Ephesians 3

Nak téfana du takwaré Pol Kraisna hundi dé wa

Wuni Pol, guni nak téfana du takwaré wuni we, Krais Jisas gunika huli yambu hurundét guni Godna hémémbu rengute. Wun jémba gunika yawuka Krais Jisasna mama déka hundika hélék yata wuniré séndé gembu takandaka wuni re. Reta God gunika yandén jémbaka sarékéta wuni déré wakwexéké, dé guniré yikafre hurundéte. Guni wundé xékélakingu. God wuniré dé wa, wuni ané yikafre jémba yawute. God wuniré dé wa, wuni gunika jémba hatita gunika yandéka jémbaka guniré wawute. Wun jooka wundé xékélakingu. Wungi wuni saréké. Guniré nawulak hundi hanja wuni wa nyingambu, God wuniré wandén hundika. Hanja fakundén hundika guni nak téfana du takwaré wuni wa. Guni ané nyingambu hayiwun hundi xéta guni xékélakitanguni, wuni Kraiska God fakundén hundika xékélakiwuka. Hanja God du takwaré wun hundi wahambandé. Némbuli God wandéka déka Hamwinya wun hundi dé wa, déka profetré akwi Kraisna hundi hura yikwa yikafre male duré akwi.

Hanja fakundén hundi angi dé: Nak téfana du takwa Krais Jisaska yikafre hundi jémba xékéta, déka hundika “Mwi hundi dé” naata huli mawuli hérae dé wali jémba resékendate, dé God yambu nak dé huru. Nak téfana du takwa akwi nani Judana du takwa akwi Godna hémémbu xalembete, God yambu nak dé huru. Nak téfana du takwa Krais Jisas wali natafa mawuli héraata, nani Judana du takwa hérambete wandén yikafre jondu, di akwi hératandi, Godmbu. Hanja nani wun hundika xékélakihafi yata nana mawulimbu nani angi wa, “Nani Juda male Godna hémémbu wulaaye déka yikafre jondu hératame.” Wungi wataka némbuli xékélakita nani wa, “Nak téfana du takwa akwi Godna hémémbu xale déka yikafre jondu hératandi.”

God wunika saréfa naata wuniré yikafre huruta dé wunika wa, wun yikafre hundi wawute. Wunika déka hambuk hweta dé wuniré wa, hambuk yata Krais Jisasna hundi wawute. Wuna mawulimbu wuni wa, “Wafewana God wandét néma du nak dé nak téfana du takwaré Krais Jisasna hundi watandé?” Wungi wawuka dé wuni baka duka dé wun jémba hwe. Dé wunika saréfa naata wunika wandéka wuni déka jémba yata nak téfana du takwaré Krais Jisasna hundi wuni wa. Krais Jisas séfélak séfélak yikafre jondu dé nanika hwe. Nani wun jondu atéfékéka jémba xékélakinjoka nani hurufatika. Wun jooka akwi wuni nak téfana du takwaré wa. Hanja God atéfék jondu dé hurataka. Huratakata tale déka hundi dé faku, hukémbu yatendéka jémbaka. Wun hundi séfélak héki hwari faakwa dé re. Rendéka némbuli wuniré wandéka wuni wun fakundén hundi wa, atéfék du takwa jémba xékélakindate. 10 God hanja wun hundi dé faku. Hanja dé nana Néma Du Krais Jisasré dé wa, naniré yikafre hurundét nani Judana du takwa akwi nak téfana du takwa akwi déka hundi xéka natafa mawuli héraata natafa hémémbu rembete. Nana Néma Du Krais Jisas naniré wungi hurundét, nani wungi rembet, di Godna getéfambu rekwa atéfék enselna néma du akwi atéfék ensel akwi xétandi. Xéta angi xékélakitandi, God nak maki nak maki yikafre mawuli yata atéfék jonduka dé jémba xékélaki. 12 Nani nana Néma Du Krais Jisas wali natafa mawuli héraata, déka jémba sarékéta, déka hundika “Mwi hundi dé” naata angi xékélakitame. Nani roohafi yata Godna makambu téta dé wali hundi bulétame. Yikafre mawuli yata dé wali hundi bulétame. 13 Wungi xékélakita guni nak téfana du takwaka yawun jémbaka sarékéta wuni guniré we. Hangéli hérawunka guni yikafre mawuli yatanguni. Wuni gunika Krais Jisasna jémba yawuka hélék yata di wuniré séndé gembu husolotaka. Husolotakandaka wuni hangéli héra, gunika. Hangéli hérawunka guni sarékéta wun jooka haraki mawuli xékékénguni. Xékéhafi yata guni angi watanguni, “God nanika némafwi saréfa naata wandéka Pol nanika yae hangéli hérandéka nawulak du takwa di nanika saréfa nandénka sarékétandi.” Wungi watanguni.

Pol Godré dé wakwexéké Krais dika némafwimbu mawuli yandénka xékélakindate

14 Wuni wundé wawu. Guni nak téfana du takwa akwi Godna hémémbu xalengute, God yambu nak dé huru. Tale wun yambuna hundi fakutaka hukémbu wuniré wandéka némbuli wuni guniré we. Wun yikafre yambuka sarékéta wuni gunika mawuli yata hwati séta nana yafa Godré wuni we, gunika. 15 God dé atéfék hémna yafa re, déka getéfambu rekwa hémka akwi, héfambu rekwa hémka akwi. 16 Yikafre jémba male dé ya. Yikafre hundi male dé wa. Yikafre mawuli male dé hwe. Hwendén yikafre mawuli yamba hényikéndé. Reséketandé. God yikafre God rendéka déré wuni angi we. Dé déka hambuk hwendét déka Hamwinya guna mawulimbu wulaaye sékéréka tétandé. Téndét guni guna mawulimbu hambuk yata jémba tétanguni. 17 Godka angi wuni we: Guni Krais Jisaska jémba sarékéta déka hundika “Mwi hundi dé” nangut, Krais Jisas guna mawulimbu tétandé. Téndét guni du takwaka némafwimbu mawuli yata diré yikafre huruta hambuk ye tétanguni. Héfa mina méngiré hulukindéka mi hambuk ye tékwa maki, guni déka némafwimbu mawuli yata guni hambuk ye tétanguni. 18 Téta guni Godna du takwa wali jémba xékélakitanguni. Krais Jisas nanika némafwimbu mawuli dé ye. Nanika némafwimbu mawuli yandéka, wu némafwi joo dé. Atéfék némafwi jonduré dé sarékéngwandé. 19 Guni nanika némafwimbu mawuli yandékaka jémba xékélakingute, wuni mawuli ye. Krais Jisasna atéfék mawulika xékélakinjoka nani hurufatiké. Guni déka mawulika nawulak xékélakita nawulak akwi xékélakitanguni. Xékélakingut Godna mawulimbu tékwa atéfék yikafre mawuli guna mawulimbu akwi sukweka tétandé. Wungi wuni Godka we.

20 Godna hambuk atéfék néma duna hambukré dé sarékéngwandé. Déka hambuk dé nana mawulimbu jémba ya. Jémba yandéka Godka wakwexékémbet atéfék hambuk jémba yatandé. Sarékémbeka atéfék jémba akwi déka hambukré yamba sarékéngwandékéndé. Dé atéfék jémba hali hurundé. 21 Hanja dé wandéka Krais Jisas nanika hiyae naniré Satanéna tambambu dé héra. Dé nani Krais Jisasna hundika xékékwa du takwaka hambuk dé hwe. Wungi hwendénka sarékéta, nani némbuli rekwa du takwa akwi, hukémbu retekwa du takwa akwi déka ximbu harékétame, wungi re wungi re. Wu mwi hundi dé.

Copyright information for `WOS