Hebrews 8

Jisas Godna getéfambu reta dé prisna jémba ya nanika

Wawun hundina mo hundi angi dé: Krais dé atéfék prisna néma du dé re. Dé hambuk hérae Godna getéfaré wara dé némafwi hambuk yakwa God rendéka jambéna yika tamba sakumbu reta dé néma du re. Reta dé Godna ximbu harékéndaka gembu dé prisna jémba ya. Dé Godna nukwa wurmbu tondén yikafre gembu wun jémba ya. Néma Du God dé wun ge to, ané héfana du yingafwe.

God dé wa, héfambu rekwa prisna néma du di atéfék du takwaré yikafre hurundate. Diré yikafre huruta hura yandan jondu di hwe Godka. Hurundan haraki saraki sémbut yakwanyindéte, di hamwi xiyae Godka hwe. Hwendan maki, nana néma du Jisas prisna jémba yata dé akwi Godka dé hwe. Krais dé héfambu male reta dé prisna jémba yamba yakéndé. Héfambu prisna jémba yata Godka hwekwa du di re, Moses wandén hambuk hundimbu wandén maki. Wunde du di anwarmbu tékwa gena haki maki gembu di jémba ya. Hanja Moses dé Godna ximbu harékéndaka ge tonjoka hurundéka dé God déré angi wa, “Mé xé. Méni némbumbu reméka méniré wakwewuka xémén makimbu male wun jondumbu totaméni.” Wungi dé wa. Krais ané héfana pris maki yingafwe. God dé Kraiska huli hundi wasékéréké, naniré yikafre hurutendékaka. Wun huli hundi dé tale wandén hambuk hundiré dé sarékéngwandé. God wun huli hundi wasékérékéndéka dé Krais nyéndékmbu dé té, nani God wali natafa mawuli hérae dé wali jémba rembete. Wungi téndéka déka yikafre jémba ané héfana prisna jémbaré dé sarékéngwandé.

God hukémbu wandén hundi tale wandén hundiré dé sarékéngwandé

Mé saréké. Tale wandén hambuk hundi yikafre male rendét, God huli hundi wanjoka yamba sarékékéndé. Nani xékélaki. God wun hundi du takwaré yikafre huruhafi yandénka dé angi wa:

“Néma Du God dé wa, ‘Mé xé. Hukémbu nukwa nawulak xakutandi.
Wun nukwambu wuni huli hundi wasékérékétawuni, Israelna du takwa, Judana du takwaré akwi.
Wun huli hundi dé deka mandékanguré hanja wasékérékéwun hundi maki yingafwe.
Hanja deka mandékangu Isipmbu rendaka wuni deka tambambu hura Isip yatakataka yi.
Hura yiwuka di wasékérékéwun hundi xékéhafi yandaka wuni dika hu hwe.
10 Huli hundi angi wasékérékétawuni, Israelna du takwaré:
Hukémbu wun nukwa xakundat, wuni wuna hambuk hundi deka mawuli sarékémbu takatawuni.
Takata wuni wun hambuk hundi deka mawulimbu hayitawuni.
Hayita wuni deka néma du God retawuni.
Rewut di wuna du takwa retandi.
11 Reta di atéfék wunika xékélakitandi.
Néma du takwa, nyangwal akwi wunika xékélakitandi.
Xékélakita di nak nakéka yamba wakwekéndi, wunika.
Wunika xékélakindanka du déka bandiré angi yamba wakéndi, ‘Nana Néma Du Godka mé xékélaki.’ Wungi yamba wakéndi.
12 Wuni dika saréfa naata hurundan haraki saraki sémbut yakwanyitawuni.
Wuni di hurundan haraki saraki sémbutka wambula yamba sarékékéwuni.’
Wungi dé Néma Du God wa.”
13 God wun hundika dé angi wa, “Huli hundi wasékérékétawuni.” Wungi wandéka nani xékélaki. Déka tale wandén hambuk hundina jémba bu hényi. Wungi hényindéka wun hundi dé nyo yandéka God wun hundiré bari hérekitandé.

Copyright information for `WOS