John 12

Maria lé yikafre yama xaakwa gu Jisasna manmbu bleké

Mat 26:6-13; Mak 14:3-9

Nukwa gwongofu yindét Pasovana nukwa yatandé. Wun nukwa Jisas Betaniré dé yi. Betani Lasarusna getéfa dé. Hanja wumba du hiyandéka Jisas wandéka dé wambula ramé. Lasarusna gembu di hénoo humbwi, Jisaska. Marta lé hénoo munita reléka dé Lasarus Jisas wali déka du wali jambémbu di re, hénoo sanjoka. Rendaka lé Maria yikafre yama xaakwa hulingu lé hura yae lé Jisasna manmbu blekétaka lé léka makambu téndé séményi némbémbu létéké. Wungi huruléka wun hulinguna yama xae dé wun geré hunamé. Jisasna du nak, déka xi Judas Iskariot, dé Jisasré déka mamaka hwetekwa du dé angi wa, “Métaka lé wungi huru? Nani wun hulingu hwetaka némafwi yéwa hali hérakwa. Hérae jambangwe du takwaka hali hwekwa.” Wungi wata dé jambangwe du takwaka sarékéhambandé. Dé sélé héraakwa du dé. Dé Jisasna duna yéwaka hatindékandé. Hatita dé déka jondu héranjoka dé wun yéwa hérandékandé.

Dé wungi wandéka dé Jisas wa, “Léka haraki hundi wakéméni. Hukémbu hiyawut wekwambu rémétendakaka sarékéta lé wungi huru.” Wataka dé wa, “Jambangwe du takwa guni wali wungi té retandi. Wuni guni wali wungi té yamba rekéwuni.” Wungi dé wa.

Néma du di hundi gi Lasarusré xiyanjoka

Jerusalemémbu rekwa séfélak du takwa di xéké, Jisas déka du wali Betanimbu rendaka. Xékétaka di déré xénjoka yi. Jisasré male xénjoka yihambandi. Lasarusré akwi xénjoka di yi. Lasarus hiyandéka Jisas wandéka dé wambula raméndénka di xékélaki. Wungi xékélake di déré xénjoka yi. 10 Wun hafwambu rekwa du takwa di hundi xéké Lasaruska. Xékéta séfélak du di Jisaska jémba saréké. Sarékéta di deka néma duna hundika hélék ya. Hélék yandaka di prisna néma du Lasarusré akwi xiyanjoka di hundi gi.

Jisas néma du re dé Jerusalemré wulayi

Mat 21:4-9; Mak 11:7-10; Luk 19:35-38

12 Séfélak du takwa di Jerusalemré yi, Pasovana hénoo sanjoka. Ye di re. Ganémbambu di xéké Jisas Jerusalemré yanjoka yandéka. 13 Wungi xéka di Jisasré xénjoka di yi. Ye di téméngara hura yita di angi wa,

Néma Du, naniré mé yikafre huru.
God déka ximbu yaakwa duré yikafre hurutandé.
Dé nani israelna néma du dé.
14 Jisas wayikana donkiré xétaka wun donkina bunungulmbu re dé yi. Jisas wungi huruta du nak Godna nyingambu hanja hayindén maki dé huru. Angi dé hayi:

15 Guni israelna du takwa rookénguni.
Mé xé. Guna néma du andé yae.
Donki nyanéna bunungulmbu re dé yae.
16 Wungi dé hayi. Wungi wandaka Jisasna du wun jooka xékélakihambandi. Hukémbu Jisas Godna getéfaré warindéka di hurundan jooka, hanja hayindén hundika akwi di saréké. Sarékéta di xékélaki.

17 Hanja séfélak du takwa di xé, Jisas wandéka Lasarus wambula raméndéka. Xétaka di hundi wa. 18 Wandaka séfélak du takwa di wun hambuk jémba yandénka di xéké. Xékétaka di Jisasré xénjoka yi. 19 Ye déka ximbu harékéndaka di Farisi hélék ya. Hélék yata di di hafu buléta di wa, “Nana wambeka hundi baka dé yi. Mé xé. Atéfék du takwa Jisaska di némafwimbu mawuli ye.” Wungi di wa.

Grikna du nawulak di Jisasré xénjoka mawuli ya

20 Judana du takwa séfélak di Pasovana hénoo sata Godna ximbu harékénjoka di Jerusalemré yi. Nak téfambu yandé du akwi wungi hurunjoka di Jerusalemré yi. Di Grikna du di. 21 Wunde du nawulak yae di Jisasna du nak wali bulé. Wun duna xi Filip dé. Filipna motéfa Betsaida dé. Galilimbu dé té. Wunde du di Filipré wa, “Yika du, nani ye Jisasré xénjoka nani mawuli ye.” 22 Wungi wandaka dé Filip ye dé Andruré wandéka bér yi, wun jooka Jisasré wanjoka. 23 Ye wambéka dé Jisas bérré wa, “God Duna Nyanéna ximbu harékétendéka nukwa andé yae. 24 Mwi hundi wuni guniré we. Wit sék nak héfambu xakre hiyahafi re natafa male tétandé. Wit sék héfambu xakre hiyae takélaka wara séfélak wit sék xakétandé. 25 Deka séfika male sarékékwa du takwa hiyatandi. Huli mawuli hérae wungi re wungi re jémba yamba rekéndi. Deka séfika sarékéhafi yata wuna jémbaka male sarékékwa du takwa di huli mawuli hérae wungi re wungi re jémba retandi. 26 Du takwa wuna jémba yanjoka mawuli yata di wuna hundi xékétandi. Xékéta di wuni retewuka hafwambu retandi. Wuna yafa wuna jémba yakwa du takwana ximbu harékétandé.” Wungi dé Jisas wa.

Jisasré haréka hatekatandi

27 Wun hundi wataka dé wambula wa, “Némbuli wuna mawuli xak dé ye. Hiyatewuka nukwa andé yae. Yingi watawuni, ‘Yafa, némbuli wunimbu xakute yakwa joo mé héreki. Wungi yamba wakéwuni. Ané jooka we wuni andé héfaré gaya.” 28 Wungi wataka dé Godré wa, “Wuna yafa, ména xi métaka némafwi yandé.” Wungi wandéka dé Godna getéfambu ané hundi gaya: “Wuni huruwuka wuna xi némafwi wundé yandé. Wambula hurutawuni, wuna xi némafwi yandéte.” 29 Wungi wandéka di wumbu rendé du takwa xékétaka nawulak di wa, “Jar dé yae.” Nawulak di wa, “Godna ensel nak dé Jisas wali hundi bulé.” 30 Wungi wandaka dé Jisas diré wa, “Godna getéfambu gayandé hundi guniré yikafre hurunjoka dé gaya. Wunika gayahambandé. 31 Némbuli God néma du reta ané héfambu rekwa du takwa hurundan sémbutka watandé. Némbuli dé ané héfana néma du satanré hérekitandé. 32 Wuniré haréka hatekandat wuni atéfék héfambu rekwa du takwaré wunika hura yatawuni.” 33 Wungi wandén déré xiyae mimbu hatekatendakaka dé wa. Di wun jooka xékélakindate dé wungi wa. 34 Jisas wungi wandéka di déré wa, “Nani hanja Godna nyingambu hayindan hundi wundé xékwa. God wasékendén du Kraiska ané hundi di hayi: Dé hiyahafi ye wungi re wungi re reséketandé. Hayindan hundi xémbeka métaka méni angi we, ‘Duna Nyanré haréka hatekatandi.’ Wun Duna Nyan héndé?”

35 Di wungi wandaka dé Jisas wa, “Yalefu nukwa male hanyikwa ya guni wali tétandé. Téta hanyindét guni déka larékombu yitanguni, gan hunyi yae guniré takatéfindémboka. Halékingambu yikwa du yitendaka yambuka xékélakihambandi. 36 Némbuli wun hanyikwa ya guni wali dé re. Rendét guni wun hanyikwa yaka jémba sarékétanguni. Sarékéta guni hanyikwa yana nyambali retanguni.” Wungi dé Jisas sataku hundi wa. Jisas wungi wataka diré yatakataka ye dé faakwa re.

Séfélak Judana du takwa Jisaska sarékéhambandi

37 Dé hanja xéhafi yandan séfélak hambuk jémba yandéka di xé. Xéta déka sarékéhambandi. Sarékéhafi yata God wandéka Jisas gayandénka xékélakihambandi. Di yike di ya. 38 Hanja Godna profet Aisaia dé dika angi hayi, Godna nyingambu: “Néma Du, héndé wamben hundi xéké? Méni hambuk jémba yaméka héndé xé?” Hanja Aisaia wungi hayindéka wunde du takwa Jisaska jémba sarékéhafi yandaka déka hundi mwi hundi dé ya.

39 Hanja Aisaia ané hundi akwi dé hayi, Godna nyingambu:

God deka dama hurundéka di hiya.
Hiyandaka wandéka deka mawuli motu maki dé re.
Dé wungi huruhafi yandét di deka damambu jémba xétandi.
Dé wungi wahafi yandét deka mawuli jémba téndét di déka hundika xékélakitandi.
Wungi xe xékélake yawuleka wunika yandat wuni diré huréhalékétawuni.
Wungi dé Aisaia Godna hundi hayi. Du takwana mawulika sarékéta dé wungi hayi. Hanja hayindéka hukémbu di wunde du takwa Jisaska sarékéhambandi.
41 Aisaia Jisasna hambukré xétaka xéndénka wata dé wun hundi hayi.

42 Judana néma du nawulak di Jisaska jémba saréké. Sarékéta di Farisika roota Jisaska jémba sarékéndakaka hundi wahambandi. Wun hundi wandat, Farisi diré hérekindat, di Godna hundi buléndaka geré yamba wulayikéndi. 43 Jisaska jémba sarékéndakaka hundi wahafi yata di nawula du deka ximbu harékéndate di mawuli ya. God deka ximbu harékéndéte sarékéhambandi.

Jisas wandén hundi du takwana sémbutré hurukwexétandé

44 Jisas hambukmbu dé wa, “Guni wunika jémba sarékéta guni wunika male sarékéhambanguni. Guni wunika jémba sarékéta guni wuniré wandéka gayawun duka akwi guni jémba saréké. 45 Guni wuniré xéta guni wuniré wandéka yawun duré akwi guni xé. 46 Wuni hanyikwa ya maki wuni ané héfaré gaya. Gayawuka guni wunika jémba sarékéta guni halékingambu yamba rekénguni. 47 Du nak wuna hundi xékéta wawun maki huruhafi yandét, wuni déré angi yamba wakéwuni, ‘Méni haraki saraki sémbut hurukwa du méni.’ Wungi yamba wakéwuni. Wuni du takwana sémbutka hundi wanjoka ané héfaré gayahambawuni. Wuni atéfék héfambu rekwa du takwa satanéna tambambu héranjoka wuni gaya. 48 Du takwa wunika hu hweta wuna hundika xékéhafi yandat, hukémbu hukétéfi nukwambu wawun hundi deka hurundan haraki sémbutka diré watandé, Godna makambu. 49 Wuni wuna mawuli sarékémbu hundi wahambawuni. Wuna yafa wunika wandéka yawuka dé watewuka hundi wunika dé wa. Wandéka wuni guniré wun hundi male wuni wa. 50 Wata wuni xékélaki. Guni wun hundi jémba xéka huli mawuli hérae jémba retanguni, wungi re wungi re. Wungi xékélakita wuna yafa wuniré wandén maki wuni guniré we.” Wungi dé Jisas wa.

Copyright information for `WOS