Acts 8

Sol Jisasna hundi xékékwa du takwaré dé haraki huru

Di Stivenré xiyandaka dé Sol xétaka dé mawuli ya.

Wun nukwa di Jerusalemémbu reta Jisasna hundi xékékwa du takwaré tale di haraki huru. Hurundaka di Jisasna hundi xékékwa du takwa atéfék Jerusalem yatakataka di Judiana hafwaré samariana hafwaré akwi di yaange yi. Yindaka di Jisasna aposel male di Jerusalemémbu re.
Godna hundi jémba xékékwa du nawulak di Stivenré rémé. Réméta di déka némafwimbu géra. Gérandaka dé Sol Jisasna hundi xékékwa du takwaré haraki hurunjoka dé mawuli ya. Mawuli yata dé atéfék geré wulaaye dé hambuk yata Jisasna hundi xékékwa du takwaré huluke hura yi. Huluke hura ye séndé gembu takandéka di hwa.

Jisasna hundi di wa samariambu

Jerusalem yatakataka yaange yindé du takwa di atéfék getéfaré yita di Jisasna hundi wa saafa yi. Wa saafa yindaka dé deka du nak Filip samariana getéfa nakré ye dé du takwaré hundi wa, God wasékendén du Kraiska. Wandéka di séfélak du takwa Filipna hundi xékéta di xé, Filip hanja xéhafi yandan hambuk jémba yandéka. Xéta déka hundika mawuli yata di jémba xéké. Séfélak du takwana mawulimbu haraki hamwinya di té. Téndaka Filip wandéka di haraki hamwinya hambukmbu waanje di diré yatakataka di yaange yi. Man haraki yandé séfélak du takwa, man tamba lékémbandé séfélak du takwa akwi di re. Rendaka Filip wandéka di yikafre ya. Yikafre yandaka di atéfék du takwa mawuli yata di mawuli sawuli ya, samariambu.

Du nak déka xi Saimon wun getéfambu dé re. Hanja foo tuta laku yakwa du dé. Yandéka di samariana du takwa xéta di déka saré waréké. Saimon dé wa, “Wuni némafwi du wuni.” 10 Wungi wandéka di wun getéfambu rekwa atéfék néma du, baka du akwi, wungi di déka hundi jémba xéké. Xékéta di wa, “Wun du Godna hambuk dé héra. Hérae dé némafwi hambuk yata dé néma du re.” 11 Wungi wataka waréngéna di wa, “Owa. Séfélak nukwambu dé laku yaata dé wungi hambuk jémba dé ye.” Wungi wataka di deka mawuli déka takata di déka hundi xéké. 12 Hukémbu Filip yae dé diré yikafre hundi wa, God néma du reta du takwaka hatitendékaka. Jisas Kraiska akwi dé wa. Wandéka xékéta di Jisaska jémba saréké. Sarékéndaka dé Jisasna ximbu diré guré husanda, duré akwi takwaré akwi. 13 Saimon akwi dé Jisaska jémba saréké. Sarékéndéka dé Jisasna ximbu déré guré husanda. Guré husandandéka dé Filip wali yitaka yatakata dé xé, Filip nak maki hanja xéhafi yandén hambuk jémba akwi yandéka. Xéta waréngénéta dé saré waréké.

14 Jisasna aposel Jerusalemémbu reta di xéké, samariana du takwa Godna hundi xékéndaka. Xékétaka wandaka Pita bér Jon bér yi, samariana du takwaka. 15 Ye xaakwa bér Godré wakwexéké, dé déka Hamwinya dika hwendéte. 16 Tale wunde du takwa Jisaska jémba sarékéndaka dé Filip Jisasna ximbu diré guré husanda. Guré husandandéka dé Godna Hamwinya dika gayahambandé. 17 Hukémbu Pita bér Jon yae Godré wakwexékéta deka anéngambambu tamba takambéka dé Godna Hamwinya deka mawulimbu wulaaye té.

18 Saimon dé xé Pita bér Jon deka anéngambambu tamba takambéka Godna Hamwinya deka mawulimbu wulaaye téndéka. 19 Xétaka dé yéwa nawulak hérae hura yae dé bérré wa, “Wuni yéwa bénika hwewut béni wun hambuk wuniré hwetambéni. Wuniré hwembét wuni akwi duna anéngambambu tamba takawut Godna Hamwinya deka mawulimbu wulaaye tétandé.”

20 Dé wungi wandéka Pita déré dé angi wa, “Wungi yingafwe. Wungi hura, méni ména yéwa wali haraki hafwaré yitaméni. God déka Hamwinya baka hwendéka dé. Yéwa héranjoka déka Hamwinya hwehafindé. 21 Méni yéwambu héranjoka waméka ména mawuli haraki dé té. Haraki téndéka God ména mawulika hélék dé ye. Méni wun hambuk yamba hérakéméni. Méni ani wali wun jémba yamba yakéméni. 22 Méni mena haraki saraki sémbut mé yatakataka Godka wa. Wamét, wafewana, dé ména mawuli sarékémén joo yakwanyita wun joo wambula yamba sarékétandé wana. 23 Wuni xé, méni haraki mawuli xékéméka haraki sémbut ména mawuliré hulukindéka méni yoombu gindan du maki méni re.” 24 Wungi wandéka Saimon dé Pita bér Jonré wa, “Béni Néma Duré watambéni, wunika. Wambét dé wuniré yikafre hurundét wambén joo wunika yamba xakukéndé.” Wungi dé wa.

25 Pita bér Jon Néma Du Jisaska hundi wataka bér Jerusalemré wambula yinjoka bér yambumbu yi. Ye bér samariambu rekwa séfélak getéfambu bér Néma Duna hundi wa saafa yi.

Filip dé Jisaska hundi wa Itiopiana néma duré

26 Néma Du Godna ensel dé Filipré wa, “Yambu nak Jerusalem yatakataka dé Gasaré yi. Méni raama méni wun yambumbu yitaméni.” Wungi dé wa. Wun yambu du rehafi hafwambu dé yi. 27 Filip Godna enselna hundi xékétaka raama dé yi. Ye dé xé Itiopiana néma du nak yambumbu yandéka. Hanja di déka mandé héreki, dé atéfék Itiopiana du takwana néma takwa Kandasika jémba yandéte. Dé wun jémba yata dé léka yéwaka hati. Tale dé Jerusalemré yi, Godna ximbu harékénjoka. 28 Harékétaka dé déka getéfaré wambula yinjoka ye karis tokumbu re. Reta dé Aisaia hanja hayindén nyingambu rekwa hundiré xéta dé wata re. 29 Nyingaré xéta wata rendéka dé Godna Hamwinya Filipré wa, “Méni sa ye dé wali sékéré yi.” 30 Wungi wandéka dé Filip fétékéra ye dé xéké, Itiopiana du Aisaia hayindén nyingaré xéta wandéka. Xékétaka dé déré wakwexéké, “Méni hayindén hundina mo hundika méni xékélaki, o yingafwe?”

31 Dé wungi wakwexékéndéka dé wa, “Yingafwe. Du nak wuniré wun hundika wahambandé. Wahafi yandét, yingi maki nae xékélakitawuni.” Wungi wataka dé Filipré wa, dé wara dé wali rendéte. Wungi wandéka dé Filip yawundu nae dé waré. 32 Wara reta bér Aisaia hayindén hundiré xé, Godna nyingambu. Aisaia hanja angi dé hayi:

Hura ye xiyatendaka sipsip bali maki nakélak téndéka di déré hura yi.
Sipsip bali nyanéna yuwi sékéndaka nakélak téndéka maki, dé té. Hundi nak wahambandé.
33 Di déka wa, ‘Haraki saraki sémbut dé huru.’ Wungi wataka di déka hundi xékéhafi yata di yéna ya.
Di déré xiyandaka dé ané héfambu téhambandé.
Déka hémka héndé xékélake wate?
Wungi dé Godna profet Aisaia hanja hayi.
34 Itiopiana du wun nyinga xétaka dé Filipré wakwexéké, “Héndéka dé Godna profet hayi? Déka hafu dé hayi, o héndéka dé hayi? Wuniré mé wa.” 35 Wungi wandéka dé Filip déka wa. Tale wun hundina mo hundi dé wa. Wungi wata hukémbu akwi dé Jisaska wa. 36 Wata yambumbu bér yi. Ye bér gu rekwa hafwambu xaakwa dé Itiopiana du wa, “Mé xé. Xéri andé re. Héndé wuniré watéfite, méni Jisasna ximbu wuniré guré husandamét?”

38 Wun du wungi wataka dé wun karisré hurukwa duré wa, karis hulukindéte. Wandéka wun karis hulukindéka bér Itiopiana du Filip wali guré nandi. Naande ye dé Filip Jisasna ximbu wun duré guré husanda. 39 Guré husandandéka bér wambula xale. Xalembéka dé Néma Duna Hamwinya dé Filipré bari hura yi. Hura yindéka dé Itiopiana du déré wambula xéhambandé. 40 Wun du yikafre mawuli yata mawuli sawuli ye dé yi, déka getéfaré. Yindéka Filip dé Asdotmbu dé té. Te dé atéfék getéfaré yita dé yikafre hundi we, Jisaska. Wa saafa ye dé Sisariambu xaku.

Copyright information for `WOS