfélak du takwa akwi Jisasna hundi xéké. 15 Jisasna aposel séfélak nak maki hambuk jémba yandaka di bar hiyaakwa du takwaré jambémbu take di yate hura yi. Yate hura ye di diré yambumbu taka. Takata angi di wa, “Wafewana Pita wandét di yikafre yatandi wana? Wahafi yata yambumbu yindét wafewana déka haki bar hiyaakwa duré hérandét di yikafre yatandi?” Wungi di saréké. 16 Atéfék Jerusalem walémbambu rekwa getéfambu séfélak du takwa di yi Jerusalemré. Ye di bar hiyaakwa du takwa, haraki hamwinya hura téndé du takwaré akwi di hérae hura yi. Wungi hurundaka di Jisasna aposel wandaka di atéfék di yikafre ya.

Ensel gayandéka di séndé ge yatakataka yi

17 Jisasna aposel wungi hurundaka dé atéfék prisna néma du déka du wali hélék di ya. Wunde du di Sadyusina du di. Hélék yata haraki mawuli xékéta di hundi bulé. 18 Hundi bulétaka wandaka di Jisasna aposelré huluke di hura yi séndé geré. Hura yindaka di wumbu re. 19 Gan hunyindéka dé Néma Duna ensel nak dé gaya. Gaye dé séndé gena yambu nafwe dé Jisasna aposelré hura gwande yi hafwaré. 20 Hura gwande dé diré wa, “Guni ye guni tempelré wulayitanguni. Wulaaye guni guni huli mawuli hérae jémba reséketendaka atéfék hundika du takwaré watanguni.” 21 Wungi wandéka di Jisasna aposel xékétaka ganémbambu di tempelré wulaaye di du takwaré Godna hundi wa.

Wun jooka xékélakihafi yata, atéfék prisna néma du déka du wali wandaka di deka getéfana du, israelna néma du atéfék, wungi di ya. Yae hérangwanda di atéfék di hundi bulé. Bulétaka, di gélinduré wa, di séndé geré ye Jisasna aposelré dika hura yandate.
22 Wandaka di deka du ye séndé gembu xaakwa di Jisasna aposelka hwakéfatiké. 23 Hwakéfatika wambula yae di wa, “Nani séndé gembu xaakwa nani xé gena yambu jémba téfindaka séndé geka hatikwa du jémba téndaka. Xétaka gena yambu nafwitaka nani wunde duka hwakéfatiké.”

24 Di wungi wandaka dé tempelna gélinduna néma du, prisna néma du wali di xékétaka di Jisasna du yindanka di saréké waréké xéké. 25 Sarékéta rendaka dé du nak wulaaye dé diré wa, “Mé xéké. Nalika wanguka di du nawulak di séndé gembu re. Wunde du némbuli di tempelmbu téta di hundi andé we, du takwaka.” 26 Wungi wandéka di néma geka hatikwa du deka néma du wali di Jisasna aposelka yi. Ye xaakwa di wumbu tékwa du diré rékambambu wata diré motumbu xiyandamboka di roo. Roota di Jisasna aposelré di nakélak hura yi. Hambukmbu diré hundi wahambandi.

Jisasna du néma duré hundi wanjoka roohambandi

27 Diré hura ye wandaka di Jisasna aposel néma duna makambu di wambula té. Téndaka dé atéfék prisna néma du diré wa, 28 ”Nani gunika hambukmbu nani watéfi, guni wun duna ximbu wakwengumboka. Guni nana hundi xékéhambanguni. Guni wun duka hundi guni we, Jerusalemémbu rekwa atéfék du takwaré. Nani déré xiyambeka hiyandénka guni we.” 29 Wungi wandéka dé Pita wali, Jisasna nawulak du wali di wa, “Nani Godna hundi male xékétame. Nani héfambu rekwa duna hundi yamba xékékéme. 30 Hanja guni Jisasré mimbu xiyae hatekanguka dé hiya. Hiyandéka nana mandékana Néma Du God déré dé husaramé. 31 Husaraméndéka dé Jisas Godna yika tambambu reta Néma Du re, nani atéfék israel, nana haraki saraki mawuli yatakambet, God nana haraki saraki mawuli yakwanyindéte. 32 God wandéka Jisas wungi yandéka nani atéfék xétaka nani wun jooka hundi we. Godna Hamwinya akwi dé wun hundi we. God dé déka Hamwinya hwe, déka hundi xékékwa du takwaka.” Wungi di wa.

Gamaliel dé hundi wa néma duré

33 Wandaka di néma du xékétaka di rékambambu wata di diré xiyanjoka di huru. 34 Xiyanjoka hurundaka dé néma du nak déka xi Gamaliel dé té. Dé Farisina du reta dé deka hambuk hundika wakwe sakwe séfélak duré. Dé atéfék du takwana makambu yikafre du dé re. Gamaliel téta wandéka di Jisasna aposelré hura gwandi hafwaré. 35 Hura gwandindaka dé Gamaliel néma duré wa, “Guni, nana getéfana du, israel, guni mé jémba saréké. Wunde duré méta yatanguni? 36 Hanja du nak déka xi Teudas yae dé wa, ‘Wuni néma du wuni. Guni wuna hukémbu mé guni ya.’ Wungi wandéka di 400 maki du di déka hukémbu yi. Yindaka hukémbu di déré xiyandaka di déka du yaange yi atéfék getéfaré. Yindaka déka jémba yambumbu yihambandé, baka dé xakri. 37 Hukémbu gavman di atéfék du takwana xi hayindaka dé nak du déka xi Judas Galilina héfambu dé ya. Yandéka di séfélak du déka hundi xéké. Xékéta di déka jémbambu wulayi. Wulayindaka hukémbu du nawulak di déré xiya. Xiyandaka hiyandéka di déka du di yaange yi atéfék getéfaré. 38 Némbuli Jisasna duka guniré watawuni. Wunde duré yamba xiyakénguni. Mé takangut yinda! Di héfambu rekwa duna hundi male xékéta déka jémba yandat, deka jémba baka xakritandé. 39 Di Godna hundi xékéta déka jémba yandat, deka jémba reséketandé. Resékendét guni di wali waru diré yamba sarékéngwandékénguni. Wafewana guni God wali warutanguni?” Wungi wandéka di néma du Gamalielna hundi xéké.

Jisasna aposel yikafre mawuli yata di re

40 Néma du déka hundi xékétaka wandaka di Jisasna aposelré wambula hura xale. Hura xalendaka wandaka di deka séfimbu témbéré, rami yoombu. Témbéréta di néma du diré wa, “Jisaska wambula yamba wakénguni. Wun duna ximbu wakénguni. Némbuli guni yitanguni.” 41 Wungi wandaka di Jisasna aposel wun ge yatakataka di wungi yi. Ye di wa, “God nani Jisasna jémba yambekaka yikafre mawuli yata dé wa, wunde du naniré xiyandat, nani hangéli héraata Jisasna ximbu harékémbete. Wu yikafre dé.” Wungi wataka yandan jooka di mawuli ya. 42 Atéfék nukwambu di tempelmbu akwi, du takwana gembu akwi di Godna hundi wambula wa. Wata di wa, “Jisas wu God wasékendén du Krais dé.” Wungi wata di wun jémba yatakahambandi.

Copyright information for `WOS